Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності: ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава забезпечує; збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.


Коментар статті Конституції:

Конституційне право громадян на результати своєї інтелектуальної діяльності реалізується за допо-могою ряду законодавчих актів, якими забезпечується право на вибір і зайняття інтелектуальною, творчою діяльністю, свобода літературної, художньої, наукової діяльності і творчості. До таких відносяться Закон України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991р., укази Президента України "Про забезпечення діяльності та розвитку Академії наук України" від 20 січня 1992 р.. "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України" від 22 березня 1994 р. та інші акти законодавства України.

Конституцією. Цивільним кодексом, законами України забезпечуються права інтелектуальної влас-ності, авторські права і пов'язані з ними майнові права і моральні інтереси. Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці.

Громадяни користуються однаковими правами інтелектуальної власності нарівні з юридичними особами і державою. Ці права гарантуються тим, що без згоди автора (власника) ніхто не може використовувати їх, крім винятків, визначених законом. Так, у відповідності із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. винахіднику належить право авторства, яке е невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. Законом "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. охороняються твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Автору або іншій особі, яка має відповідне право, належать виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом.

Охорона результатів інтелектуальної власності забезпечується Цивільним кодексом України, а також законами "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р., "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 р., "Про племінне тваринництво" від 15 грудня 1993 р., "Про науково-технічну інформацію" від 25 грудня 1993 р. та ін.

З метою захисту своїх прав особа, яка має авторське право або будь-яку правомочність на твір, для посвідчення авторства на обнародуваний чи не- обнародуваний твір протягом терміну охорони ав-торського права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах. Про реєстрацію прав автора видається свідоцтво. Спори щодо права інтелектуальної власності і результатів інтелектуальної діяльності вирішуються судами.

З метою забезпечення прав на результати інтелектуальної діяльності держава сприяє розвитку науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством. Основні напрямки, форми і методи державної підтримки в цій сфері визначені у згадуваному вище законі "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності", в інших законодавчих актах, в міжнародних договорах. Держава виявляє турботу про розвиток національно-культурних потреб українців, які проживають за п межами, сприяє організації центрів української культури і мистецтва, створює спеціальні фонди, проводить спільні заходи, здійснює підготовку спеціалістів. Держава сприяє розвитку творчих організацій, спілок і об'єднань, надає державну підтримку видатним ученим, винахідникам, літераторам, майстрам культури та мистецтв^ творчим колективам. /

Конституційні гарантії прав громадян на розвиток і результати інтелектуальної діяльності проявляю-ться в турботі держави про збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну цінність, в охороні культурної спадщини. Правові, економічні, соціальні та організаційні засади розвитку культури, основні напрямки діяльності держави у сфері створення, поширення та використання культурних цінностей,/вжиття заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, що знаходиться за її межами/ визначені в Основах законодавства, прийнятих Верховною Радою також коментар до ст. 66.


Получите за 15 минут консультацию юриста!