В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Категорія „Правова робота в сфері господарювання" використо­вується для позначення правової науки та навчальної дисципліни. Один з ініціаторів формування наукової і навчальної дисципліни — організація правової роботи в народному господарстві був В.К. Мамутов. Суть обґрунтованої вченим та його колегами концепції полягає в тому, що правова робота у народному господарстві не ототожнюється з діяльністю юридичної служби, а розглядається як органічна складова господарювання і реалізується всіма підроз­ділами господарського апарату. Вона спрямована на реалізацію норм права і є частиною механізму правового регулювання. Юри­дична ж служба виступає головним виконавцем і безпосереднім організатором цієї роботи, забезпечує її ведення на професійному рівні. Сприяючи зміцненню законності в господарських відноси­нах, правова робота тим самим допомагає розв'язувати економіч­ні проблеми, підвищувати ефективність виробництва. На основі виконаних під керівництвом В. К. Мамутова і за його особистою участю досліджень підготовлено цикл методик, інструкцій, поло­жень, що знайшли відображення у нормативних актах і викорис­товуються на практиці.

Правова робота у сфері господарювання як наука досліджує особливості правового регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення правової роботи на підприємствах, в устано­вах, організаціях, які знаходять свій вираз у нормах різних галу­зей права (господарського, цивільного, трудового, фінансового, кримінального, адміністративного, тощо) з метою вироблення науковообгрунтованих рекомендацій по удосконаленню чинного законодавства, методологічних рекомендацій для практичного ви­користання. В результаті аналізу нормативно-правового регулю­вання та практики застосування наука юридичної служби напра­цьовує методичні рекомендації з проблемних питань діяльності юридичної служби в сфері господарювання.

Предметом вивчення, дослідження та аналізу є нормативні акти та врегульовані ними суспільні відносини, що відображають особ­ливості правової роботи в сфері господарювання, а також прак­тика діяльності юридичних служб, юрисконсультів з правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання. Крім того, правова робота в сфері господарювання як наука вивчає не тільки правові, але й організаційні основи діяльності суб'єктів правової робота, такі як форми здійснення, організація плануван­ня правової роботи та робота юридичної служби, діловодство у діяльності юридичної служби, психологія та етика правової робо­ти на підприємстві тощо.

„Правова робота у сфері господарювання" як навчальна дис­ципліна ставить перед собою основним завданням розкриття суті правової робота у різних галузях господарської діяльності, в ор­ганізаціях різних форм власності. Вона піддає аналізу повнова­ження юридичної служби в сфері господарювання і практику їх застосування.

Таким чином, навчальна дисципліна „Правова робота у сфері господарювання" — це система знань про нормативну базу, форми, методи та практику здійснення правової роботи на підприємствах, в установах і організаціях. Як навчальна дисципліна є важливою складовою господарсько-правової освіти студентів вищих нав­ чальних закладів та набуває особливого значення в подальшій ор­ганізації їх професійної діяльності, оскільки передбачає передачу практичного досвіду правового «супроводження» господарської діяльності та функціонування органів державної влади та місцево­го самоврядування.

В результаті вивчення дисципліни «Правова робота в сфері гос­подарювання» студенти повинні:

Знати головні засади внутрішньої організації такої роботи, що мають бути запровадженні на кожному підприємстві, установі, організації, основні вимоги до оформлення внутрішніх (локально- правових) нормативних документів, принципи їх складання, ор­ганізації внутрішнього документообігу;

Оволодіти навичками роботи з чинними нормативно-право­вими документами, а особливо з Законами України, Постановами кабінету Міністрів України, Указами президента України, відом­чими Наказами та Розпорядженнями, Інструкціями.

Вільно орієнтуватися в системі нормаггивно-правових приписів, що безпосередньо використовуються при виконанні функціональ­них та посадових обов'язків, спеціальних порядках пов'язаних з легалізацією діяльності суб'єктів господарювання, отриманням дозвільних документів.

Уміти правильно тлумачити положення чинного законодавс­тва України та розробляти відповідні проекти внутрішньо-органі­заційних (локально-правових) документів, що затверджуються в процесі правозастосовної діяльності.

Контрольні питання:

Історичні віхи становлення правової роботи в народному гос­подарстві.

Роль та значення правової роботи в сфері господарювання.

Характерні ознаки правової роботи у народному господарстві.

Суб'єкти та об'єкти правової роботи в народному господарс­тві.

Засоби, способи та результати правової роботи в народному господарстві.

Види правової роботи в народному господарстві.

Поняття правової роботи у сфері господарювання.

Поняття правопорядку та його основні ознаки.

Особливості правової роботи в державному секторі економі­ки.

Предмет вивчення правової роботи як навчальної дисциплі­ни.

Особливості правової роботи у сфері господарювання як на­уки.