В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ (Загальна частина)

Авторы: І. Д. Козочкін
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2003
Количество страниц: 576

Формат файла: doc


Краткое описание:

Під редакцією професора І. Д. Козочкін

Допущено Міністерством освіти в якості навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 021100 «Юриспруденція»

Авторський колектив:

Н. А. Голованова, канд. юрид. наук (кримінальне право Англії) В. І. Єрьомін, канд. юрид. наук (кримінальне право Японії)

МЛ. Ігнатова (кримінальне право Італії)

І. Д. Козочкін, канд. юрид. наук (кримінальне право США)

Н. Є. Крилова, канд. юрид. наук (кримінальне право Франції)

А. В. Серебреннікова, канд. юрид. наук (кримінальне право ФРН)

Рецензент: Доктор юрид. наук, професор С. В. Боботов

У 26 Кримінальне право зарубіжних держав. Загальна частина: Навчальний посібник / За ред. і з предисл. І. Д. Козочкін. - М.: Омега-Л, Інститут міжнародного права і економіки ім. А. С. Грибоєдова, 2003. - 576 с.

ISBN 5-88774-057-4 (ІМПЕ ім. А. С: Грибоєдова) ISBN 5-901386-60-4 (Омега-Л)

Монографія написана на основі аналізу чинного кримінального законодавства шести найбільш розвинених зарубіжних країн (Англії, США, Франції, Німеччини, Японії та Італії) з використанням матеріалів судової практики та кримінально-правової доктрини цих країн.

У ній розглядаються основні питання та інститути Загальної частини кримінального права.

Рекомендована як навчальний посібник студентам, аспірантам та викладачам юридичних вузів, а також науковцям і іншим особам, які цікавляться зарубіжної юриспруденцією

Передмова

Дана робота присвячена аналізу основних інститутів Загальної частини кримінального права ряду розвинених зарубіжних країн: Англії, США, Франції, Німеччини, Японії та Італії. Її видання продовжує вже сформовану традицію пізнання кримінального права зарубіжних держав, початок якої ще в радянський час було покладено такими вченими, як М. М. Ісаєв, М. М. Полянський і А. А. Піонтковський. Значний внесок у її розвиток внесли професора Б. С. Нікіфоров, П. І. Гришаєв, Ф. М. Решетніков, К. Ф. Гуценко, Н. Ф. Кузцецова та інші.

Робота по суті являє собою друге, в значній мірі перероблене і доповнене видання книги «Злочин і кара в Англії, США, Франції, ФРН, Японії: Загальна частина кримінального права», випущеної видавництвом «Юридична література» в 1991 р. Вперше у вітчизняній монографічної юридичній літературі досить докладно розглядаються питання підстави кримінальної відповідальності, суб'єкта злочину, обставин, що виключають кримінальну відповідальність, заходів безпеки та інші з кримінального права зазначених країн.

Виданню даної роботи передувало опублікування інший, що містить нормативний матеріал з кримінального права цих країн, крім Італії. Думається, що в сукупності вони складають хорошу базу для вивчення кримінального права зарубіжних країн.

Володіння кримінального права інших країн не тільки сприяє розширенню кругозору. Воно може бути корисним, а у відповідних випадках і необхідним у науково-дослідній роботі. Його вивчення передбачається навчальними програмами багатьох вищих навчальних закладів, наприклад в Російському університеті дружби

>>> 4 >>>

народів - в якості основної дисципліни, а в МДУ ім. MB. Ломон-сова - в якості спецкурсу.

Володіння кримінального права зарубіжних країн, як показує не настільки віддалена за часом історія підготовки нового, нині чинного кримінального законодавства Російської Федерації, виявилося вельми корисним і в цій справі. Один з розробників КК 1996 р. професор О. М. Ігнатов відзначає, що при його підготовці враховувався апробований позитивний досвід країн Західної Європи, зокрема Німеччини та Франції.

У даній роботі інститути Загальної частини розглядаються з кримінального права двох основних правових систем. Англосаксонська система представлена ??правом Англії та США, континентальна-Франції, Німеччини, Італії, а також Японії. Принципова відмінність права першої групи країн від другої полягає в тому, що там поряд із законодавством або статутним правом основним джерелом кримінального права також є загальні, або прецедентне, право. Причому якщо в Англії ще в 1972 р. Палата лордів (суд вищої інстанції) відмовилася від права судів (в силу так званої «зупиночної» компетенції) створювати нові злочини, то в США суди в ряді штатів і раніше таке право мають.

Включення в монографію матеріалу з Загальної частини кримінального права Італії, а, наприклад, не Іспанії, де діє новий КК 1995 р., пояснюється двома причинами. По-перше, тим, що в чинному КК Італії 1930 врегульовано багато питань Загальної частини (наприклад, політичних злочинів, провини, підстави кримінальної відповідальності, причинного зв'язку та ін), які не знайшли відображення у кримінальних кодексах інших країн континентальної системи права . І, по-друге, тим, що італійське кримінальне право справило значний вплив на законодавство багатьох латиноамериканських і навіть деяких африканських країн.

