Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом.


Коментар статті Конституції:

Одним з важливих чинників ефективного здійснення правосуддя є високий професійний досвід суддів, основу якого становлять ґрунтовна юридична підготовка, розвинутість і гнучкість логічного мислення, володіння навичками застосування набутих знань і норм законодавства. Ці якості судді забезпечують судовий розгляд ним цивільних, кримінальних і адміністративних справ та прийняття законних та обгрунтованих рішень.

З метою забезпечення об'єктивності в діяльності професійних суддів, виключення будь-якого побічного впливу на них в ч. 2 ст. 127 визначена нормативна мова, згідно з якою вони не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

На посаду судді відповідно до ч. 3 даної статті (може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. Додаткові вимоги о окремих категорій суддів (наприклад обласних і вирівняних до них судів, військових судів тощо) мають визначатися законом.

На сьогодні згідно з чинним Законом "Про статус суддів" суддею Верховного Суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше десяти років в тому числі не менш як п'ять років на посаді судді.

Необхідною умовою для зайняття посади судді будь-якого суду є складання кваліфікаційного екза-мену. Його складають особи, які вперше висуваються для призначення на посаду судді. Особи, які раніше працювали суддями, арбітрами, звільняються від складання кваліфікаційного екзамену, якщо з часу звільнення з роботи на зазначених посадах минуло не більше 11 років (ст. 27 Закону "Про кваліфікаційні ко-місії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2 лютого 1994 р.). Кваліфікаційний екзамен полягає у підготовці письмового реферату, постановці кандидату у судді питань в усній формі з цивільного, кримінального, процесуального та інших галузей права, складанні ним проектів процесуальних документів, проведенні з ним співбесіди.

Кваліфікаційна комісія залежно від результатів кваліфікаційного екзамену дає висновок про скла-дення екзамену і підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію для призначення його на посаду судді. Якщо особа не склала кваліфікаційного екзамену, повторне його складання допускається не раніш як через рік. При вирішенні питання про рекомендацію кандидата для призначення на посаду судді, крім результатів кваліфікаційного екзамену, враховуються його особисті та моральні якості. При доборі кадрів забезпечується рівність їх прав незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної приналежності, статі, релігійних переконань та інших обставин.

Добір кандидатів та порядок їх рекомендацій для обрання чи призначення на посади суддів встанов-люється законом.

Залежно від стажу та досвіду роботи, рівня професійних знань, посади закон встановлює для суддів шість кваліфікаційних класів.

Умови і порядок проведення кваліфікаційної атестації суддів і присвоєння кваліфікаційних класів строки перебування у кваліфікаційному класі, а такої зміни чи позбавлення його визначаються сьогодні законами "Про статус суддів" та «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України і Положення» про кваліфікаційну атестацію та кваліфікаційні кате-горії арбітрів і класні чини спеціалістів арбітражних судів України, затвердженим Постановою Президії - Верховної Ради України від 22 листопада 1991 р.


Получите за 15 минут консультацию юриста!