В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

ПРАВОВА СТАТИСТИКА: Підручник

Авторы: Бруснікіна С. Н.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2010
Количество страниц: 223

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Бруснікіна С. Н. ПРАВОВА СТАТИСТИКА: Навчально-

методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. 2008. - 226 с.

Зміст

Тема 1. Поняття, предмет і методи правової статистики. .. 7

1.1 Поняття статистики. .................................................. ........... 12

1.2. Предмет правової статистики ............................................ 14

1.3. Галузі правової статистики ............................................ 16

1.4. Методологічна база і завдання правової статистики ... 19

1.5. Значення правової статистики, її функції і місце в

системі юридичних наук. ................................................ 22

25

Тести 25

Тема 2. Статистичне спостереження у правовій статистиці. .. 33

2.1. Поняття статистичного спостереження. ........................... 38

2.2. Програмно-методологічні питання організації статистичного спостереження. .................................... 39

2.3. Організаційні форми, види і способи статисти-

тичного спостереження ................................................ .............. 43

51

Тести 52

Тема 3. Облік і звітність правоохоронних органів та

органів юстиції. .................................................. ............... 59

3.1. Система єдиного обліку злочинів. ............................ 64

3.2. Документи первинного обліку в судах та органах юс-

тіціі. .................................................. ..................................... 70

3.3. Облік адміністративних правопорушень. ................... 72

3.4. Система статистичної звітності правоохоронні-

тільних органів і органів юстиції ................................ 73

79

Тести 80

Тема 4. Зведення і групування матеріалів статистичного

спостереження ................................................. ........................... 87

4.1. Поняття зведення і угруповання статистичних даних .. 92

4.2. Види статистичних угруповань ................................... 97

4.3. Табличний спосіб представлення даних правової

статистики. .................................................. ............................ 102

4.4. Графічний спосіб представлення даних право-

вої статистики ................................................ ........................ 110

115

Тести 116

4

Тема 5. Абсолютні і відносні показники і їх

застосування в правовій статистиці. .............................. 123

5.1. Поняття абсолютних та відносних показників. .. 130

5.2. Відносні показники структури. ........................... 133

5.3. Відносні показники динаміки ............................. 137

5.4. Відносні показники інтенсивності .................... 140

5.5. Відносні показники виконання плану ............. 143

5.6. Відносні показники координації та порівняння. . 145

5.7. Індекси ................................................. .................................. 147

153

Тести 153

Тема 6. Середні величини та їх застосування в правовій

статистикою. .................................................. ............................ 161

6.1. Поняття середніх величин ............................................... .... 165

6.2. Види середніх величин та способи їх обчислення ........ 167

6.3. Показники варіації ознаки ......................................... 177

180

Тести 180

Тема 7. Комплексний статистичний аналіз даних пра-

виникнення правової статистики ................................................ .................. 187

7.1. Поняття статистичного аналізу та його задачі в пра-

виникнення правової статистикою. .................................................. ................. 192

7.2. Статистичні можливості аналізу даних уго-

ловно-правової статистики .............................................. ... 196

7.3. Статистичні можливості вивчення діяльності

правоохоронних органів. ........................................... 205

7.4. Статистичні можливості аналізу діяльності

судів по розгляду цивільних справ та справ про ад-

міністратівной правопорушення ................................. 209

211

Тести 212

219

Глосарій ................................................. ................................................ 221

Використана література ................................................ .............. 223

Відомості про авторів

Бруснікіна Світлана Миколаївна, к. е.. н.,

старший викладач кафедри Соціальної та демографії-

ческой статистики.

Цілі і завдання курсу

Метою курсу «Правова статистика» є вивчення право-

вих та інших юридично значимих явищ (у тому числі злочинно-

сті та інших правопорушень) як об'єкта дослідження, їх кіль-

кісних і якісних характеристик, процесу їх розвитку і

освоєння методів їх вивчення.

Призначення правової статистики полягає не лише в

інформуванні суспільства про реальний стан справ у сфері кон-

тролю над злочинністю. Всі соціально-правові явища являють-

ся елементом, стороною розвитку суспільства: вони мають правову

основу, але разом з тим обумовлені змінами, що відбуваються

в суспільстві, тому важливим завданням правової статистики є і

виявлення взаємозв'язків і взаємозалежностей правопорушень з

політичної, соціально-економічної, моральної ситуацією

в країні, рівнем її розвитку.

Статистика злочинності свідчить, що зростання переступив-

ності, що характеризується інтенсивною криміналізацією гро-

ва, перетворюється на реальну загрозу для країни, її соціально-

економічного розвитку і внутрішньої безпеки.

У цьому полягає актуальність задіяння всіх резервів

ефективного соціального контролю над злочинністю, в тому чис-

ле і мають істотний потенціал у цьому напрямі дива-

стических методів, якими володіє правова статистика.

Завдання курсу «Правова статистика»:

- Ознайомлення з основними поняттями правової статистики;

- Прищеплення загальної статистичної грамотності та практичних

навичок статистичного дослідження соціально-правових явищ;

- Ознайомлення з діючою в правоохоронних органах

і органах юстиції системою показників правової статистики;

- Засвоєння методик обчислення показників правової статисти-

ки та основних напрямів їх аналізу на макро-і мікрорівнях.

Для вивчення дисципліни студент повинен знати:

- Загальнотеоретичні питання взаємозв'язку явищ, факторів:

систему показників теорії статистики і статистичні та матем-

тичні методи дослідження процесів;

Правова статистика

6

- Основи математики;

- Загальну теорію статистики;

- Теоретичні питання кримінального, цивільного і админи-

стратівного права та інших галузей права.

Професійне застосування статистико-правових знань

досить широко, так як цивільне, кримінальне, адміністративне,

податкове, трудове та інші галузі права базуються на показу-

телях правової статистики.

Першочергова значимість сучасних проблем взаємозв'язку

правових та економічних процесів зумовлює вельми широкий

ряд напрямків і сфер професійного використання приобре-

тенних в ході вивчення курсу «Правова статистика» знань і нави-

ков. В даний час будь-який фахівець в області права (кримінального,

цивільного, адміністративного та ін) має справу не тільки з кон-

конкретними правовими фактами, але і з масовими правовими явища-

мі і процесами, статистичний аналіз яких - необхідна умо-

Віє їх професійної діяльності. Знання в галузі правової

статистики знаходять своє застосування як в наукових дослідженнях, так

і в практичній роботі юристів, співробітників правоохоронних

органів, судів та інших юридичних установ.


Получите за 15 минут консультацию юриста!