Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Іноземні та особи без громадянства, що перебувають в Україні На законних підставах, кори-стуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки,\як і громадяни України, - за винятками, встановленими/Конституцією, законами чи міжнародними договорами/України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, установленому законом.


Коментар статті Конституції:

Під іноземцями у даній статті слід розуміти осіб, які мають громадянству іноземних держав, а під осо-бами без громадянства - тих, Які взагалі не мають громадянства ніякої держави. \

Права іноземців та осіб без громадянства на території України відповідають загальновизнаним нормам міжнародного/права. Іноземці та особи без громадянства є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять та інших обставин.

Більш детально основні права, свободи та обов'язки іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в і Україні, закріплені в Законі України від 4 лютого 1994 р. "Про правовий статус іноземців".

Іноземці та особи без громадянства мають право: займатися інвестиційною, зовнішньоекономічною та іншими видами підприємницької діяльності, передбаченими законами України; володіти правами та обов'язками в трудових відносинах; на відпочинок. нарівні з громадянами України; користуватись в разі постійного проживання медичною допомогою нарівні з її громадянами; на соціальний захист; на житло; мати у власності будь-яке майно, успадковувати і заповідати його, а також мати особисті немайнові права; на освіту (у випадках постійного проживання нарівні з громадянами України); користуватися досягненнями культури та інше.

Здійснення іноземцями своїх прав і свобод не має завдавати шкоди національним інтересам Ук-раїни, правам, свободам і законним інтересам п громадян та інших осіб, які проживають в Україні. Вони зобов'язані поважати та дотримуватися Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу України.

Водночас іноземці мають певні обмеження в реалізації своїх прав в Україні. Зокрема, вони не можуть бути членами політичних партій України, обирати і бути обраними до органів державної влади та: самоврядування, брати участь у референдумах, на них не поширюється загальний військовий обов'язок, вони не проходять військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, ство-рених відповідно до законодавства України.

Свої права іноземці захищають шляхом звернення до суду або інших державних органів. У су-дочинстві вони користуються такими ж процесуальними правами, що й громадяни України.

Порядок в'їзду в Україну і виїзду з неї іноземних громадян регламентується Законом України "Про Правовий статус іноземців" та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію".

Іноземці в'їжджають в Україну, виїжджають з України та прямують транзитом по її території через пункти пропуску на державному кордоні за національним паспортом і в разі наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством України. Громадяни держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємні безвізові поїздки, в'їжджають в Україну за дійсним національним паспортом.

Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, за кордон виїжджають за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон і візою на виїзд з України.

Транзитний проїзд іноземців через територію України дозволяється лише за наявності у них тран-зитної української візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки.

Іноземці, які прибули в Україну на законній підставі, підлягають реєстрації протягом трьох робочих днів за винятком випадків, передбачених відповідними міжнародними договорами України та нормативними актами України.

В'їзд в Україну та виїзд з України не дозволяється на підставах, встановлених ст. 25 і 26 зазначеного вище Закону України "Про правовий статус іноземців". Зокрема, в'їзд в Україну іноземців не дозволяється, якщо він буде суперечити інтересам безпеки України, охорони громадського порядку, якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають у країні, тощо. Виїзд іноземців з України може бути заборонено у випадках, коли щодо них ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа розглядається судом; у разі засудження за вчинення злочину (за винятками, передбаченими міжнародними договорами України); коли такий виїзд не відповідає інтересам безпеки України і Україна дотримується міжнародних зобов'язань щодо захисту прав людини, яка вимушено залишила країну своєї громадянської належності або країну свого постійного проживання. Зокрема, іноземцям та особам без громадянства може бути наданий притулок у порядку, встановленому законом. Надання притулку регулюється Законом України від 24 грудня 1993 р. "Про біженців".

Біженцями, яким надається притулок, можуть бути іноземний громадянин чи особа без громадянства, які внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками расової, національної належності, ставлення до релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань вимушені залишити територію держави, громадянами якої вони є або де вони постійно проживають і не можуть або не бажають користуватися захистом цієї держави внаслідок зазначених побоювань.


Получите за 15 минут консультацию юриста!