В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.


Коментар статті Конституції:

У коментованій статті чітко визначена сфера діяльності прокуратури. За прокуратурою закріплені функції підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю, а також при виконанні судових рішень у кримінальних справах і при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

На прокуратуру покладено нагляд за додержанням законів лише обмеженим колом суб'єктів - орга-нів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, а також органів і установ, на які покладено виконання покарань і застосування заходів примусового характеру.

Підтримання державного обвинувачення в суді - одна з важливих і відповідальних функцій прокуратури в сфері боротьби зі злочинністю. Підтримуючи державне обвинувачення, прокурор як рівноправний учасник судового розгляду бере участь у дослідженні доказів, а в обвинувальній промові висловлює суду свої міркування щодо застосування кримінального закону та міри покарання підсудному. При цьому прокурор керується вимогами закону і об'єктивною оцінкою зібраних у справі доказів. Прокурор як самостійний учасник правосуддя покликаний сприяти правильному здійсненню цієї важливої державної функції. У разі, коли при розгляді справи прокурор дійде висновку, що дані судового слідства не під-тверджують обвинувачення підсудного, він зобов'язаний відмовитись від обвинувачення.

Функція підтримання державного обвинувачення обумовлює також участь прокурора в перегляді су-дових рішень, вжитті заходів до усунення порушень закону.

Процесуальне положення і завдання прокурора при розгляді кримінальної справи в суді визначаються кримінально-процесуальним законодавством і Законом "Про прокуратуру".

На прокуратуру покладено представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Для правильного розуміння суті цієї функції необхідно коротко з'ясувати поняття "інтереси". В юридичній літературі воно визначається як об'єктивована в праві воля, а в філософській - як причина дій людей, їх груп, суспільної поведінки. Інтереси громадян і держави закріплені в Конституції України та інших нормативно-правових актах, які створюють необхідний правовий режим забезпечення різноманітних інтересів. Прокуратура має представляти в суді найважливіші інтереси громадян та держави.

При цьому вона діє в межах наданих їй повноважень і має право у випадках, визначених законом, звертатися до суду за захистом прав громадян, а також законних інтересів держави, її органів, державних підприємств і організацій. Прокурор підтримує в суді свої позови (заяви). В інтересах громадян, державних органів, організацій і підприємств він може звертатися до відповідного суду за переглядом судових рішень. Прокурор також має право брати участь у цивільному процесі в суді будь-якої інстанції, якщо цього вимагають інтереси держави.

Важливою функцією прокуратури є нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Оперативно-розшукові дії можуть виконува-ти тільки визначені у законі органи. Прокуратура наглядає не за самою оперативно-розшуковою діяль-ністю, а за додержанням законів органами, які здійснюють гласні і негласні пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи. Прокурор має сприяти дотриманню законності, прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

Перелік органів дізнання, на які поширюється прокурорський нагляд, визначається Кримінально-процесуальним кодексом України.

Конституцією вводиться нове поняття - досудове слідство, у зв'язку з чим має бути сформована система цих органів, а також прийнято закон, що регулює її функціонування. На сьогодні цю функцію виконують органи попереднього слідства: слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ і слідчі органів Служби безпеки. Діяльність цих органів врегульована кримінально-процесуальним законодавством і перебуває під постійним наглядом прокурора, повноваження якого мають владно-розпорядчий характер. Вказівки прокурора у кримінальній справі є обов'язковими для органів попереднього слідства.

Самостійною функцією прокуратури є нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Здійснюючи цю функцію, прокуратура наглядає за додержанням законів в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах, тюрмах, виправно-трудових і виховно-трудових колоніях, а також у психіатричних лікарнях з суворим і посиленим наглядом. Цим самим на конституційному рівні на органи прокуратури покладено дуже відповідальне завдання по забезпеченню законності в установах, де в силу ізоляції від суспільства громадяни залишаються найменш захищеними з точки зору дотримання їх прав та законних інтересів.

Слід мати на увазі, що виходячи з п. 9 р. XV Конституції України прокуратура до введення в діїо законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сфор-мування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування, виконує також функції нагляду за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організація-ми, посадовими особами та громадянами та розслідування діянь, що містять ознаки злочину, які перед-бачені п. 1 і З ст. 5 Закону "Про прокуратуру ".


Получите за 15 минут консультацию юриста!