Sidebar

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Коментар статті Конституції:

У даній статті визначається, що Верховна Рада і України є єдиним органом законодавчої влади в Україні, тобто виключно до компетенції Верховної Ради України входить прийняття законодавчих актів, які мають найвищу юридичну силу і яким повинні відповідати нормативно-правові акти всіх інших державних органів, що є незаконними. Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної влади, що діє на постійній основі. Це вищий виборний, колегіальний орган держави, який має своїми головними повноваженнями діяльність у сфері законотворчості.

Зміст даної статті відтворює загальновизнане положення про поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, який є одним із визначальних принципів правової держави.

Зарубіжний досвід свідчить, що в різних країнах ступінь розмежування повноважень між гілками дер-жавної влади не є однаковим. Жорстке розмежування таких повноважень характерне для країн із прези-дентськими формами державного правління (наприклад США, Португалія, Фінляндія). Більш тісне пере-плетення законодавчої та виконавчої влад є характерною рисою змішаних парламентсько-президентських форм (наприклад ФРН, Австрія, Італія, Швеція).

Конституція України сприйняла варіант відносно жорсткого варіанту розподілу влад, про що свід-чать такі положення, як заборона народним депутатам перебувати на державній службі, неприпустимість делегування законодавчих функцій та багато інших.

Получите консультацию юриста онлайн!