В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 154 Податкового кодексу України

Норми коментованої статті передбачають звільнення від оподаткування (які є одним із видів пільг) за розглядуваним податком. Це передбачає ведення відокремленого обліку з доходів від діяльності, які підлягають звільненню, хоча прямої вказівки на ведення відокремленого обліку в ПКУ може і не бути.

П. 154.1 передбачає звільнення від оподаткування прибутку підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю. Звільняються від оподаткування доходи, які відповідають таким ознакам: дохід отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у відповідному органі державної податкової служби в порядку, передбаченому для платників цього податку.

Сереньоспискова чисельність штатних працівників облікового складу визначається згідно положень Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286.

Перелік підакцизних товарів дає п. 215.1 Кодексу: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Правовий статус інвалідів та їх підприємств і організацій регулюється Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 року N 875-XII (Відомості Верховної Ради УРСР від 21.05.91 - 1991 р., N 21, стаття 252).

Згідно положень цього Закону громадські організації інвалідів та спілки громадських організацій інвалідів створюються з метою здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом та мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством. Громадські організації інвалідів надають соціальні послуги, здійснюють громадський контроль за дотриманням прав інвалідів, представництво інтересів та захист прав інвалідів, створюють підприємства, які здійснюють комерційну і некомерційну господарську та іншу діяльність, не заборонену законодавством.

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати надану Податковим кодексом пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Стаття 141 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" встановлює, що підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Комісія є спеціально уповноваженим державним органом, створеним з метою визначення доцільності надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, сприяння в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснення обліку і контролю за використанням такої допомоги.

Комісія та регіональні комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів діють на підставі відповідного Положення та типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України. До складу Комісії входять представники Міністерства праці та соціальної політики України (у тому числі Фонду соціального захисту інвалідів), Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства фінансів України (у тому числі Головного контрольно-ревізійного управління України), Міністерства економіки України, Державного комітету України по земельних ресурсах, народний депутат України - представник профільного комітету Верховної Ради України з питань соціального захисту інвалідів та представник, делегований всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів. Співголовами Комісії за посадою є Міністр праці та соціальної політики України та голова профільного комітету Верховної Ради України з питань соціального захисту інвалідів або уповноважені ними особи.

Регіональні комісії створено в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. До їх складу входять представники тих же органів (місцевого рівня), що і до складу центральної Комісії.

Комісія приймає рішення щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування. Рішення про надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування (а також з інших фінансових питань) приймаються Комісією та регіональними комісіями виходячи з техніко-економічного та соціального обґрунтування заходів, для здійснення яких використовуватимуться ці кошти; рішення про надання пільг або відмову в наданні такого дозволу має бути вмотивованим та базуватися на аналізі соціальної значимості відповідного підприємства, організації громадської організації інвалідів та можливості працевлаштування інвалідів.

Центральна Комісія здійснює контроль за діяльністю регіональних комісій та вирішує спірні питання.

Комісія може приймати рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємством, організацією громадської організації інвалідів у таких випадках: отримання заяви від громадської організації інвалідів щодо скасування зазначеного дозволу; подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством, організацією громадської організації інвалідів; неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значимості за результатами аналізу Комісією соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації громадської організації інвалідів; ліквідації підприємства, організації громадської організації інвалідів.

Рішення про надання дозволу на право користування пільгами, відмова у його наданні та скасування дозволу приймаються Комісією та регіональними комісіями на підставі Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010.

Дозвіл підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів надається за умови їх відповідності таким критеріям:

1) середньооблікова чисельність інвалідів, що працюють на підприємствах, в організаціях протягом попереднього звітного (податкового) періоду, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу;

2) фонд оплати праці інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;

3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих послуг);

4) розмір середньомісячної заробітної плати інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, в еквіваленті повної зайнятості повинен бути не менш як законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;

5) виконання підприємством, організацією рішень Комісії та регіональних комісій (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше). Філії та відокремлені підрозділи підприємства, які зареєстровані окремими платниками податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, повинні відповідати вищезазначеним критеріям.

