В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Приймання та звільнення на роботу окремих категорій праців­ників обумовлено спеціальними нормативно-правовими актами, зокрема, приймання та звільнення керівників державних підпри­ємств, установ та організацій, а також державних службовців.

Так, приймання на роботу на посаду державного службовця має свої особливості, а саме на підставі конкурсу. Конкурс на заміщен­ня вакантної посади державного службовця повинен забезпечува­ти конституційне право рівного доступу до державної служби гро­мадян України.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення ва­кантних посад державних службовців затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 року №169, для проведення відбору канди­датів на заміщення вакантних посад державних службовців нака­зом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, ут­ворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію заступник керівника держав­ного органу. До складу конкурсної комісії входять представни­ки кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які. досягли встановленого законодавством граничного віку пе­ребування на державній службі;

— визнані в установленому порядку недієздатними;

і мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади Щ

ржав ного службовця;

1 у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпоряд. ковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи своя- ками;

— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

— в інших випадках, установлених законами.

Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний

опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відо­ма працівників органу, в якому оголошується конкурс.

В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його міс- цезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інфор­мація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристика­ми посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом ЗО календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не су­перечить законодавству про державну службу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до кон­курсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом­лення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів при­сутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного канди­дата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і по- дається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосуван­ня. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати кон­курсу Протягом трьох днів після його завершення. Рішення ігоо призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на під. ставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прий­няття рішення конкурсною комісією.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику від­повідного державного органу протягом трьох днів після ознайом­лення з цим рішенням, а рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Існує також особливий порядок атестації працівників керівного складу державних підприємств, зазначений порядок викладений у формі Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, затверджений постано­вою Кабінету Міністрів України від 27.08.1999 року № 1571.

Атестація працівників керівного складу державних підпри­ємств проводиться з метою підвищення ефективності діяльності зазначених працівників. У ході атестації оцінюються їх ділові та професійні якості, виконання ними посадових обов'язків, зазна­чених у професійно-кваліфікаційних характеристиках їх посад, а також нормативно-правових актах. До керівного складу пра­цівників державних підприємств у цьому Положенні відношш керівники, їх заступники, головні інженери, керівники структурних підрозділів державних підприємств (у тому числі казенних і тих, що входять до переліку стратегічних) та їх об'єднань, склад і статути яких затверджені центральними і місцевими органами ви­конавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і у сфері управління яких вони перебувають, об'єднань підприємств, яким делеговано функції управління державним майном, а також зазначені працівники філіалів.

Атестація керівників державних підприємств та їх об'єднань, що перебувають у сфері управління органу управління май­ном, проводиться атестаційними комісіями цього органу. Атес­тація керівників державних підприємств, які входять до складу об'єднань, проводиться аггестаційними комісіями об'єднань. Атес­тація інших працівників керівного складу об'єднань проводиться атестаційними комісіями об'єднань, інших працівників керівного складу державних підприємств, а також керівників та інших пра­цівників керівного складу філіалів - атестаційними комісіями де­ржавних підприємств.

Не підлягають атестації:

керівники державних підприємств та їх об'єднань, яких призначає на посади Кабінет Міністрів України;

працівники керівного складу, які обіймали посаду менше

одного року. . . .

Жінки, які перебували у відпустці у зв язку з вагітністю, поло­гами і доглядом за дитиною віком до трьох років, проходять атес­тацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Атестація працівників керівного складу державних підпри­ємств проводиться один раз на три роки. Графік атестації із зазна­ченням термінів її проведення затверджується наказом керівника органу управління майном, об'єднання, державного підприємства і не пізніше ніж за місяць до початку атестації доводиться до відо­ма працівників, які підлягають атестації.

Для організаціїта проведення атестації інших працівників керів­ного складу об'єднань наказом керівника об'єднання утворюється атестаційна комісія безпосередньо в об'єднанні; інших працівни­ків керівного складу державних підприємств, а також керівників та інших працівників керівного складу філіалів - безпосередньо на ржавному підприємстві. Головою атестаційної комісії призначається керівник або заступник керівника об'єднання, ДеР підприємства.

До складу атестаційної комісії входять керівники структурних підрозділів, їх заступники, провідні фахівці органу управління майном, керівники об'єднань, державних підприємств, філіалів, відповідні фахівці, а також представники галузевого об'єднання профспілок, профспілкових комітетів державних підприємств і ор­ганізацій та місцевих державних адміністрацій.

Атестація працівників керівного складу державних підприємств здійснюється в індивідуальному порядку.

На кожного працівника, який підлягає атестації, складається відгук-характеристика та заповнюється атестаційний лист.

Працівник, який підлягає атестації, не пізніше ніж за два тижні до атестації має бути ознайомлений з відгуком-характеристихою Якщо працівник не годен з відомостями, викладеними у відгуку, характеристиці, керівник виносить її на обговорення трудового колективу об'єднання, державного підприємства, філіалу, струк­турного підрозділу, пропозиції якого разом з характеристикою по­даються до атестаційної комісії.

