В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Інвестиційне право України - Инвестиционное право Украины

Авторы: Фархутдінов І. З., Трапезников В. А.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2006
Количество страниц: 350

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Учеб.-практ. посібник. - "Волтерс Клувер",

2006

Фархутдінов Інсур Забіровіч, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Центру міжнародно-правових досліджень Інституту держави і права Російської академії наук, член Російської асоціації міжнародного права; автор книг і наукових статей з різних проблем правового регулювання іноземних інвестицій у Росії;

Трапезников Валерій Анатолійович, кандидат юридичних наук, член Російської асоціації міжнародного права; автор книг і наукових статей з різних аспектів інвестиційної діяльності

У навчально-практичному посібнику інвестиційне право вперше розглядається як галузь права, вивчаються окремі інститути загальної і особливої частин цієї галузі. Досліджується історія інвестиційного законодавства Росії, правова природа основних понять інвестиційного права, питання антимонопольного регулювання в інвестиційній діяльності та контрактні форми інвестицій - лізинг, концесія, угода про розподіл продукції, франчайзинг. Розглянуто особливості оподаткування і страхування інвестицій, колективні форми інвестицій на прикладі діяльності пайових інвестиційних фондів, особливості інвестування в житловому будівництві, правове регулювання інвестицій на ринку цінних паперів, інноваційний проект.

Наводиться короткий аналіз судово-арбітражної практики окремих категорій інвестиційних спорів, проведена їх класифікація за різними підставами

Рекомендується викладачам, студентам та аспірантам юридичних вузів і факультетів. Буде корисна практичним працівникам державних і ринкових структур

Інвестиційне право

Зміст

Передмова

Введення

Глава I. Інвестиційне право - комплексна галузь права

1.1. Основні і комплексні галузі права: проблеми розмежування

1.2. Предмет, поняття, цілі і завдання інвестиційного права

1.3. Система інвестиційного права

1.4. Принципи інвестиційного права

1.5. Суб'єкти інвестиційного права

Глава II. Інвестиційний потенціал російської економіки: досвід,

тенденції, проблеми

2.1. Реформи в російській економіці та їх відображення в інвестиційній сфері

2.2. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату

2.3. Основні напрямки державної інвестиційної політики

Глава III. Становлення і розвиток російського інвестиційного

законодавства

3.1. Зародження і становлення інвестиційних правовідносин в Росії до

1917

3.2. Радянський період

3.3. Сучасне інвестиційне законодавство Російської Федерації

Глава IV. Державне регулювання інвестицій

4.1. Форми і методи державного регулювання інвестиційної

діяльності

4.2. Державні гарантії як основа забезпечення інвестиційної

діяльності

4.3. Роль антимонопольного законодавства в регулюванні інвестицій

4.4. Дозвільна система регулювання інвестицій

4.5. Реєстраційна система регулювання інвестицій

4.6. Завдання та функції органів виконавчої влади в організації

інвестиційної діяльності

Глава V. Система правового регулювання інвестицій в Російській

Федерації

Глава VI. Правова природа основних понять у сфері інвестиційної

діяльності

6.1. Правовий зміст інвестиційних відносин та інвестиційної

діяльності

6.2. Основні класифікації інвестицій

6.3. Інвестиційний проект

Глава VII. Правове регулювання інвестицій в капітальному

будівництві

Глава VIII. Передача технологій та інших результатів

інтелектуальної діяльності як особлива форма залучення прямих

інвестицій

8.1. Інтелектуальна власність як форма прямих інвестицій

8.2. Інноваційний проект: правовий механізм розробки та реалізації

Глава IХ. Контрактні форми залучення інвестицій

9.1. Правові основи концесійних форм інвестиційної діяльності

9.2. Угоди про розподіл продукції як механізм залучення інвестицій

9.3. Правові основи лізингу як виду інвестиційної діяльності

9.4. Франчайзинг як сучасна контрактна форма здійснення

інвестицій

Глава Х. Правовий режим інвестиційної діяльності на ринку

цінних паперів

10.1. Історія російського ринку цінних паперів

10.2. Вкладення в цінні папери як одна з форм інвестиційного процесу

10.3. Учасники ринку цінних паперів: емітенти, інвестори, посередники

10.4. Правовий механізм державного регулювання на ринку цінних

паперів

Глава ХI. Інвестиційні фонди як форма колективного

інвестування

11.1. Інвестиційні фонди: поняття, види, класифікація, правове

регулювання

11.2. Правове забезпечення діяльності пайових інвестиційних фондів

11.3. Правове регулювання інвестицій пенсійних фондів

Глава ХII. Правове регулювання інвестицій в житловому

будівництві

12.1. Пайова участь громадян в інвестуванні будівництва житла

12.2. Особливості колективної участі в інвестуванні в житловому

будівництві на прикладі житлових накопичувальних кооперативів

Глава ХIII. Інвестиційні відносини в земельному праві

Глава ХIV. Оподаткування як найважливіший механізм регулювання

інвестицій

14.1. Роль оподаткування в інвестиційній діяльності

14.2. Податкові пільги для інвесторів

14.3. Особливий порядок оподаткування при розробці природних ресурсів

Глава ХV. Страхування інвестиційної діяльності та інвесторів

15.1. Правовий статус страховика при страхуванні інвестицій

15.2. Інвестиції як об'єкт страхування

Глава ХVI. Судово-арбітражна практика і інвестиційна

діяльність

16.1. Поняття та види спорів за участю інвесторів

16.2. Судово-арбітражна практика розгляду справ, пов'язаних з договором

лізингу

16.3. Судово-арбітражна практика, пов'язана з інвестиційною

діяльністю в капітальному будівництві

16.4. Судово-арбітражна практика у сфері портфельних інвестицій на

прикладі законодавства про акціонерні товариства

Глава ХVII. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності

Глава XVIII. Особливості правового режиму іноземних інвестицій в

Росії

18.1. Загальні положення

18.2. Сутність правовідносин у сфері іноземних інвестицій

18.3. Іноземні інвестиції

18.4. Іноземний інвестор

18.5. Примусові форми вилучення іноземних інвестицій

Бібліографія

Закони Російської Федерації

Нормативно-правові акти федеральних органів виконавчої влади

Судова практика

Література