Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.

Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.


Коментар статті Конституції:

Вже прийняття Декларації про державний суверенітет України поставило питання щодо створення власної фінансово-кредитної системи нашої держави Постановою Верховної Ради України від 20 березня 1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність" на базі Україн-ського республіканського банку Держбанку СРСР було утворено Національний банк України з його ре-гіональними управліннями, а чотири республіканських спеціалізованих банки з їх мережею, усіма активами і пасивами було оголошено власністю України. Так було закладено основи класичної дворівневої структури банківської системи, яка включає Національний банк, що є емісійним центром держави і відповідає за здійснення грошово-кредитної політики, та комерційні банки, що становлять другу складову банківської системи і покликані забезпечити банківськими послугами громадян України, народне гос-подарство та всіх інших суб'єктів підприємницької діяльності.

Якщо вважати, що банківська система в країні у цілому сформувалася, то тепер на черзі постало пи-тання про створення відповідного банківського законодавства, нагальність якого особливо обумовлюється новим статусом Національного банку України. У більшості економічно розвинутих країн центральні банки не належать державі і не відіграють ролі допоміжних уряду кредитних "спонсорів". У них чітко відокремлено грошову систему держави і бюджет, для фінансування дефіциту якого створено механізм, що діє за допомогою обігу та використання цінних паперів.

Незалежність центрального банку не можна зводити до "статусної незалежності" серед інших суб'єктів управління економічними процесами, оскільки саме Національний банк України здатний бути єдиним емісійним центром держави і водночас відповідати за управління всією грошово-кредитною системою.

Конституцією передбачено, що у взаємовідносинах Національного банку України з Верховною Радою, Президентом і Кабінетом повинні відбутися істотні зміни, за яких центральний банк виступить як орган держави, якому доручено здійснювати єдину грошово-кредитну політику в Україні та регулювати організацію банківської системи і сприяти державному контролю за її функціонуванням. На Національний банк України поширюється загальна конституційно-правова юрисдикція Верховної Ради, оскільки цей головний орган банківської системи за своїм правовим статусом залежний від Верховної Ради, яка має розглянути і прийняти спеціальний закон про Національний банк України. Конституційні норми, що стосуються головних функцій Національного банку України, призначення на посаду га звільнення з посади Голови Національного банку України, а також призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України відносяться до виключної компетенції парламенту.

Однак Конституція України, на відміну від чинного раніше законодавства, створила передумови, щоб Національний банк України здійснював свою діяльність на засадах незалежності та економічної самостійності. Це стосується в першу чергу повної відповідальності Національного банку за проведення незалежно від зобов'язань виконавчої влади збалансованої грошово-кредитної політики і сприяння ре-алізації економічного курсу Кабінету Міністрів України, якщо це не суперечить стабільності національної валюти України.

Разом з тим з метою удосконалення грошово-кредитної системи України та координації дій На-ціонального банку України і органів виконавчої влади в сфері грошово-кредитної і фінансово-економічної діяльності. Конституція України визначила доцільність створення при центральному банку органу із спеціальним статусом Ради Національного банку. На відміну від раніше існуючої за законом підпорядко-ваності Національного банку виключно Верховній Раді, яка розглядала і затверджувала основні напрями проведення грошово-кредитної політики в Україні, кошторис Національного банку тощо, тепер всі ці питання має бути покладено згідно з ч. 1 ст. 100 Конституції на Раду Національного банку.

Склад Ради Національного банку формується як Верховною Радою, так і Президентом, що обумовлено її надзвичайно важливими функціями у забезпеченні політики держави у грошово-кредитній сфері, яка має бути незалежною від втручання будь-яких управлінських структур і суб'єктів владних повноважень і спрямованою на забезпечення стабільності національної валюти. Є підстави вважати, що членами Ради Національного банку повинні бути найавторитетніші фахівці в галузі фінансів, банківської справи, юриспруденції і економіки.

Голова Національного банку за згодою Президента і Верховної Ради може очолювати Раду Націо-нального банку за посадою, оскільки відповідальність за функціонування грошово-кредитної системи в Україні природно покладається саме на нього.

Важливо підкреслити, що Рада Національного банку наділяється згідно з цією нормою Конституції правом контролю за проведенням Національним банком, всіма банківськими і кредитними установами єдиної грошово-кредитної політики в державі.

Конституцією України встановлено, що правовий статус Ради Національного банку України буде визначений спеціальним законом, який має також встановити процедури організації і діяльності Ради Національного банку по забезпеченню економічного зростання України.


Получите за 15 минут консультацию юриста!