В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Головним документом в якому визначаються кваліфікаційні вимоги до працівників юридичної служби, є Довідник кваліфіка­ційних характеристик професій працівників затверджений нака­зом Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня 2004 року № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідни­ка кваліфікаційних характеристик професій працівників». Який виданий з метою приведення кваліфікаційних характеристик про­фесій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту» та Класифікатора про­фесій ДК 003-95.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівни­ків є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у Класифікаторі професій (ДК 003- 95). Довідник визначає перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад.

Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організа­ціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі Розділи: «Завдання та обов'язки», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги». За необхідності може бути додатковий Розділ «Спеціалізація».

Начальник юридичного відділу виконує такі завдання і обов'язки. Забезпечує додержання законності в діяльності під. приємства і захист його правових інтересів. Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються на підприємстві, а також у разі потреби бере участь у підготуванні цих документів. Вживає заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства. Готує висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності підприємства. Забезпечує методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, подання правової допомоги структурним підрозділам у претензійній роботі, підготування і передавання необхідних матеріалів до судових органів. Представляє інтереси підприємства в суді, а також в інших державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій і судових справ, а також практики укладання і виконання договорів, розроблює пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни в поставках продукції, виявлених недоліків і поліпшення виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства. Керує підготовкою матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції та про інші правопорушення для передавання їх слідчим і судовим органам, вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних підприємству. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення господарського розрахунку, договірної і фінансової дисципліни, забезпечення збереження власності, в боротьбі з розтратами і розкраданням. Здійснює контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним законодавством порядку приймання продукції. Готує висновки на пропозиції про притягнення працівників підприємства до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Бере участь у розробленні умов та укладанні господарських договорів і контролює їх виконання, в підготовці та укладанні колективних договорів, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві.

Організує ведення довідково-інформаційної роботи щодо законо­давства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів, урахуванням чинного законодавства. Керує роботою щодо зміни діючих або відміни таких, що втратили чинність наказів, та інших нормативних актів, виданих на підприємстві. Забезпечує необ­хідну інформацію про чинне законодавство, а також організацію роботи з ознайомлення посадових осіб підприємства з норматив­ними актами, які стосуються їх діяльності. Розроблює пропози­ції щодо удосконалення господарсько-фінансової діяльності під­приємства. Забезпечує подання правової допомоги громадським організаціям на підприємстві, веде пропаганду правових знань. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підпри­ємства; чинне законодавство; господарське, цивільне, трудове, фі­нансове, адміністративне право; технічні засоби довідково-інфор­маційної роботи із законодавства та нормативних актів; порядок ведення обліку і складання звітності про господарсьюо-фінансову діяльність підприємства; порядок укладання і оформлення госпо­дарських договорів; основи економіки, організації праці, вироб­ництва та управління.

Повинен мати такі кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління.

Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Завдання та обов'язки юрисконсульта полягають в тому, що він розроблює або бере участь у розробленні документів правового характеру. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям, бере участь у підготовці обгрунтова­них відповідей у разі відхилення претензій. Готує за участю інших підрозділів підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції та про інші правопорушення для подання їх до слідчих і судових органів, здійснює облік і зберігання судових справ, які перебувають у виконанні або закінчені судочинством. Бере участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпе. чення зберігання власності, боротьби з розтратами і розкрадання, ми. Аналізує та узагальнює результати розгляду претензій судових справ, а також вивчає практику укладання і виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення вияв­лених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства. Відповідно до заданого порядку оформляє матеріа- ли щодо притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, у розробленні умов колективних договорів, а також розгляді пи­тань про дебіторську і кредиторську заборгованість. Контролює своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії. Готує разом з іншими підрозділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані на підприємстві. Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів, застосовую­чи технічні засоби, а також облік чинного законодавства та інших нормативних актів, робить позначки про їх скасування, зміни та доповнення.

Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності підприємства, проектів нормативних ак­тів, які надходять на відгук, а також у розробленні пропозицій для удосконалення діяльності підприємства. Провадить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Дає довідки і консультації пра­цівникам підприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформленні документів і актів майново-право­вого характеру.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методич­ні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються пра­вової діяльності підприємства; чинне законодавство; цивіль­не, трудове, фінансове, адміністративне право; технічні засоби механізації та автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів; порядок ведення об­ліку і складання звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві; порядок укладання та оформлення господарських договорів; основи економіки, організації праці, виробництва й управління.

