В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.


Коментар статті Конституції:

Загальною Декларацією прав людини (стаття 15) встановлено, що кожна людина має право на громадянство і ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства. Виходячи з цього ч. 1 ст. 25 Конституції проголошує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Тобто Конституція гарантує громадянам України за будь-яких обставин збереження громадянства і відповідний захист з боку держави.

Під громадянством слід розуміти певний правовий зв'язок, який існує між відповідною особою та державою, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах і обов'язках. Право на громадянство слід вважати одним з невід'ємних прав людини, яке закріплюється Конституцією і законом.

Враховуючи важливість конституційного інституту громадянства, питання його правового врегулю-вання віднесені до виключної компетенції Верховної Ради України. Ці функції Верховна Рада здійснює через норми Конституції та шляхом прийняття відповідних законодавчих актів.

Підстави набуття і поновлення громадянства України сьогодні визначаються Законом України від 8 жовтня 1991 р. "Про громадянство України" з на ступними змінами. Цим законом була передбачена і можливість втрати українського громадянства, визначені умови для цього. Враховуючи вимоги п. 1 "Перехідних положень" Конституції, норми закону про втрату громадянства є нечинними з часу прийняття Конституції.

Щодо виходу з громадянства або його зміни, то вони відбуваються на підставі добровільного волевиявлення кожної людини у порядку, визначеному законом.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Тобто Кон-ституція не підтримує можливість видачі громадян України у випадках, передбачених міжнародними угодами.

Україна гарантує своїм громадянам піклування та захист за її межами. Під цим слід розуміти прояв різноманітної_турботи про громадян України, які знаходяться за н межами. Ці функції покладаються на дипломатичні представництва і консульські установи України та їх посадових осіб, які зобов'язані вживати заходів до забезпечення громадянам України можливості користуватися в повному обсязі правами, нада-ними їм законодавством країни перебування, міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і держава перебування, та в установленому порядку захищати їх інтереси. В разі необхідності мають ужи-ватися заходи для поновлення порушених прав громадян України.


Получите за 15 минут консультацию юриста!