В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Під функцією розуміють роль, яку виконує певне соціальне явище, певний інститут в суспільному житті. Виходячи з цього, функції юридичної служби - це певні напрями впливу юридичної практики на суспільне й особисте життя суб'єктів суспільства, які визначають природу і сутність названої практики, її місце у пра­вовій системі суспільства, соціально-правове призначення та пере­творюючий характер. Сучасний юрист повинен бути спеціалістом по правовому забезпеченню управління соціально-економічних систем різних рівнів та видів, по забезпеченню функціонування правового механізму цих систем. Але необхідно подолати поши­рену помилку, про те, що навчання юристів для народного госпо­дарства та господарсько-правової спеціалізації - це підготовка до роботи лише в якості юрисконсультів1.

До функцій юридичної практики у такому виді правової діяль­ності, як реалізація права, можна віднести такі:

1. Правотворча функція. Відносини у суспільстві розвивають­ся досить динамічно. Законодавцю та іншим уповноваженим правотворчим органам далеко не завжди вдається вчасно і ефективно врегульовувати правовими нормами відносини, що виникають і розвиваються у суспільстві. Внаслідок цього залишаються неврегульованими позитивним правом цілі масиви відносин, які вимагають такого регулювання, в правовій системі існують численні про галини та неузгодження. Юридична практика, формуючи моделі дій соціальних суб'єктів для досягнення бажаного ними результа­ту, створює звичаї і прецеденти, які врегульовують суспільні від­носини, нерегпаментовані правовими нормами. У даному випадку юридична практика виступає своєрідним містком з'єднуючим сус­пільні відносини з позитивним правом;

2. Правоконкретизуюча функція. Норми права мають абстракт­ний характер, поширюють свою дію на необмежене коло осіб і ре­алізуються у необмеженій кількості правових ситуацій. Крім того, внаслідок вад законодавчої техніки та інших причин об'єктивного і суб'єктивного характеру правова система суспільства містить чи­мало суперечностей, колізій, прогалин, які заважають ефективній реалізації правових норм. Завдяки формуванню юридичної прак­тики зміст багатьох норм права конкретизується, узгоджується з вимогами інших правових норм, долаються суперечності, запов­нюються прогалини у праві;

3. Правостабіпізуюча функція. Крім абстрактного характеру, правові норми через свої мовні, логічні та системні особливості досить часто мають складний зміст. Внаслідок цього чимало норм права неоднаково розуміються та по різному реалізуються члена­ми суспільства і застосовуються уповноваженими органами. Не­однакові реалізація і, особливо, правозастосування правових норм різними соціальними суб'єктами дестабілізує правові відносини у суспільстві, призводить до погіршення правового порядку і ста­ну законності у державі. Юридична практика, створюючи певні моделі дій, вчинення яких дозволяє особі досягнути бажаного ре­зультату з найменшими затратами зусиль і часу, спрямовує діяль­ність суб'єктів права в русі однакової реалізації правових норм, у тому числі їх застосування;

4. Оптимізуюча функція. Під час реалізації правових норм фі­зичні особи, соціальні угрупування, правозастосовчі органи, інші суб'єкти права вчиняють дії згідно з вже сформованими у суспіль­стві оптимальними моделями, внаслідок чого вони витрачають значно менше зусиль і часу для отримання бажаного результату. Таким чином, юридична практика суттєво оптимізує діяльність членів суспільства з реалізації норм права та підвищує ефектив­ність цієї діяльності.

Визначаючи функції юридичної практики у систематизації пра­ва разом з оптимізуючою функцією, можна виділити систематиза- ційно - спрямовуючу функцію. Здійснюючи систематизацію пра­ва, особливо кодифікацію, суб'єкт права оцінює існуючі правові акти, ефективність правових норм що в них містяться, доцільність їх перенесення у кодифікований акт. Така діяльність неможлива без аналізу юридичної практики реалізації правових норм цих ак­тів у суспільних відносинах. Аналіз юридичної практики дозволяє виявити найбільш ефективні норми права, реально недіючі правові норми, прогалини у правовому регулюванні, інші суперечності та спрямувати процес систематизації на створення систематизовано­го акта, який найбільш повно й ефективно врегулює суспільні від­носини та буде позбавлений вказаних недоліків.

У правовому вихованні, поряд з функцією оптимізації правови- ховної діяльності, юридична практика виконує функцію виховання. Зміст цієї функції полягає у тому, що юридична практика органів державної влади, політичних партій, громадянських організацій, наукових установ, навчальних закладів, інших суб'єктів з правот- ворення, тлумачення, реалізації, систематизації права, інших видів правової діяльності суттєво впливає на правову свідомість і по­ведінку членів суспільства та має правовиховний характер1.