Кваліфікаційні вимоги. Юрисконсульт повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або ба­калавр) та підвищення кваліфікації в залежності від стажу роботи, виходячи з цього необхідно відокремити:

1. Якості, що забезпечують ефективність професійної діяль­ності:

1.1. Здібності:

— логічне, аналітичне мислення;

— високий рівень розвитку понятійного мислення (володіння науковими поняттями і здатність сприймати і розуміти різні тер­міни);

— гарний розвиток концентрації і стійкості уваги (здатність про­тягом тривалого часу зосереджуватися на визначеному виді діяль­ності);

— високий рівень розвитку короткочасної і довгострокової пам'яті;

? вербальні здібності (уміння правильно і зрозуміло виражати думку);

— здатність переконання;

— комунікативні навички (навички спілкування з людьми);

— схильність до дослідницької діяльності;

— гарні пізнання в різних областях наук;

— високий рівень розвитку дедуктивного мислення (уміння мис­лити від загального до окремого);

— здатність до всебічного, адекватного сприйняття ситуації;

— уміння вести переговори.

1.2. Особистісні якості, інтереси і схильності:

— організованість;

— впевненість у собі;

? чесність і порядність;

— відповідальність;

— акуратність;

— ерудованість;

— ділова хватка;

— об'єктивність;

— комунікабельність;

— гарна інтуїція;

— емоційно-психічна стійкість;

— енергійність;

— наполегливість, принциповість;

— прагнення до самовдосконалення;

— уміння швидко відновлювати працездатність.

2. Якості, що перешкоджають ефективності здійснення про­фесійної діяльності:

- низькі загальна та правова культура, відсутність високих мо­ральних принципів, неповага до прав та інтересів, гідності, ділової репутації інших осіб, їх релігійних вірувань, політичних поглядів, національної чи расової належності;

І небажання та нездатність до самоосвіти, підвищення свого культурного та професійного рівня, вивчення та сприйняття чужо­го досвіду роботи;

- недисциплінованість та безвідповідальність;

- емоційна та моральна нестійкість;

- нездатність до напруженої розумової діяльності;

- відсутність інтересу до виконуваної роботи;

- нерішучість;

- невміння швидко приймати рішення;

І невміння протистояти зовнішнім факторам (особам, ситуа­ціям);

- нечесність;

І непринциповість;

- нездатність глибоко осмислювати що відбувається;

- безтурботність;

- непогашена судимість;

- погана дикція;

- відсутність організаторських здібностей.

Перелік спеціалістів, які оволоділи професією юрисконсульта здатні до виконання професійних робіт заДК 003-95:

НАЗВА ПРОФЕСІЇ

кодкп

Прокурор-криміналіст

Юрист

2421.2

2421.2

Експерт (органи внутрішніх справ)

Помічник начальника чергової частини

Слідчий (органи внутрішніх справ)

Спеціаліст-криміналіст

Експерт

Інспектор праці (правовий)

Радник

Слідчий

Судовий експерт

Юрисконсульт

Секретар колегії судової

Секретар судового засідання

Секретар суду

Судовий виконавець

Судовий розпорядник

Референт з основної діяльності Помічник нотаріуса

Помічник нотаріуса державного

Приватний детектив

2423

2423

2423

2423

2429

2429 2429

2429

2429

2429

3432

3432

3432

3432

3432

3434 3434.9

3434.9

3450

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки

Інспектор (органи внутрішніх справ)

Інспектор з дізнання

Дізнавач

3450

3451

3451

3451

Дільничний інспектор міліції Оперуповноважений

3451

3451

Області застосування професійних знань: — державні і недержавні організації, підприємства, установи, ор­ганізації різних форм власності, що є юридичними особами;

— адвокатура, прокуратура;

— суди;

— приватне чи індивідуальне підприємництво;

— органи попереднього слідства і дізнання; - нотаріальні контори;

? юридичні консультації;

— державні органи забезпечення охорони порядку і безпеки (ОВС, органи забезпечення безпеки, органи податкової служби і податкової поліції, митні органи, органи юстиції (Міністерство юстиції, служба судових приставів);

— освітні установи;

— приватні детективні служби.

Контрольні питання:

1. Основні завдання суб'єктів юридичної роботи у сфері госпо­дарювання.

2. Основні форми організації юридичної служби в народному господарстві.

3. Документи регулюють діяльність юридичної служби, її окре­мих фахівців та чисельність фахівців юридичної служби.

4. Функції юридичної служби в народному господарстві.

5. Завдання та права юридичної служби в народному госпо­дарстві.

6. Планування діяльності юридичної служби на підприємствах, установах та організаціях.

7. Права та обов'язки працівників юридичної служби.

8. Кваліфікаційні вимоги працівників юридичної служби.

9. Якості, що забезпечують ефективність професійної діяльності працівників юридичної служби або перешкоджають ефективності здійснення професійної діяльності.


Получите за 15 минут консультацию юриста!