В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України

Авторы: Аленін Ю. П., Пожар В. Г., Гловюк І. В. та ін.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2012
Количество страниц: 138

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Колектив авторів:

Аленін Ю. П. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 3);

Пожар В. Г. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (програма навчальної дисципліни, плани практичних та семінарських занять, Тема 1, 2);

Гловюк І. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 6, 7);

Стоянов М. М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 5, Задачі до практичних занять);

Шилін Д. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 4, 9);

Гідулянова Є. М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (Тема 8).

Рекомендовано навчально-методичною радою

Національного університету «Одеська юридична академія»,

протокол № 1 від 3 жовтня 2012 р.

Рецензенти:

Тіщенко В. В. – доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»;

Берназ П. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ.

Аленін Ю. П. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України : навч.-метод. посібник / Ю. П. Аленін, В. Г. Пожар, І. В. Гловюк та ін. ? Одеса : Фенікс, 2012. ? 138 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

© Оформлення ПП «Фенікс», 2012

ВСТУП

Однією з головних передумов становлення ефективної змагальної системи кримінального судочинства в Україні повинен стати процес гармонізації вітчизняного та європейського законодавства в цілому та кримінально-правових систем зокрема. У цьому напрямку проводиться процес реформування кримінального процесуального законодавства в Україні вже більше двадцяти років. Останньою знаменною подією в цьому тривалому процесі стало прийняття 13 квітня 2012 р. Верховною Радою України нового Кримінального процесуального кодексу України, який увібрав у себе основні європейські цінності і стандарти щодо захисту прав людини і основних свобод у сфері кримінального судочинства.

Ця надзвичайно важлива подія для вітчизняного законодавства обумовила необхідність створення оновленого спеціального курсу «Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України». Процесуальна діяльність у кримінальному провадженні складається, значною мірою, з процесуальних дій і прийнятих для їх провадження або за їх результатами процесуальних рішень. Саме у кримінально-процесуальних рішеннях уповноважений орган або посадова особа, яка веде кримінальне провадження в межах своєї компетенції і в передбаченому законом порядку роблять висновок про встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення і на їх основі, керуючись законом, дають відповіді на ті правові питання, що виникли по справі та виражають владне волевиявлення про дії, виходячи зі встановлених обставин і приписів норм законодавства.

Спецкурс «Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України» орієнтований на вивчення процесуальних вимог і основних положень механізму прий-

няття рішень у кримінальному судочинстві України. Реформування кримінального судочинства поставило, в числі провідних проблем кримінально-процесуального права, питання якості й ефективності нормативного забезпечення правозастосовної діяльності органів і осіб, які ведуть кримінальне провадження. Результати процесуальної діяльності суду, прокуратури, органів слідства щодо виконання поставлених перед ними завдань виражаються в прийнятті й виконанні передбачених кримінально-процесуальним законом рішень.

Своєчасність прийняття рішень, їх законність, обґрунтованість та вмотивованість визначає рівень ефективності всієї системи кримінально-процесуальної діяльності.

Метою цього спецкурсу є формування уявлення про універсальну модель рішення в кримінальному провадженні, що включає такі позиції, як сутність рішення в її правовому аспекті, зміст і форма кримінально-процесуального рішення, етапи прийняття рішень, а також правові властивості процесуальних рішень.

Завдання спеціального курсу полягають у формуванні в студентів вміння правильно розуміти сутність вимог кримінально-процесуального закону щодо підстав та порядку прийняття рішень, застосовувати ці положення до конкретних обставин справ для прийняття законних та обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні та їх належного процесуального оформлення.

Залежність, що існує між законністю, обґрунтованістю рішень і виконанням завдань кримінального провадження, свідчить про теоретичну необхідність і практичну значимість вивчення питань, пов'язаних з нормативним забезпеченням процедури прийняття кримінально-процесуальних рішень, аналізом об’єктивних та суб’єктивних факторів, що впливають на механізм прийняття цих рішень, а також дослідженням підстав та особливостей порядку прийняття і оформлення рішень на різних стадіях кримінального судочинства.

ЗМІСТ

ВСТУП .............................................................................................. 3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ ........................................................... 5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ....................................... 6

Тема 1. Сутність і значення процесуальних рішень в кримінальному провадженні, їх класифікація ................... 6

Тема 2. Механізм прийняття процесуальних рішень в кримінальному провадженні .......................................... 12

Тема 3. Підстави та порядок прийняття процесуальних рішень в стадії досудового розслідування .................................... 27

Тема 4. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії підготовчого судового провадження ................................ 41

Тема 5. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії судового розгляду ................................................ 46

Тема 6. Підстави та порядок прийняття рішень під час провадження в суді апеляційної інстанції .............. 67

Тема 7. Підстави та порядок прийняття рішень під час провадження в суді касаційної інстанції ................ 73

Тема 8. Підстави та порядок винесення рішень при перегляді судових рішень у Верховному Суді України ....................... 78

Тема 9. Підстави та порядок винесення рішень при перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами ............. 84

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ........................ 91

Тема 1. Сутність і значення процесуальних рішень в кримінальномупровадженні, їх класифікація .................. 91

Тема 2. Механізм прийняття процесуальних рішень в кримінальному провадженні .......................................... 93

Тема 3. Підстави та порядок прийняття процесуальних рішень в стадії досудового розслідування .................................... 97

Тема 4. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії підготовчого провадження .................................. 109

Тема 5. Підстави та порядок прийняття рішень в стадії судового розгляду ............................................... 112

Тема 6. Підстави та порядок прийняття рішень під час провадження в суді апеляційної інстанції ............. 118

Тема 7. Підстави та порядок прийняття рішень під час провадження в суді касаційної інстанції ............... 121

Тема 8. Підстави та порядок винесення рішень при перегляді судових рішень у Верховному Суді України ...................... 124

Тема 9. Підстави та порядок винесення рішень при перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами ............ 126

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ, ІСПИТУ.................... 130