Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

до статті 81 Податкового кодексу України

П. 81.3

У коментованій статті передбачено умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби України до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. Зокрема, зазначається, що як документальна виїзна, так і фактична перевірки можуть проводитись за наявності: 1) підстави для проведення перевірки; 2) за умови пред'явлення направлення на перевірку. Відсутність підстави для проведення перевірки або непред'явлення направлення на перевірку унеможливлює її проведення на законних підставах.

Перевірки проводяться органом державної податкової служби України на підставі наказу органу державної податкової служби України про її проведення.

Детальна регламентація змісту направлення на перевірку передбачає обов'язковість заповнення органом державної податкової служби України перед проведенням перевірки кожного реквізиту направлення. У протилежному випадку вважатиметься, що направлення на перевірку оформлено з порушенням вимог, встановлених Податковим кодексом України, що є підставою до недопуску платником податків контролюючого органу до проведення перевірки. Направлення на перевірку вважається дійсним у разі підписання його керівником органу державної податкової служби України або його заступником з обов'язковим скріпленням такого підпису печаткою органу державної податкової служби України, що, в свою чергу, зменшує ймовірність можливих самоуправних дій окремих працівників органу державної податкової служби України у зловживанні своїм службовим становищем. Направлення на перевірку виписується в двох примірниках та скріплюється гербовою печаткою. Направлення на проведення планової виїзної перевірки підписується керівником органу державної податкової служби України, який очолює проведення планової виїзної перевірки, а направлення на проведення позапланової виїзної перевірки підписується керівником органу державної податкової служби України, який прийняв рішення (наказ) про проведення такої позапланової перевірки. У разі залучення до перевірки працівників інших органів державної податкової служби України, зазначені працівники включаються до загального направлення на проведення перевірки.

Перший примірник направлення (при проведенні позапланових виїзних перевірок - разом з копією наказу) вручається платнику податків під розписку. Якщо позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі рішення суду, копія зазначеного рішення надається платнику податків разом з направленням на перевірку та копією наказу керівника органу державної податкової служби України про проведення такої виїзної позапланової перевірки. Другий примірник направлення після закінчення перевірки долучається до матеріалів перевірки. Направлення на проведення планової та позапланової виїзної перевірки реєструється в органі державної податкової служби України, що його виписав, у спеціально заведеному для цих цілей єдиному журналі обліку видачі направлень на перевірку посадовим особам органу державної податкової служби України, який ведеться канцелярією (структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби України) за затвердженою формою. У разі виникнення під час проведення перевірки необхідності внести зміни (заміни) до складу перевіряючих, про це письмово повідомляється платник податків, видається відповідний наказ органу державної податкової служби України про зміну складу перевіряючих та виписується нове направлення на перевірку (з продовженням у разі необхідності у встановлених законодавством межах терміну перевірки, передбаченого на попередньому направленні на перевірку), в якому зазначаються нові кандидатури перевіряючих та яке разом з копією наведеного наказу органу державної податкової служби України надається платнику податків під розписку.

Після прийняття рішення (наказу) про продовження термінів проведення перевірки виписується нове направлення на перевірку (у двох примірниках), перший примірник якого разом з копією наказу на продовження терміну проведення перевірки вручається платнику податків під розписку. При цьому у наказі на продовження термінів проведення перевірки та направленні зазначається термін продовження перевірки, а у разі залучення додаткових працівників або їх заміни - вказується новий склад бригади перевіряючих. Таке направлення реєструється у органі державної податкової служби України, який виписував попереднє направлення на перевірку, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Підставою для недопущення платником податків посадових (службових) осіб органу державної податкової служби України до проведення перевірки є непред'явлення такому платнику податків направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, встановлених Податковим кодексом України. У коментованій статті інших підстав для недопущення платником податків посадових (службових) осіб органу державної податкової служби України до проведення перевірки немає. До набрання чинності Податковим кодексом України серед підстав для недопущення платником податків посадових (службових) осіб органу державної податкової служби України до проведення перевірки, зокрема, була відмова усіх перевіряючих або хоча б одного з них розписатись у наданому платником податків журналі проведення перевірок.

Направлення на перевірку пред'являється платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції), які у ньому розписуються, вказуючи своє прізвище, ім'я по батькові, посаду, дату і час ознайомлення. У разі відмови таких осіб розписатись у направленні на проведення перевірки посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби складається акт, який засвідчує факт відмови. Такий акт є підставою для початку проведення такої перевірки.

Якщо уповноважені особи платника податків приймають рішення про недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби України до проведення перевірки, в такому випадку останніми складається акт, який засвідчує факт відмови у допуску до перевірки. За таких обставин питання законності недопуску платником податків посадових (службових) осіб органу державної податкової служби України до проведення перевірки повинно вирішуватись керівником органу державної податкової служби України або його заступником.

Під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах повноважень, визначених цим Кодексом.

Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи - платники податків під час перевірки, що проводиться органами державної податкової служби, зобов'язані виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати заперечення на цей акт (довідку). При цьому, неухильному виконанню підлягають лише законні (правомірні) вимоги посадових (службових) осіб органів державної податкової служби України відносно усунення порушень законів про оподаткування, якщо такі дійсно мали місце. Якщо ж такі вимоги незаконні або порушення законів про оподаткування відсутні, то уповноважена особа платника податків повинна про це заявити посадовим (службовим) особам органу державної податкової служби України і вимагати складення ними акта у довільній формі, в якому пояснити причини невиконання незаконних вимог перевіряючих.

За результати проведення перевірки посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби України складається акт (довідка), який (яка) керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи - платники податків зобов'язані підписати. У разі незгоди зі змістом акта (довідки) платник податків має право подати заперечення на акт (довідку) у встановлений чинним законодавством України строк.

Станом на 12.04.2011 р.


Получите за 15 минут консультацию юриста!