Юридична діяльність здійснюється юристами-фахівцями на професійній основі. Це означає, що в сфері юридичної діяльності працюють спеціалісти-професіонали, які володіють спеціалізова­ними правовими знаннями, відповідними навичками роботи, вико­нують кваліфіковано юридично-значущі дії, що визначають зміст їхньої роботи.

Складність життєвих ситуацій, які вирішуються юристами, ви­сока вимогливість правової процедури, особливість формально- абстрактного мислення та термінології юридичного спілкування передбачають, що юридичну роботу повинні здійснювати лише спеціально підготовлені фахівці Якщо проаналізувати законодавс­тво України, що регулює діяльність органів прокуратури, суду, адвокатури та деяких інших органів та установ, які здійснюють юридичну діяльність, то однією із вимог до кандидатів на посаду є наявність вищої юридичної освіти. А щодо діяльності адвоката, наприклад, то висувається вимога скласти кваліфікаційний іспит, який приймає високо компетентна комісія Для заняття особливо відповідальних посад в юридичних установах висуваються додат­кові вимоги до претендентів, які передбачають наявність особли­вого рівня професіоналізму та значного досвіду юридичної прак­тики.

Юридична діяльність спрямована на організацію діяльності інших суб 'єктів права. Відомо, що право по відношенню до всіх його суб'єктів здійснює формально однаковий вплив, що обумо­влюється формальною рівністю суб'єктів права перед силою пра­вових приписів Однак, не зважаючи на це, виділяється спеціаль­на група суб'єктів, які крім виконання своїх статусних обов'язків повинні визначати правове положення інших осіб, слідкувати за якістю здійснення ними правових норм, допомагати їм у реалізації суб'єктивних прав та юридичних обов'язків, створювати належ­ні умови для забезпечення високого рівня ефективності реаліза­ції правових норм. Своєю діяльністю юристи створюють закони і підзаконні акти, які регламентують життєдіяльність досить знач­ної частини населення Крім того, на підставі цих актів фізичні та юридичні особи звертаються до юристів за допомогою у вирі­шенні конкретних життєвих ситуацій Розподіл майна, отримання спадщини, реєстрація шлюбу, написання позову до суду І все це нескінченний перелік життєво важливих ситуацій, які вимагають свого вирішення за участю іншої сторони, роль якої виконують юридичні установи та окремо взяті фахів ці права, спрямовуючи свою роботу у зовнішнє середовище.

Метою юридичної діяльності являється впорядкування та уз­годження суспільних відносин. Право, як відомо, встановлює певні межі можливостей людини, за які не можна виходити, тому що порушується межа свободи іншої особи, відбувається втручання у сферу прав іншого суб'єкта Зав дання, які вирішуються в ході юридичної діяльності, в основному полягають в тому, щоб вста­новлювати межі можливої поведінки суб'єкта, наповнювати його можливості змістом, захищати сферу можливого від протиправ­ного втручання інших суб'єктів та зобов'язувати винних до від­новлення порушеної межі. Якщо за якихось умов цей механізм не спрацьовує, то між учасниками правових відносин виникають пев­ні неузгодженості, суперечності, що не дозволяють задовольнити свій життєвий інтерес, використовувати соціальні блага Це приво­дить до суперечності відносин, конфліктності ситуацій, що далеко не на користь окремим особам та суспільству в цілому. Історія на­шого суспільства знає достатньо прикладів, коли невизначеність, неврегульованість ситуацій потрясали суспільство катаклізмами, призводили до трагічних наслідків, що свідчить про значну роль регулятивної функції юридичної роботи у суспільному житті

Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотри­мання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах.

