Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.


Коментар статті Конституції:

У цій статті Конституції реалізовані вимоги статті 21 Загальної декларації прав людини, яка про-голошує право кожного брати участь в управлінні своєю державою як безпосередньо, так і через вільно обраних представників, а також право на рівний доступ кожного до державної служби у своїй країні.

Одним із інститутів безпосередньої демократії, що гарантує пряме народовладдя, реалізацію права громадян на участь в управлінні державними справами на всіх рівнях, є референдум.

Референдуми - всенародні голосування, які проводяться у зв'язку з прийняттям важливих законів або внесенням до них суттєвих змін, вирішенням принципових внутрішньополітичних чи зовнішньополітичних питань.

У залежності від предмету розгляду референдуми поділяються на конституційний, законодавчий, кон-сультативний. За сферою застосування референдум може бути загальнодержавним або в адміністративно-територіальних одиницях. Порядок їх підготовки і проведення регулюється Конституцією України і За-коном України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від З липня 1991 р.

Закон визначає всеукраїнський референдум як спосіб прийняття громадянами України шляхом голо-сування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного значення, який полягає в безпосередньому виявленні волі народу.

Місцевий референдум - спосіб прийняття громадянами України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, рішень з найважливіших питань місцевого і значення.

Виборча система України передбачає загальне, рівне та пряме виборче право.

Принцип загальності означає, що у виборах можуть брати участь усі громадяни, які досягли певного віку, без будь-яких обмежень, крім випадків, визначених законом (див. коментар до ст. 70). Принцип рівності передбачає участь у виборах громадян на рівних правах, коли кожний виборець має один голос. Принцип прямого виборчого права вимагає безпосереднього обрання депутатів.

Однією з важливих засад демократизму політичних виборів є таємність голосування.

Державна служба є вид трудової діяльності, що полягає в практичному здійсненні державних функцій працівниками державного апарату, які займають за виборами, призначенням або конкурсом посади в \ державних установах і одержують винагороду за свою працю.

Виходячи з конституціїних положень про рівноправність громадян, на державну службу та в органи місцевого самоврядування може бути прийнятий кожний громадянин, який має певні знання, компетентний у відповідній галузі чи сфері управління. :

Будь-які прямі чи непрямі пільги або обмеження і щодо виборчих прав або державної служби залежно від походження, майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії. політичних переконань, роду і характеру занять, які не передбачені законом, заборонені. і


Получите за 15 минут консультацию юриста!