В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Автор: Давыдова М.И.
Тип материала: дисертації на здобуття наукового ступеня
Год издания: 2010
Количество страниц: 199

Формат файла: doc


Краткое описание:

Спеціальність 12.00.01 - Теорія та історія держави і права;

історія вчень про право і державу

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук

Волгоград 2010

Робота виконана на кафедрі теорії держави і права

державного освітнього закладу

вищої професійної освіти

«Волгоградський державний університет»

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист Російської Федерації

Ісаков Володимир Борисович;

доктор юридичних наук, професор,

заслужений діяч науки Російської

Федерації

Ромашов Роман Анатолійович;

доктор юридичних наук, професор

Сапун Валентин Андрійович

Провідна установа: ФГАОУ ВПО «Сибірський федеральний

університет »

Захист відбудеться 7 жовтня 2010 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДМ 212.029.07 при ГОУ ВПО «Волгоградський державний університет» за адресою: 400062, м. Волгоград, проспект Університетський, 100, ауд. 2-05В. Зал вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ГОУ ВПО «Волгоградський державний університет».

Автореферат розісланий «__» _______________ і розміщений на офіційному сайті ВАК Міністерства освіти і науки РФ.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат юридичних наук, доцент Волкова І. А.

Актуальність теми дослідження. Професія юриста, як і будь-яка інша, передбачає наявність не тільки спеціальних знань, але й особливих засобів і навичок їх використання - особливого професійного майстерності. Це професійне мистецтво юриста, традиційно іменується юридичною технікою (ЮТ), виявляється затребуваним на всіх етапах правового розвитку суспільства, проте, у міру ускладнення суспільного життя і її правового регулювання значення його багаторазово зростає. Перший, інституційний аспект актуальності вивчення ЮТ обумовлений, таким чином, тим, що вона, як цілісний, соціально-правовий інститут, як практичний метод створення і розвитку діючого права, об'єктивно необхідна людському суспільству. Певна політична нейтральність дозволяє віднести її до числа «вічних» правових явищ, ніколи не втрачають своєї актуальності. У числі сучасних факторів, що підвищують практичне значення ЮТ, зростання популярності юридичної професії, формування юридичної спільноти, яка поступово набуває такі об'єктивно необхідні атрибути, як специфічні професійні етика і техніка.

Практичне значення ЮТ як соціально-правового феномена, її роль у вдосконаленні правотворчої, правозастосовчої та інших видів юридичної діяльності обумовлюють увагу до неї з боку юридичної науки. Логіка розвитку наукового знання припускає підвищений інтерес дослідників до найбільш важливих і найменш вивченим об'єктам. Такою виявилася і ЮТ, проблематика якої протягом довгих років була жорстко обмежена питаннями правотворчості і лише в останнє десятиліття виступила об'єктом самостійного наукового пошуку. В результаті був накопичений великий теоретичний матеріал, що потребує на сьогоднішній день в осмисленні і узагальненні, в чому і полягає другий - теоретичний аспект актуальності теми справжнього дослідження. Актуальність ця має і третій - науково-методичний аспект. Широке поширення компетентнісного підходу в сучасній педагогіці, тенденція до переорієнтації професійного навчання з суто теоретичного на практико-прикладне ведуть до неминучих змін в системі вищої юридичної освіти. Зміни ці, безсумнівно, повинні бути спрямовані на підвищення рівня професійної підготовки юристів, формування у них практичних умінь і навичок, які в значній мірі обумовлені володінням юридичною технікою.

Ступінь розробленості проблеми. Термін «юридична техніка» увійшов у науковий обіг вітчизняної юриспруденції після опублікування в 1905 році однойменної роботи Р. Іерінга. У дореволюційний період техніко-юридична проблематика зачіпалася в працях А. А.Башмакова, П. Д.Колмикова, П. І.Люблінского, Д. І.Мейера, С. А.Муромцева, Г. С.Мена, Ф. В. Тарановського, Б. Н. Чичерін, Г. Ф.Шершеневіча та інших авторів.


Получите за 15 минут консультацию юриста!