Для отримання дозволу підприємство, організація подає регіональній комісії:

заяву громадської організації інвалідів (засновник) про надання дозволу підприємству (філії, відокремленому підрозділу), організації за формою, затвердженою Комісією;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо засновника (засновників);

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є Всеукраїнська громадська організація інвалідів, яка самостійно подає Комісії копії своїх установчих документів. Зазначені документи подаються один раз і поновлюються лише у разі внесення до них змін;

копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;

копію довідки про включення засновника, підприємства (філії, відокремленого підрозділу), організації до ЄДРПОУ;

довідку про середньооблікову чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за період, встановлений законодавством;

копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

розрахунок суми витрат підприємства, організації, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством;

довідку про розмір середньомісячної заробітної плати працівників, у тому числі інвалідів в еквіваленті повної зайнятості, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, за попередній звітний період, визначений законодавством;

копії податкових та фінансових звітів (податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт) послуг, крім підакцизних товарів; декларацію з податку на прибуток підприємства; звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" (форма 1-ПП); баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний період).

Зазначений перелік документів для отримання дозволу є вичерпним.

Підприємства, організації, які мали дозвіл, подають встановлені документи не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії дозволу, а ті підприємства та організації, які не мали такого дозволу - не пізніше ніж за один місяць до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл.

Документи розглядаються Секретаріатом Комісії або регіональними комісіями протягом 30 днів після їх надходження; при цьому ці органи можуть у цей же строк проводити перевірку достовірності інформації, що міститься в поданих підприємством, організацією документах.

Регіональна комісія після розгляду документів приймає рішення:

про надсилання Комісії висновку-пропозиції щодо надання або відмови в наданні дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати;

про надання або відмову в наданні дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі менш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

Секретаріат регіональної комісії протягом трьох днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії надсилає Комісії висновки-пропозиції та документи підприємства, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати. Комісія після розгляду документів приймає рішення про надання або відмову в наданні дозволу підприємствам, організаціям, які отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати. Строк дії дозволу може становити квартал, півріччя, три квартали, рік.

Рішення про надання дозволу на строк менше року може прийматися Комісією у разі: надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо надання дозволу на строк менше року; виявлення на підприємстві (організації) простроченої заборгованості із виплати заробітної плати.

У дозволі конкретно зазначаються найменування філій, відокремлених підрозділів (у разі їх наявності), на які поширюється пільговий режим оподаткування.

Рішення про відмову в наданні дозволу приймається Комісією, регіональними комісіями у разі:

подання підприємством, організацією документів, які не відповідають пункту 3 цього Порядку (викладено вище);

виявлення недостовірних даних у документах, поданих підприємством, організацією;

невиконання вимог цього Порядку.

Рішення про скасування дозволу, строк дії якого не закінчився, приймається Комісією у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо скасування зазначеного дозволу;

надходження подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством (філією, відокремленим підрозділом), організацією;

виявлення Комісією випадків невиконання підприємством, організацією вимог підпунктів 1 - 3 пункту 2 Порядку (викладено вище);

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значущості за результатами проведеного Комісією аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації;

ліквідації засновника, підприємства, організації.

Секретаріат Комісії у семиденний строк після підписання протоколу засідання Комісії надсилає рішення Комісії регіональним комісіям, які у триденний строк повідомляють підприємства, організації про рішення Комісії.

В подальшому Секретаріати Комісії та регіональної комісії аналізують діяльність підприємств, організацій, яким надано дозвіл, та забезпечують здійснення контролю відповідно до повноважень, визначених законодавством.

Згідно п. 154.2 ПКУ звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів. Умовами звільнення від оподаткування за даним пунктом є: а) спрямування прибутку від продажу товарів власного виробництва на збільшення обсягів виробництва; б) зменшення роздрібних цін таких продуктів.

Перелік продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. N 859. В постанові міститься припис Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству охорони здоров'я разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади щорічно подавати Кабінетові Міністрів України, який затверджує цей перелік, пропозиції щодо уточнення переліку спеціальних продуктів дитячого харчування, затвердженого постановою N 859.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. N 859 також затверджено Порядок віднесення до продукції власного виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування, яким визначено умови віднесення до продукції власного виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування, на які поширюється дія пункту 154.2 статті 154 Податкового кодексу України. Спеціальні продукти дитячого харчування визнаються продукцією власного виробництва, якщо вони були повністю вироблені в спеціалізованих цехах підприємств незалежно від форм власності на території України з використанням вітчизняної сировини:

Підпункт "а": молоко, фрукти, овочі, закуплені у вітчизняних товаровиробників за контрактами або у населення, що підтверджується довідками місцевих органів виконавчої влади;

Підпункт "б": плодоовочеві напівфабрикати, крупи та круп'яне борошно, виготовлені на вітчизняних підприємствах з фруктів, овочів і зерна, закуплених згідно з підпунктом "а".

