В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 64 Податкового кодексу України

1. Належне здійснення податковими органами функції обліку платників податків - юридичних і фізичних осіб - створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати (перерахування) податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів.

Взяття на облік платників податків органами державної податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються органами державної податкової служби. Органи державної податкової служби здійснюють обмін відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку взаємодії із державними реєстраторами та Єдиним державним реєстром.

Відповідно до положень статті 26 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 р. N 755-IV підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

2. Порядком обліку платників податків і зборів передбачено, що взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), як платників податків та зборів в органах державної податкової служби здійснюється після присвоєння їм кодів за ЄДРПОУ.

В пункті 5 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118, визначено, що присвоєння ідентифікаційних кодів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України суб'єктам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і відомості про які не становлять державну таємницю, здійснюється органами державної статистики.

Пунктами 3.2, 4.1 та 4.2 Порядку обліку платників податків і зборів передбачено порядок подання до органу державної податкової служби документів юридичною особою та відокремленим підрозділом юридичної особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, для взяття на облік платник податків.

3. Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП (додаток 2 до Порядку обліку платників податків і зборів). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби. Довідка видається безоплатно та є дійсною лише на території України.

4. Статтею 14 Закону України "Про Збройні Сили України" від 6 грудня 1991 року N 1934-XII передбачено, що Збройні Сили України можуть здійснювати господарську діяльність згідно із законом.

Згідно пункту 1.7 Порядку обліку платників податків і зборів термін "військові частини" вживається у значенні "військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань".

Для взяття на облік платник податків військова частина зобов'язана протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарювання подати до органу державної податкової служби за місцем своєї дислокації такі документи:

- заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 6 до Порядку обліку платників податків і зборів);

- завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах;

- копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

У разі якщо військова частина не здійснює господарську діяльність, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах має бути наданий підтверджувальний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарську діяльність у розумінні Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21 вересня 1999 року N 1076-XIV, не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори до бюджету із зазначенням видів податків.

Стосовно місцезнаходження військових частин, які не включені до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб вносяться лише ті частини адресних даних, які вказують на Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь.

5. Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України згідно статті 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII. Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III. Реєстрацію представництв інших іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики.

Пунктом 13 Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18 січня 1996 р. N 30, передбачено, що у разі здійснення представництвом господарської діяльності на території України таке представництво повинно стати на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, установленому центральним податковим органом України, та набути статусу постійного представництва.

Відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб беруться на облік в органах державної податкової служби відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів. Після взяття на облік дані про взяті на облік відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій, включаються до Реєстру платників податків - нерезидентів, який є складовою частиною Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

Постійне представництво у значенні, що вживається в Податковому кодексі України, - це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

У разі встановлення органом державної податкової служби за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.

Форма Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 23.12.2010 N 998. В Акті вказується інформація щодо суми отриманого нерезидентом доходу від ведення господарської діяльності на території України, суми оподатковуваного прибутку, визначеного органом державної податкової служби, та суми несплаченого податку.

6. На обліку в органах державної податкової служби перебувають угоди про розподіл продукції, договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені Податковим кодексом України.

Відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" від 14 вересня 1999 року N 1039-XIV. Зокрема, частиною першою статті 25 цього Закону визначено, що особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України.

За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові (ч. 1 ст. 1130 Цивільного кодексу України). Учасники договору про спільну діяльність обирають одного з учасників, який буде вести податковий облік результатів спільної діяльності.

Взяття на облік такої угоди або договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного інвестора, управителя майна або уповноваженої особи.

Після взяття на облік договору про спільну діяльність, договору управління майном та угоди про розподіл продукції відомості про них включаються до Реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, який є складовою частиною Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

Інвестору після взяття на облік угоди про розподіл продукції замість довідки за ф. N 4-ОПП органом державної податкової служби видається (надсилається) Свідоцтво про реєстрацію інвестора як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції за ф. N 4-УРП (додаток 3 до Порядку обліку платників податків і зборів). З моменту взяття на облік інвестори угод про розподіл продукції, уповноважені особи договорів про спільну діяльність вважаються зареєстрованими як платники податку на прибуток.

В органах державної податкової служби не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені пунктом 153.14 статті 153 Податкового кодексу України. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах державної податкової служби та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв'язків згідно з Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. N 112.

7. З метою забезпечення практичного застосування положень пункту 64.7 статті 64 Податкового кодексу України наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 р. N 986 затверджено Порядок формування Реєстру великих платників податків.

Згідно з пунктом 2.1 вказаного Порядку відбір платників податків для включення до Реєстру великих платників податків (далі - Реєстр ВПП) на наступний календарний рік здійснюється структурними підрозділами центрального органу державної податкової служби, за якими закріплено функції організації роботи з великими платниками податків та комп'ютерної обробки податкової звітності, на підставі оцінки:

- сумарних обсягів доходів від усіх видів діяльності платника податків за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року (розраховується за даними податкової звітності з податку на прибуток підприємств за перше півріччя попереднього року, за попередній рік та за перше півріччя поточного року);

- сум сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року.

Реєстр ВПП на наступний календарний рік до 10 робочого дня вересня поточного року затверджується наказом центрального органу державної податкової служби, який надсилається до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та не пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному сайті центрального органу державної податкової служби.

Структурний підрозділ центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків, протягом десяти робочих днів після затвердження Реєстру ВПП направляє:

- кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП, - повідомлення про включення/невключення (поштою, з повідомленням про вручення);

- кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП на поточний календарний рік і якого не включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, - повідомлення про включення/невключення такого платника податків до Реєстру ВПП на наступний рік (поштою, з повідомленням про вручення);

- до органів державної податкової служби за місцем обліку платника податків у поточному році та за новим місцем обліку - засобами електронного зв'язку інформацію щодо надісланих платникам податків повідомлень про включення/невключення до Реєстру ВПП.

Форма Повідомлення про включення/не включення до Реєстру великих платників податків (Форма N 1-ВПП) наведена у додатку 14 до Порядку обліку платників податків і зборів.

Відповідно до пункту 7.5 Порядку обліку платників податків і зборів у разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого органу державної податкової служби, зокрема, у зв'язку з включенням/не включенням платника податків до Реєстру великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об'єктів, відокремлених підрозділів чи обов'язків податкового агента такий платник податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку, згідно з цим Порядком, береться на облік за неосновним місцем обліку органом державної податкової служби за попереднім місцем обліку.