У країнах Західної Європи зараз виношується ідея уніфікації кримінального права країн Європейського Союзу. Викладений у даній роботі матеріал з цього питання дозволяє сказати наступне. В принципі уні-фікація можлива, але, думається, до певних меж. Більше перед-посилок для цього є у країн континентальної системи права, хоча і там, якщо мати на увазі інститути Загальної частини, з низки питань є суще-дарські відмінності. Складніше - з правом Англії: воно не тільки не кодифіковані, але в значній мірі-суть право прецедентне.

Американський професор Дж. Флетчер, як би розвиваючи вишеупомяну-тую ідею, зазначає, що «між різними системами кримінального

>>> 5 >>>

права насправді набагато більше спільного ", ніж зазвичай прийнято вважати. Далі він пише: «Приховане єдність не лежить на поверхні, а на-ходиться під глибоким пластом законодавчих положень і судових рі-шень». Але цікаво, про яку єдність можна говорити, якщо воно лежить під глибоким пластом законодавчих положень? Єдність або подібність має бути очевидним і перебувати саме на рівні законодавства, що є основою для дискусій та відповідних висновків.

Мабуть, передбачаючи запитання з приводу сказаного Дж. Флетчером, професор А. В. Наумов пише: «Ніхто, звичайно, не береться стверджувати про можливе створення єдиного (для всього світу) кримінального кодексу - це абсурд. Але зближення з ряду прийнятих позицій, по всій ймовірності, буде продовжуватися ». Звичайно, про якийсь зближенні можна говорити. Швидше і ефективніше воно буде здійснюватися в рамках континентальної системи права. Але поки в країнах англо-саксонської системи права багато питань продовжують регулюватися прецедентним правом, а статутне право в багатьох випадках являє собою законодавче оформлення його вельми архаїчних положень, зближення між цими правовими системами в осяжному майбутньому представляється досить ефемерним. Крім того, про який зближенні може йти мова, якщо в самих США є 53 кримінально-правові системи і багато питань навіть Загальної частини регулюються по-різному, а чинне федеральне кримінальне законодавство, за влучним висловом американських вчених Е. Брауна, Л. Шварца і П. Робінсона, знаходиться в «хаотичному стані»: його важко розуміти, важко застосовувати і важко пояснити

При розгляді питань теми даного дослідження автори дотримувалися загальної схеми його побудови. Але саме дотримувалися, а не були жорстко поставлені в її рамки. Залежно від значення або актуальності того чи іншого питання для кримінального права відповідної країни вони приділяють більшу або меншу увагу його розгляду або взагалі обходять його мовчанням. Наприклад, у розділі, присвяченому кримінальним правом Франції, питання про смертну кару навіть не зачіпається, і це природно: вона там була скасована ще в 1981 р. Хоча голоси, що вимагають її відновлення, час від часу лунають навіть у стінах парламенту. І, навпаки, в розділі «Кримінальне право США» це питання досліджується вельми

>>> 6 >>>

докладно і всебічно, тому що там смертна кара передбачається законодавством федеральним і більшості штатів і застосовується до-вільно широко.

Трохи незвичайно викладається матеріал з кримінального права Япо-нії. Така своєрідність пояснюється рядом причин. Перш за все, специфікою самого кримінального законодавства Японії, де з незначними змінами діє старий кримінальний кодекс - КК 1907 р., у свій час випробував великий вплив базувався на принципах класичної школи німецького КК 1871 Останній, до речі, формально вважається чинним у ФРН до теперішнього часу, але по суті - це вже давно новий кримінальний кодекс. Надалі численні недоліки КК 1907 «виправлялися» судовою практикою і кримінально-правовою доктриною, збагаченої ідеями західноєвропейських і американських теорій. У зв'язку з викладеним вище слід зауважити, що лише порівняно недавно кодекс був офіційно виданий на сучасному юридичному мовою.