Не можуть визнаватися продукцією власного виробництва спеціальні продукти дитячого харчування:

а) виготовлені із сировини, плодоовочевих напівфабрикатів, круп та круп'яного борошна, закуплених за імпортом, за винятком вітамінів, компонентів, рисового і вівсяного борошна, які не виробляються в Україні;

б) закуплені організаціями. які займаються підготовкою їх для продажу (подрібнення партії, формування відправлень, сортування та перепакування), продажем, транспортуванням, зберіганням.

Визнання такої продукції здійснюється Кабінетом Міністрів України, оскільки встановлений перелік є вичерпним, однак податкові органи кваліфікують доходи на предмет відповідності до постанови КМУ.

Термін "дитяче харчування" у переліку, який встановлюється Кабінетом Міністрів, вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про дитяче харчування": "харчовий продукт, призначений центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я для спеціального дієтичного споживання, спеціально перероблений або розроблений для забезпечення задоволення дієтичних потреб дітей грудного та раннього віку (дитячі суміші початкові (стартові), дитячі суміші для подальшого годування, продукти прикорму, напої, вода бутильована для приготування дитячого харчування та/або пиття)".

Пункт 154.3 коментованої статті встановлює, що на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу. Даний пункт стосується тільки Чорнобильської АЕС. Однак ряд підприємств можуть отримувати прибуток за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС. Такі підприємства теж звільняються від оподаткування податком на прибуток в порядку і на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до положень Кодексу.

Основи відносин з фінансування робіт на колишній Чорнобильській АЕС регулюються Законом України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" від 11 грудня 1998 року N 309-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 4, ст. 33). Ним, зокрема, встановлено, що фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, забезпечення радіаційної безпеки, медичного та біофізичного контролю персоналу Чорнобильської АЕС та підрядних організацій, що виконують роботи з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і жителів міста Славутич здійснюється за рахунок Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені законом. Законом про Державний бюджет України на відповідний рік передбачається окремим рядком виділення коштів на фінансування робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і жителів міста Славутич, а також виділення коштів на фінансування робіт з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Всі зазначені кошти зараховуються на окремий рахунок, розпорядника за яким визначає Кабінет Міністрів України, якщо інше не передбачено діючими міжнародними угодами.

Міжнародна технічна допомога, яка надається на безоплатній і безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС, підлягає особливому режиму оподаткування відповідно до законодавства і може використовуватися лише за цільовим призначенням.

Питання порядку надання пільг за даним пунктом ст. 154 ПКУ регулюються Положенням про порядок застосування законодавства з питань пільгового оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття", затвердженим спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Державної податкової адміністрації України 07.10.2003 N 276/477 (тут назва Міністерства дається за текстом Положення; нині це Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Згідно Указу Президента України від від 31 травня 2011 року N 634/2011 правонаступником вказаного Міністерства є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).

Документами, що підтверджують право на пільгове оподаткування, є довідки-підтвердження встановленого зразка, які видаються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України для подання в органи державної податкової служби України. Довідка-підтвердження про звільнення організації-виконавця від податку на прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, при здійсненні операцій на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття", видається для звільнення від податку на прибуток підприємств. Право на одержання такої довідки мають:

а) платники податків - виконавці робіт, послуг за контрактом, укладеним з реципієнтом;

б) платники податків - виконавці робіт, послуг за контрактом, укладеним з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом;

в) платники податків - виконавці робіт, послуг за контрактом, укладеним з особою-резидентом, яка уклала контракт з реципієнтом.

Для одержання довідок-підтверджень про пільгове оподаткування до Міністерства подаються встановлені документи, викладені державною мовою:

супровідний лист реципієнта, що підтверджує діяльність платників податків із здійснення операцій, що виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття";

засвідчена реципієнтом копія контракту на продаж товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та надання послуг (можливе подання російською мовою) у 3-х примірниках;

копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.

У десятиденний термін після передачі товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт, надання послуг реципієнт подає Міністерству кінцевий або проміжний акт приймання-передавання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконаних робіт, наданих послуг (він повинен бути завізований керівником реципієнта). Реципієнтами є безпосередні одержувачі міжнародної технічної допомоги. Зразки підписів керівництва реципієнта разом з відбитками печаток подаються до Міністерства та Державної податкової адміністрації України.

