В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни Україні, які досягла на день їх проведення вісімнадцяти років/.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.


Коментар статті Конституції:

Вибори, референдумі га інші організаційно-правові форми безпосереднього народовладдя пере-дбачають чітке визначенні кола їх учасників, яке досить велике.

Відповідно до даної статті Конституції право голосу визнається за фізичною особою, яка досягла 18 років, тобто повноліття на день проведення виборів чи референдуму. Але таке право визнається не за всіма особами, які проживають на території України на день проведення виборів або референдумів, а лише за громадянами України.

Громадяни України мають це право незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших пере-конань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

Виняток становлять громадяни України; визнані судом недієздатними. Будь-яких інших підстав по-збавлення права голосу (цензів) нова Конституція не визнає. Це стосується і тривалості проживання (цензу осідлості), і освіти (цензу освіти) тощо.

Одержуючи право голосу, громадянин України вступає в політичне життя. Більшість інших політич-них прав громадянин України набуває також по досягненні 18 років: право на свободу об'єднання в політичні партії, право брати участь в управлінні державними справами тощо.

За своїм змістом право голосу на виборах і референдумах досить багатогранне. Наприклад, право обирати включає не лише право голосування, а й право брати участь у передвиборній агітації, здійсню-вати пожертвування до особистих виборчих фондів кандидатів, бути довіреною особою кандидата, зна-йомитись із списком виборців тощо.

Право громадян України брати участь у референдумах включає, поряд з правом голосування, право ініціативи у збиранні підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму; право громадян на ознайомлення зі списками і право на оскарження у зв'язку із неточностями або помилками і у списку громадян, які мають брати участь у референдумі тощо.

Чинне кримінальне законодавство передбачає юридичну відповідальність осіб, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином України виборчого права, або права на участь у референдумі (гл. 4 Кримінального кодексу України). і


Получите за 15 минут консультацию юриста!