В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Відносини, пов'язані з електронним документообігом та вико­ристанням електронних документів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про ін­формацію», «Про захист інформації в автоматизованих систе­мах», «Про державну таємницю», «Про телекомунікації», «Про обов'язковий примірник документів», «Про Національний архів­ний фонд та архівні установи».

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику електронного документообігу.

Державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямовано на:

— реалізацію єдиної державної політики електронного доку­ментообігу;

— забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електрон­ного документообігу;

— нормативно-правове забезпечення технології оброблення, створення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів.

Електронний документ - документ, інформація в якому за­фіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається законодавс­твом.

Електронний документ може бути створений, переданий, збере­жений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відобра­ження даних, які він містить, електронними засобами або на папе­рі у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

При електронному документообігу застосовується електронний підпис, який є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписува­на електронного документа іншими суб'єктами електронного до­кументообігу. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Відносини, пов'язані з використанням електронних цифрових підписів, регулюються законом. Використання інших видів елек­тронних підписів в електронному документообігу здійснюється суб'єктами електронного документообігу на договірних засадах.

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому чис­лі з електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних при­мірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, ко­жен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Оригінал електронного документа повинен давати змогу до­вести його цілісність та справжність у порядку, визначеному за­конодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у па­перовій копії. Електронна копія електронного документа засвід­чується у порядку, встановленому законом.

Копією документа на папері для електронного документа є ві­зуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством. Юридична сила елек­тронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Допустимість електронного документа як доказу не може запе­речуватися виключно на підставі того, що він має електронну фор­му. Електронний документ, не може бути застосовано як оригінал :

I) свідоцтва про право на спадщину;

2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випад­ків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;

3) в інших випадках, передбачених законом.

Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, укладеної шляхом створення електронного документа (електронних доку­ментів), здійснюється у порядку, встановленому законом.

Таким чином, електронний документообіг — це сукупність тех­нологій, які не тільки значно оптимізують, але й істотно змінюють роботу органу влади.

Застосовувані технології дозволяють організувати «безшовну» взаємодію систем, що забезпечують різні операції обробки доку­ментів. У першу чергу до таких технологій можна віднести:

- технології розпізнавання текстів, що трансформують паперові вхідні документи в цілком електронну форму представлення;

- електронний аналог власноручного підпису;

- засоби передачі даних;

— засоби збереження електронної інформації.

Перераховані технології дозволяють підсистемам, що вико­нують різні функції, органічно доповнювати одна одну. Подібна взаємодія дозволяє різко підвищити ефективність праці держслуж- бовців при роботі з документами1.

Електронний документообіг здійснюється відповідно до зако­нодавства України або на підставі договорів, що визначають взає­мовідносини суб'єктів електронного документообігу.

Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством.

Суб' єкти електронного документообігу, які здійснюють його на договірних засадах, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту. В інформа­ційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами, що містять інформацію, яка є власністю держави, або інформацію з обмеженим доступом, повинен забезпечуватися захист цієї інфор­мації відповідно до законодавства.

Суб'єкти електронного документообігу користуються права­ми та мають обов'язки, які встановлено для них законодавством. Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає необхідність у визначенні додаткових прав та обов'язків суб'єктів електронного документообігу, що не визначені законодавством, такі права та обов'язки можуть встановлюватися цими суб'єктами на договірних засадах.

Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообі­гу здійснюється в порядку, встановленому законом.


Получите за 15 минут консультацию юриста!