В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО. Курс лекцій

Авторы: С. П. Мороз.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2008
Количество страниц: 168

Формат файла: pdf


Краткое описание:

С. П. Мороз

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

Курс лекцій

Алмати 2008

ББК 67.402 я 73

М 80

Рекомендовано до видання Вченою радою

Каспійського громадського університету

Рецензенти:

Академік Національної Академії наук Республіки Казахстан,

доктор юридичних наук, професор М. К. Сулейменов

Доктор юридичних наук Ф. С. Карагусов

М 80

С. П. Мороз. Інвестиційне право: Курс лекцій. - Ал

мати: Коу, 2008. - 168 с.

ISBN 9786017067014

Справжній курс лекцій призначений для вивчення дисципліни «Інвестиційне право» студентами юридичних факультетів і вузів. У пропонованому курсі розглянуті найбільш актуальні питання сучасного інвестиційного права, в тому числі питання теорії інвестиційного права, історія ста

лення та розвитку інвестиційного законодавства, поняття і сутність інвестицій, інвестиційні правовідносини, суб'єкти та об'єкти інвестиційних правовідносин, державне регулювання інвестиційної діяльності, відповідальність за порушення інвестиційного законодавства.

Поряд з цим у роботі розглядаються питання національноправового і международноправового регулювання іноземних інвестицій, поняття та зміст інвестиційного договору, особливості окремих видів інвестиційних договорів, а також захист прав інвесторів і дозвіл інвестиційних суперечок.

ЗМІСТ

Покажчик скорочень ...................................................... 6

Лекція 1. Поняття інвестиційного права та його система ...... 9

1.1. Місце інвестиційного права в системі права .................... 9

1.2. Етапи становлення і розвитку інвестиційного права .......... 12

1.3. Предмет і метод правового регулювання

інвестиційного права ................................................ 14

1.4. Принципи та система інвестиційного права ..................... 19

Лекція 2. Інвестиційне законодавство ..................... 26

2.1. Історія виникнення і розвитку

інвестиційного законодавства ................................ 26

2.2. Інвестиційне законодавство Республіки Казахстан ... 31

Лекція 3. Поняття та види інвестицій .............................. 39

3.1. Поняття та ознаки інвестицій .................................... 39

3.2. Класифікація інвестицій та їх види ............................ 42

Лекція 4. Інвестиційні правовідносини ..................... 52

4.1. Поняття та ознаки інвестиційних правовідносин ....... 52

4.2. Види інвестиційних правовідносин .......................... 54

Лекція 5. Суб'єкти інвестиційних правовідносин ....... 64

5.1. Поняття та види суб'єктів

інвестиційних правовідносин ................................. 64

5.2. Правовий статус інвестора ........................................... 68

5.3. Суб'єкти інвестиційних відносин

на ринку цінних паперів та їх правове становище .............. 71

Лекція 6. Об'єкти інвестиційних правовідносин

і їх зміст .............................................. 74

6.1. Поняття об'єкта інвестиційного правовідношення ........... 74

6.2. Види об'єктів інвестиційних правовідносин ............. 76

6.3. Зміст інвестиційного правовідносини ................ 82

Лекція 7. Державне регулювання

інвестиційної діяльності ............................ 84

7.1. Інвестиційна діяльність (поняття, ознаки та види) ... 84

7.2. Державне управління та державне

регулювання інвестиційної діяльності ................... 86

7.3. Методи та напрямки державного регулювання

інвестиційної діяльності ....................................... 89

Лекція 8. Відповідальність за порушення

інвестиційного законодавства .................... 93

8.1. Інвестіціонноправовая відповідальність ........................ 93

8.2. Види юридичної відповідальності за порушення інвести

ционного законодавства у сфері надрокористування ........ 96

Лекція 9. Правове регулювання

іноземних інвестицій ................................. 102

9.1. Національноправовое регулювання

іноземних інвестицій ............................................ 102

9.2. Правовий режим іноземних інвестицій ...................... 104

9.3. Органи спеціального державного регулювання

іноземних інвестицій ............................................ 107

Лекція 10. Международноправовое регулювання

іноземних інвестицій ................................ 112

10.1. Двостороннє международноправовое регулювання

іноземних інвестицій ............................................. 112

10.2. Регіональне регулювання іноземних інвестицій ..... 115

10.3. Багатостороннє международноправовое регулювання

іноземних інвестицій .......................................... 117

Лекція 11. Інвестиційний договір ............................... 122

11.1. Поняття інвестиційного договору ............................. 122

11.2. Функції та умови інвестиційного договору ............... 123

11.3. Контракт про надання інвестиційних преференцій 128

Лекція 12. Система інвестиційних договорів ................ 135

12.1. Види інвестиційних договорів ................................ 135

12.2. Зовнішньоекономічний інвестиційний договір ............ 136

12.3. Договір державної позики ................................. 137

12.4. Договір банківської позики ........................................ 139

12.5. Договір лізингу ...................................................... 141

Лекція 13. Інвестиційні договори

на надрокористування ...................................... 145

13.1. Поняття та особливості інвестиційного договору

на надрокористування ................................................ 145

13.2. Класифікація інвестиційних договорів

на надрокористування ................................................ 147

Лекція 14. Захист прав інвесторів та дозвіл

інвестиційних спорів ................................. 155

14.1. Форми і способи захисту прав інвесторів .................... 155

14.2. Інвестиційні спори і порядок їх вирішення ............ 158

Рекомендована література

до курсу «Інвестиційне право» .................................... 163