Професор І. Д. Козочкін

ЗМІСТ

3

Розділ 1. КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО АНГЛІЇ

Глава 1. Джерела кримінального права Англії ...................................... 8

Глава 2. Про злочин ................................................ ....................... 18

§ 1. Поняття злочину. Класифікація злочинів ........ 18

§ 2. Підстави кримінальної відповідальності ................................... 23

§ 3. Суб'єкт злочину ................................................ .............. 36

§ 4. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність ..... 47

§ 5. Попередня злочинна діяльність ............................ 56

§ 6. Співучасть у злочині ............................................... ........ 73

Глава 3. Про покарання ................................................ ............................ 81

§ 1. Поняття, цілі і система покарань ........................................ 81

§ 2. Види покарань, призначення покарань ................................. 84

§ 3. Заходи безпеки ................................................ ................ 104

Розділ І. КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО США

Глава 1. Джерела кримінального права США ..................................... 108

§ 1. Джерела кримінального права ............................................... .. 108

Глава 2. Про злочин ................................................ ..................... 120

§ 1. Поняття злочину. Класифікація злочинів ...... 120

§ 2. Суб'єкт злочину ................................................ ............ 137

§ 3. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність ... 147

§ 4. Попередня злочинна діяльність .......................... 173

§ 5. Співучасть у злочині ............................................... ...... 194

Глава 3. Про покарання ................................................ .......................... 205

§ 1. Поняття, цілі і система покарань ...................................... 205

§ 2. Смертна кара ................................................ ....................... 217

§ 3. Позбавлення волі та інші види покарань ......................... 229

§ 4. Заходи безпеки ................................................ ................ 238

Розділ III. КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО ФРАНЦІЇ

Глава 1. Джерела кримінального права Франції ............................... 252

§ 1. Загальна характеристика джерел кримінального права

Франції ................................................. ................................. 252

>>> 566 >>>

§ 2. Дія кримінального закону в часі ............................... 263

§ 3. Дія кримінального закону в просторі ......................... 266

§ 4. Тлумачення кримінального закону ............................................... 270

Глава 2. Про злочин ................................................ ..................... 273

§ 1. Поняття злочинного діяння. Класифікація

злочинних діянь ................................................ ................. 273

§ 2. Підстави кримінальної відповідальності ................................. 282

§ 3. Суб'єкт злочинного діяння ............................................... ... 299

§ 4. Обставини, що виключають кримінальну

§ 5. Незакінчена злочинне діяння ......................................... 324

§ 6.

Глава 3. Про покарання ................................................ .......................... 341

§ 1. Поняття, цілі, система покарань ........................................ 341

§ 2. Види покарань ................................................ ...................... 346

§ 3. Призначення покарань ................................................ ........... 351

§ 4. Заходи безпеки ................................................ ............... 360

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО ФРН

Глава 1. Джерела кримінального права ФРН ...................................... 364

§ 1. Загальна характеристика джерел кримінального права ФРН ... 364

§ 2. Система Загальної частини КК ФРН ............................................. .378

§ 3. Принципи кримінального права ФРН ......................................... 379

Глава 2. Злочинне діяння ................................................ ............... 384

§ 1. Поняття злочинного діяння.

Класифікація злочинних діянь.

Ознаки злочинного діяння ............................................... 384

§ 2. Вина ................................................. ........................................ 387

§ 3. Суб'єкт злочинного діяння ............................................... ... 288

§ 4. Обставини, що виключають кримінальну

§ 5. Стадії злочинного діяння ............................................... .... 392

§ 6.

Глава 3. Про покарання ................................................ .......................... 399

§ 1. Поняття покарання. Його цілі. Система покарань .............. 399

§ 2. Види покарань ................................................ ...................... 400

§ 3. Призначення покарань ................................................ ........... 407

>>> 567 >>>

Глава 1. Джерела кримінального права Японії ................................. 420

Глава 2. Про злочин ................................................ ..................... 433

§ 1. Поняття злочину, класифікація злочинів,

їх множинність ................................................ ............... 433

§ 2. Підстави кримінальної відповідальності ................................. 446

§ 3. Суб'єкт злочину ................................................ ............ 461

§ 4. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність ... 471

§ 5. Попередня злочинна діяльність .......................... 477

§ 6. Співучасть у злочині ............................................... ...... 481

Глава 3. Про покарання ................................................ .......................... 485

§ 1. Поняття, цілі і система покарань ...................................... 485

§ 2. Види покарань ................................................ ...................... 488

§ 3. Призначення покарання і звільнення від нього ................... 493

§ 4. Заходи безпеки ................................................ ................ 502

Розділ VI. КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО ІТАЛІЇ

Глава I. Джерела кримінального права Італії ................................. 506

Глава 2. Про злочин ................................................ ..................... 518

§ 1. Поняття злочину. Політичний злочин ......... 518

§ 2. Підстави кримінальної відповідальності ................................. 520

§ 3. Суб'єкт злочину ................................................ ............ 525

§ 4. Обставини, що виключають кримінальну

§ 5. Стадії злочину ................................................ ............. 537

§ 6.

Глава 3. Про покарання ................................................ .......................... 547

§ 1. Поняття і цілі покарання .............................................. ....... 547

§ 2. Система і види покарань .............................................. ....... 550

§ 3. Призначення покарань; умовне засудження

і звільнення від покарання .............................................. .. 552

§ 4. Заходи безпеки ................................................ ................ 560


Получите за 15 минут консультацию юриста!