Довідка-підтвердження підписується Міністром економіки та з питань європейської інтеграції України або офіційно уповноваженою(ими) ним особою(ами) і скріплюється гербовою печаткою Міністерства. Копія контракту, що додається, завіряється підписом відповідальних осіб (начальником управління, заступником начальника управління або начальником відділу Міністерства) та скріплюється печаткою управління документального забезпечення Міністерства. Зразки підписів Міністра, уповноважених ним осіб та відбитки печаток надсилаються ДПА.

Зазначені довідки-підтвердження або письмова обгрунтована відмова у їх видачі видаються на протязі десяти робочих днів з дня подання відповідних документів. Кожна довідка-підтвердження оформлюється в 3-х примірниках: два примірники подаються платнику податків для складання в установленому порядку податкової звітності та подання в орган державної податкової служби за місцем реєстрації такого платника податків. При цьому один примірник подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків, а другий - залишається в платника податків; третій примірник залишається в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України. Копії довідок-підтверджень можуть засвідчуватися тільки Міністерством.

У разі скасування довідки-підтвердження Міністерство повідомляє про це орган державної податкової служби за місцем реєстрації платників податків. Довідка-підтвердження скасовується в разі:

виявлення фактів нецільового використання зазначених у цьому Положенні товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), робіт, послуг;

ненадання кінцевого або проміжного акта приймання-передавання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконаних робіт, наданих послуг;

якщо документи, передбачені у пункті 2.1 Положення (супровідний лист реципієнта; копія контракту; копія довідки про включення до ЄДРПОУ), не відповідають дійсності.

Відповідальність за правильність обчислення об'єктів оподаткування і платежів покладається на посадових осіб платників податків, а відповідальність за цільове використання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), робіт та послуг, придбаних за рахунок міжнародної технічної допомоги, - на реципієнта.

Відповідно до пункту 154.5 ПКУ звільняється від оподаткування прибуток державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей. Для цього платник має вести відокремлений облік доходів від даної діяльності.

Пункт 154.6 ПКУ встановлює ставку оподаткування: на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

При досягненні показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає встановленим критеріям платники податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за загальною ставкою (п. 151.1 статті 151 Кодексу). Пункт 154.6 ПКУ дає перелік суб'єктів господарювання, на яких не розповсюджується дана пільга (п. 2, 2.1 - 2.17). Платники податку, зазначені у підпунктах "а", "б", "в" (вказано вище) пункту 154.6, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку в порядку, встановленому підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 Кодексу (операції особливого виду) та сплачують податок на прибуток за загальновстановленою ставкою за звітний податковий період, у якому здійснювалось нарахування та виплата дивідендів. Практично ця норма стимулює підприємства до виплати працівникам не менш, як дві мінімальні заробітні плати.

Звільненню від оподаткування підлягає також прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.

Згідно п. 154.8 звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:

передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;

передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;

витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів), випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Суть цієї пільги полягає у тому, щоб стимулювати здешевлення електричної та інших видів енергії. Межі витрат на їх виробництво, передачу лімітуються Національною комісією з з регулювання електроенергетики (НКРЕ), яка враховує при цьому інвестиційну та кредитну складову витрат.

Також звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими державним органом, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування зазначених цілей.

______________________________

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

до статті 154 Податкового кодексу України

П. 154.6

ПК запровадив "податкові канікули" для деяких категорій платників податку. Зокрема, цим пунктом запроваджується ставка податку 0 % майже на 5 років для платників податку, які не займаються визначеними видами діяльності (в т. ч. "забороненою" є зовнішньоекономічна діяльність, операції з нерухомим майном, оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі, діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям), розмір щорічного доходу яких не перевищує 3 млн. грн., а заробітна плата працівників є не меншою двох мінімальних заробітних плат, та інші критерії щодо історії існування підприємства. В разі невідповідності будь-якої з зазначених вимог, необхідно сплатити податок на прибуток за період, в якому така невідповідність настала. Крім того, в разі виплати дивідендів підприємство сплачує авансовий внесок на дивіденди і податок на прибуток за звітний податковий період, в якому сплачуються дивіденди.