Атестаційний лист і відгук-характеристика подаються до атес­таційної комісії не пізніше ніж за три дні до проведення атестації Атестаційна комісія під час атестації керівників об'єднань та де­ржавних підприємств, які перебувають у сфері управління органу управління майном, розглядає подані матеріали, заслуховує керів­ника структурного підрозділу цього органу; під час атестації керів­ників державних підприємств, які входять до складу об'єднань, - керівника або заступника керівника відповідного об'єднання, а під час атестації керівників філіалів - керівника або заступника керівника державного підприємства, до складу якого входять ці філіали.

Обговорення професійних якостей і результатів діяльності пра­цівника, який атестується, має проходити в обстановці вимогли­вості, доброзичливості, об'єктивності, яка виключає прояви упе­редженості.

На підставі всебічної оцінки професійного рівня працівни­ків керівного складу, їх ділових якостей, виконання посадових обов'язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками їх посад, і досягнутих результатів атестаційна комісія при­ймає одне з таких рішень:

відповідає займаній посаді; рекомендується в резерв на вищу посаду; відповідає займаній посаді за умови виконання рекоменда­цій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді.

Атестованими вважаються працівники, визнані атестаційною комісією такими, що відповідають займаній посаді, рекоменду­ються в резерв на вищу посаду або відповідають займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії. Результати голосування повідомляються працівникові зразу після голосування.

У разі прийняття рішення про рекомендацію працівника в резерв на вищу посаду атестаційна комісія може запропонувати керівни­кові дозволити йому пройти за згодою стажування на більш висо­кій посаді. У разі прийняття рішення про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційна комісія ре­комендує керівникові призначити протягом року повторне атестування якщо працівник згоден виконати рекомендації комісії.

У разі прийняття рішення про невідповідність працівника зай­маній посаді атестаційна комісія рекомендує керівникові перевес­ти цього працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади.

Рішення комісії може бути оскаржене працівником, який прой­шов атестацію, відповідно керівнику органу управління майном, об'єднання, державного підприємства, філіалу протягом 10 днів з дня його прийняття.

За результатами атестації керівник органу управління майном об'єднання, державного підприємства, філіалу згідно із законо­давством протягом двох місяців з дня атестації приймає остаточне рішення і видає відповідний наказ (розпорядження). Рішення про переведення працівника, визнаного за результатами проведення атестації таким, що не відповідає займаній посаді, за його згодою на шшу роботу або звільнення з посади приймається відповідним керівником протягом двох місяців з дня атестації. У разі немож­ливості переведення працівника за його згодою на іншу роботу, а також відмови його від цього переведення працівник в установленому порядку звільняється і роботи відповідно до п- СТ" дексу законів про працю України.

Після закінчення зазначеного терміну переведення працівника на іншу роботу або припинення з ним трудового договору за р зультатами атестації не допускається. Час хвороби працівника, також перебування його у відпустці до двомісячного терміну це включається.

Трудові спори, пов'язані з атестацією, розглядаються відповід. но до законодавства про порядок розгляду індивідуальних ищ вих спорів.

Контрольні питання:

1. Завдання кадрової політики на підприємствах, установах та організаціях.

2. Професія та кваліфікація працівників.

3. Кадрове планування. Етапи управління персоналом.

4. Трудова книжка. Порядок їх введення, виписування та обмі­ну.

5. Виправлення в трудових книжках. Зміна записів у трудових книжках.

6. Запис про оформлення роботи за сумісництвом. Запис в тру­довій книжці працівникам, які зайняті на сезонних роботах.

7. Порядок внесення відомостей про нагороди і заохочення.

8. Порядок обліку руху трудових книжок та обліку бланків тру­дових книжок. Порядок їх зберігання.

9. Перелік комплексу документів за функціями управління кад­рами. Особисті документи працівників.

10. Стадії обробки кадрової документації. Організаційно-роз­порядча документація кадрової служби.

11. Вихідні та похідні облікові документи кадрової служби. Особова справа, перелік документів особової справи. Рекоменда­ційний лист.

12. Трудовій договір. Порядок і термін його укладення. Конт­ракт як особлива форма трудового договору. Зміст наказів про при­йняття на роботу, переведення, надання відпусток та звільнення.

13. Порядок приймання на роботу на посаду державного служ­бовця. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних по­сад. Перелік осіб, що не допускаються до участі в конкурсі. Пов­новаження конкурсної комісії.

14. Порядок атестації працівників керівного складу державних підприємств. Перелік посадових осіб, що не підлягають атестації. Склад атестаційної комісії. Повноваження атестаційної комісії.


Получите за 15 минут консультацию юриста!