В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Коментар статті Конституції:

Народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні має безумовне і пріоритетне право на її безпосереднє здійснення. Це право є природним правом. Не випадково у ч. 1 статті 21 Загальної декларації прав людини встановлено, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Здійснення влади народом визначається в Конституції як народне волевиявлення. За своїм змістом воно може стосуватися будь-яких сторін життя народу: політичного, економічного, соціального, культурного тощо.

Щоб безпосереднє народовладдя відповідало інтересам народу, було його справжнім волевиявлен-ням, воно має здійснюватися в певних правових формах, які попередньо визначаються і закріплюються Конституцією та окремими законами. Основними з них є: вибори, референдуми, народні законодавчі ініціативи тощо.

У даній статті не дається вичерпного переліку форм безпосередньої демократії, через які здійснюється волевиявлення народу, а закріплюються лише його пріоритетні, провідні форми, а саме: вибори і референдум. Разом з тим допускається можливість здійснення народного волевиявлення й через інші форми безпосередньої демократії.

Вибори як форма народного волевиявлення є одним із способів формування народом органів дер-жавної влади та місцевого самоврядування або інших інститутів. Це стосується насамперед формування представницьких органів законодавчої влади - парламентів, виборів президента, представницьких органів місцевого самоврядування тощо.

Вибори і виборчі системи поділяються на кілька видів в залежності від суб'єктів виборів, часу і порядку їх проведення та інших обставин.

За часом проведення вибори в Україні можуть бути черговими, позачерговими, повторними. Вибори можуть також призначатися для обрання нових депутатів замість вибулих.

За суб'єктами пасивного виборчого права вибори поділяються на вибори народних депутатів Ук-раїни до Верховної Ради України, вибори Президента України, вибори депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів міських, сільських і селищних рад та голів цих рад.

За порядком проведення виборів розрізняють* такі виборчі системи: мажоритарну, пропорційну і змішану (мажоритарно-пропорційну або пропорційно-мажоритарну).

За мажоритарною виборчою системою обраними вважаються кандидати, що отримали більшість голосів виборців. Світовий досвід свідчить про те, що необхідна кількість голосів при голосуванні за мажо-ритарною виборчою системою може визначатися як перевищення половини загальної кількості голосів виборців (абсолютна більшість), або як перевищення кількості голосів виборців, зібраних одним кандида-том, над кількістю голосів, поданих за інших кандидатів окремо (відносна більшість). Так, за мажоритар-ною виборчою системою формуються вищі представницькі органи держави у СІЛА, Франції, Великобри-танії та багатьох інших країнах.

На відміну від мажоритарної пропорційна виборча система передбачає, що кількість депутатських мандатів, отриманих політичною партією (рухом, блоком), пропорційна кількості голосів, поданих за партію (рух, блок) у межах всієї країни або в межах багатомандатного виборчого округу. Подібна виборча система використовується при обранні парламентів Іспанії, ФРН, Ізраїлю та ряду інших країн у поєднанні із мажоритарною системою або самостійно.

У відповідності з п. 4 статті 43 закону про вибори народних депутатів України обраним вважається кандидат у депутати, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, але не менше 25 відсотків від числа виборців, внесених до списків виборців даного округу.

Наступні вибори до Верховної Ради України мають проводитись у березні 1998 р. за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Попередні вибори народних депутатів проводилися за мажори-тарною системою.

Референдум - це спосіб прийняття громадянами України шляхом безпосереднього голосування законів України або інших рішень із важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.

Якщо вибори е головним чином формами народного державотворення, то референдуми є насамперед формами законотворчості, правотворчості. Вони є вищою формою безпосередньої демократії.

Референдуми поділяються на кілька видів. За територіальною ознакою вони поділяються на всеук-раїнський та місцеві. За наслідками проведення - на вирішальні і консультативні, за своїм предметом і змістом - на конституційні, законодавчі та інші.

Порядок проведення референдумів встановлений Законом "Про всеукраїнський та місцеві рефе-рендуми" від 3 липня 1991 р.


Получите за 15 минут консультацию юриста!