Юридична служба підприємства відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує правильне застосування на підприємстві норма­тивно-правових актів та інших документів, подає керівникові про­позиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю підприємства;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та ін­ших документів з питань діяльності підприємства1;

3) проводить юридичну експертизу проектів актів та інших до­кументів, підготовлених структурними підрозділами підприємс­тва, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі вияв­лення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

4) проводить разом із структурними підрозділами підприємства роботу з перегляду згідно з її компетенцією актів та інших доку­ментів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

5) інформує керівника підприємства про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

6) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (кон­трактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (конт­рактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;

7) бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів підприємства в разі невиконання чи неналежного вико­нання договірних зобов'язань;

8) організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів1;

9) здійснює контроль за дотриманням структурними підроз­ділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій;

10) сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рі­шеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюю­чих органів;

11) подає керівникові підприємства:

І пропозиції, щодо удосконалення правового забезпечення діяльності підприємства;

- висновки стосовно правомірності списання матеріальних цін­ностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випус­ку недоброякісної продукції, псування майна;

12) розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шко­ди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структур­ними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими орга­нами;

13) сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу підприємства під час вирішення виробничих та соціаль­них питань;

14) разом із заінтересованими структурними підрозділами під­приємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудо­вої дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві;

15) надає правову допомогу працівникам підприємства, які пот­ребують соціального захисту;

16) забезпечує правильне застосування норм трудового, жит­лового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників підприємства, подає пропозиції керівникові підприємства щодо поновлення порушених прав;

17) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів Ук­раїни, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та збері­гання;

18) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів зако­нодавства в друкованих виданнях;

19) рганізовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників підприємства, роз'яснює прак­тику застосування законодавства, надає консультації з правових питань;

20) надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розроблень, новітніх техноло­гій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продук­ції, робіт, послуг1.

Одне з основних завдань органів господарського управління і підприємств, які виготовляють продукцію та надають послуги, полягає у випуску високоякіс­ної продукції, що сприяє підвищенню економічних показників роботи підприємс­тва в цілому. Правове забезпечення на підприємстві передбачає виконання таких основних завдань: дотримання і зміцнення законності при виготовленні продук­ції; організація ефективного застосування правових засобів з метою підвищен­ня якості продукції до належного рівня; застосування правової відповідальності до осіб, винних у випуску продукції неналежної якості; правова регламентація господарських відносин з управління якістю продукції. Основою правового за­безпечення є законодавство України, нормативні акти міністерств та інших ор­ганів виконавчої влади, стандарти, накази, положення, інструкції та інші акти підприємств. Правове забезпечення управління якістю на підприємстві здійсню­ють керівники та інші посадові особи згідно з покладеними на них обов'язками. Вони несуть персональну відповідальність за виготовлення продукції належної якості. Юридична служба підприємства здійснює методичне керівництво пра­вовим забезпеченням роботи з управління якістю продукції, координуючи свою діяльність з іншими структурними підрозділами, надає допомогу їх керівникам У розробці нормативних актів з питань якості продукції, здійснює правову екс­пертизу нормативно-технічної документації з якості продукції. Особливу увагу юридична служба повинна приділяти додержанню встановленого порддку при­ймання продукції за якістю, а в разі виявлення порушень разом з іншими струк­турний підрозділами готувати матеріали, що стосуються випуску неякісної про­дукції, для передавання правоохоронним органам, а також вживши заходів щодо відшкодування збитків, нанесених підприємству.

Покладення на юридичну службу обов'язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.

Юридична служба підприємства має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами підприємства;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб підприємства необхідні для виконання покладених на неї завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали;

3) залучати за згодою керівника підприємства спеціалістів з метою підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань;

4) інформувати керівника підприємства про покладення на юридичну службу обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами підприємства матеріалів на вимогу юридичної служби.

Перспективний план роботи юридичної служби може мати такі основні розділи:

- забезпечення законності документів правового характеру;

- зміцнення планової та договірної дисципліни;

- забезпечення дотримання законодавства про працю та зміцнення трудової дисципліни;

- участь юридичної служби в дотриманні законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Поточна правова робота - це візування проектів наказів, розпоряджень, рішень, постанов, розгляд заявлених претензій і позовів, участь і виступ у засіданнях суду, прийом громадян та надання їм, а також спеціалістам суб'єкта господарювання, юридичних консультацій.

Правову роботу слід планувати за такими напрямками:

- проведення правової роботи, пов'язаної з правовим обслуговуванням апарату управління;

- здійснення методичного керівництва юридичною службою на місцях і організація правового обслуговування;

- здійснення перевірки дотримання законодавства в безпосередньо підвідомчих організаціях;

- здійснення заходів щодо організації підвищення кваліфікації юристів та навчання кадрів інших структурних підрозділів;

- проведення заходів із пропаганди та інформації законодавства;

- вивчення та узагальнення практики застосування законо­давства;

- узагальнення та аналіз наслідків розгляду спорів;

- узагальнення практики на надання методичної допомоги щодо видання локальних актів по підприємству, установі, органі­зації.


Получите за 15 минут консультацию юриста!