В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України

Авторы: Аленін Ю. П., Пожар В. Г., Гловюк І. В. та ін.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2012
Количество страниц: 138

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Колектив авторів:

Аленін Ю. П. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 3);

Пожар В. Г. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (програма навчальної дисципліни, плани практичних та семінарських занять, Тема 1, 2);

Гловюк І. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 6, 7);

Стоянов М. М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 5, Задачі до практичних занять);

Шилін Д. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 4, 9);

Гідулянова Є. М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 8).

Рекомендовано навчально-методичною радою

Національного університету «Одеська юридична академія»,

протокол № 1 від 3 жовтня 2012 р.

Рецензенти:

Тіщенко В. В. – доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»;

Берназ П. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ.

Аленін Ю. П. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України : навч.-метод. посібник / Ю. П. Аленін, В. Г. Пожар, І. В. Гловюк та ін. ? Одеса : Фенікс, 2012. ? 138 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

© Оформлення ПП «Фенікс», 2012

ВСТУП

Однією з головних передумов становлення ефективної змагальної системи кримінального судочинства в Україні повинен стати процес гармонізації вітчизняного та європейського законодавства в цілому та кримінально-правових систем зокрема. У цьому напрямку проводиться процес реформування кримінального процесуального законодавства в Україні вже більше двадцяти років. Останньою знаменною подією в цьому тривалому процесі стало прийняття 13 квітня 2012 р. Верховною Радою України нового Кримінального процесуального кодексу України, який увібрав у себе основні європейські цінності і стандарти щодо захисту прав людини і основних свобод у сфері кримінального судочинства.

Ця надзвичайно важлива подія для вітчизняного законодавства обумовила необхідність створення оновленого спеціального курсу «Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України». Процесуальна діяльність у кримінальному провадженні складається, значною мірою, з процесуальних дій і прийнятих для їх провадження або за їх результатами процесуальних рішень. Саме у кримінально-процесуальних рішеннях уповноважений орган або посадова особа, яка веде кримінальне провадження в межах своєї компетенції і в передбаченому законом порядку роблять висновок про встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення і на їх основі, керуючись законом, дають відповіді на ті правові питання, що виникли по справі та виражають владне волевиявлення про дії, виходячи зі встановлених обставин і приписів норм законодавства.

Спецкурс «Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України» орієнтований на вивчення процесуальних вимог і основних положень механізму прий-

няття рішень у кримінальному судочинстві України. Реформування кримінального судочинства поставило, в числі провідних проблем кримінально-процесуального права, питання якості й ефективності нормативного забезпечення правозастосовної діяльності органів і осіб, які ведуть кримінальне провадження. Результати процесуальної діяльності суду, прокуратури, органів слідства щодо виконання поставлених перед ними завдань виражаються в прийнятті й виконанні передбачених кримінально-процесуальним законом рішень.

Своєчасність прийняття рішень, їх законність, обґрунтованість та вмотивованість визначає рівень ефективності всієї системи кримінально-процесуальної діяльності.

Метою цього спецкурсу є формування уявлення про універсальну модель рішення в кримінальному провадженні, що включає такі позиції, як сутність рішення в її правовому аспекті, зміст і форма кримінально-процесуального рішення, етапи прийняття рішень, а також правові властивості процесуальних рішень.

Завдання спеціального курсу полягають у формуванні в студентів вміння правильно розуміти сутність вимог кримінально-процесуального закону щодо підстав та порядку прийняття рішень, застосовувати ці положення до конкретних обставин справ для прийняття законних та обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні та їх належного процесуального оформлення.

Залежність, що існує між законністю, обґрунтованістю рішень і виконанням завдань кримінального провадження, свідчить про теоретичну необхідність і практичну значимість вивчення питань, пов'язаних з нормативним забезпеченням процедури прийняття кримінально-процесуальних рішень, аналізом об’єктивних та суб’єктивних факторів, що впливають на механізм прийняття цих рішень, а також дослідженням підстав та особливостей порядку прийняття і оформлення рішень на різних стадіях кримінального судочинства.

ЗМІСТ

ВСТУП .............................................................................................. 3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ ........................................................... 5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ....................................... 6

Тема 1. Сутність і значення процесуальних рішень в кримінальному провадженні, їх класифікація ................... 6

Тема 2. Механізм прийняття процесуальних рішень в кримінальному провадженні .......................................... 12

Тема 3. Підстави та порядок прийняття процесуальних рішень в стадії досудового розслідування .................................... 27

Тема 4. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії підготовчого судового провадження ................................ 41

Тема 5. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії судового розгляду ................................................ 46

Тема 6. Підстави та порядок прийняття рішень під час провадження в суді апеляційної інстанції .............. 67

Тема 7. Підстави та порядок прийняття рішень під час провадження в суді касаційної інстанції ................ 73

Тема 8. Підстави та порядок винесення рішень при перегляді судових рішень у Верховному Суді України ....................... 78

Тема 9. Підстави та порядок винесення рішень при перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами ............. 84

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ........................ 91

Тема 1. Сутність і значення процесуальних рішень в кримінальномупровадженні, їх класифікація .................. 91

Тема 2. Механізм прийняття процесуальних рішень в кримінальному провадженні .......................................... 93

Тема 3. Підстави та порядок прийняття процесуальних рішень в стадії досудового розслідування .................................... 97

Тема 4. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії підготовчого провадження .................................. 109

Тема 5. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії судового розгляду ............................................... 112

Тема 6. Підстави та порядок прийняття рішень під час провадження в суді апеляційної інстанції ............. 118

Тема 7. Підстави та порядок прийняття рішень під час провадження в суді касаційної інстанції ............... 121

Тема 8. Підстави та порядок винесення рішень при перегляді судових рішень у Верховному Суді України ...................... 124

Тема 9. Підстави та порядок винесення рішень при перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами ............ 126

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ, ІСПИТУ.................... 130


Получите за 15 минут консультацию юриста!