Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кабінет Міністрів України в межах і своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 1 України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.


Коментар статті Конституції:

Кабінет Міністрів України діє на підставі та на виконання вимог Конституції, законів України і актів Президента, у зв'язку з чим йому надано право вирішувати такі питання виконавчої діяльності, які не відносяться згідно з Конституцією або законами до компетенції Президента і Верховної Ради. З цією і метою Конституція встановлює види правових актів уряду України - постанови і розпорядження, та за-значає, що вони є обов'язковими до виконання на всій території України. Постановами Кабінету Міністрів повинні оформлюватися найбільш важливі рішення, які мають нормативний характер. Рішення з оперативних, інших поточних питань видаються у вигляді розпоряджень. Акти Кабінету Міністрів під-писує Прем'єр-міністр і вони набирають чинності з дня їх підписання, якщо інше не передбачено в цих актах.

Існує спеціальна процедура підготовки правових актів Кабінету Міністрів, передбачена Положенням про підготовку проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів від 8 липня 1993 р. і передбачає підготовку як тексту акта, так і пояснювальної записки до нього, в якій подаються необхідні обгрунтування і прогнози очікуваних соціально-економічних та інших наслідків його реалізації.

Проекти рішень Кабінету Міністрів підлягають обов'язковому узгодженню із заінтересованими орга-нами державної виконавчої влади, державними, громадськими та іншими організаціями. Проекти рішень нормативного характеру в обов'язковому порядку узгоджуються з Міністерством юстиції. Всі ці проекти візуються керівниками зазначених органів і організацій, а в разі їх відсутності - особами, які їх заміщають.

За наявності розбіжностей щодо проекту міністерство (відомство), що готує його, зобов'язане про-вести обговорення із зацікавленими сторонами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення. Якщо такого рішення не знайдено, проект візується із зауваженнями, зміст яких стисло викладається окремо.

Проекти рішень, що мають особливе загальнодержавне значення і торкаються життєвих інтересів усіх верств населення, попередньо надсилаються на узгодження усім міністерствам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, які зобов'язані у дводенний термін повідомити розробнику свої зауваження та пропозиції. Пропозиції, що потребують вирішення питань про бюджетне асигнування, обов'язково узгоджуються з Міністерством фінансів.

Згідно з чинним порядком постанови уряду публікуються в Зібранні постанов уряду України, а при необхідності негайного опублікування доводяться до загального відома через засоби масової інформації.

Кабінет Міністрів України повинен здійснювати контроль за виконанням прийнятих ним правових ак-тів безпосередньо або через підлеглі йому органи.

Указом Президента "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" від 27 червня 1996 р. в Україні запроваджується Державний реєстр нормативних актів, до якого включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежу вальними грифами, постанови і розпорядження (а також чинні декрети) Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, реєстровані в Міністерстві юстиції, нормативні акти Національного банку.


Получите за 15 минут консультацию юриста!