Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 145 Податкового кодексу України

Коментована стаття дає класифікацію груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації, які рівні мінімальним строкам корисного використання об'єкта. Ці два елементи є основними: об'єкт і строки його амортизації (див. таблицю). Практично вся стаття регулює три головні групи елементів: а) класифікує основні засоби; б) встановлює строки їх амортизації; в) визначає методи амортизації.

Класифікація об'єктів передбачає їх поділ на групи відповідно до природи об'єкта і строків його амортизації. Кодексом визначено 16 груп амортизованих об'єктів: група 1 - земельні ділянки; група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом; група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої; група 4 - машини та обладнання (більш детальний перелік дано в таблиці статті); група 5 - транспортні засоби; група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі); група 7 - тварини; група 8 - багаторічні насадження; група 9 - інші основні засоби; група 10 - бібліотечні фонди; група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи; група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди; група 13 - природні ресурси; група 14 - інвентарна тара; група 15 - предмети прокату; група 16 - довгострокові біологічні активи. За кожною з цих груп, а в деяких випадках - за підрозділами всередині груп, - встановлено окремі строки.

Строки амортизації. Строки амортизації встановлюються у роках на рівні мінімально допустимих строків корисного використання за кожною групою об'єктів. Щодо нематеріальних активів, то нарахування амортизації на них здійснюється із застосуванням методів, які визначаються у підпункті 145.1.5 пункту 145.1 статті 145 Кодексу, протягом строків, які визначаються відповідно до правовстановлюючого документа з обмеженням за строками, які встановлено Податковим кодексом у п. 145.1.1. Якщо правовстановлюючий документ не встановлює строк дії користування нематеріального активу, то, як встановлено абзацом третім пп. 145.1.1, він становить 10 років безперервної експлуатації. Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

Строк корисного використання об'єкта встановлюється наказом по підприємству при визнанні даного об'єкта активом, тобто при зарахуванні на баланс. Даний строк встановлюється тривалістю не менше, ніж встановлено у п. 145.1. Нарахування амортизації здійснюється протягом встановленого строку. Строк корисного використання об'єкта може бути призупинено на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

П. 145.1.3 ПКУ встановлює, що при визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати: очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Вказаний строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів може переглядатись у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання (в будь-якому випадку він не може бути іншим, ніж визначено в пункті 145.1 ПКУ).

У випадку перегляду строків корисного використання об'єкта амортизація об'єкта основних засобів нараховується виходячи з нового строку, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації). Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.

Методи амортизації. Амортизація основних засобів проводиться із застосуванням таких методів: 1) прямолінійного; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного зменшення залишкової вартості; 4) кумулятивного; 5) виробничого.

За прямолінійним методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Метод зменшення залишкової вартості передбачає, що річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

За методом прискореного зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється. Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби).

Кумулятивний метод передбачає, що річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

Виробничий метод означає, що місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Таблиця: основні характеристики амортизації

Група

Об'єкт амортизації

Мінімально допустимі строки корисного використання (років)

Методи амортизації

Особливості амортизації

Група 1

Земельні ділянки

-

Амортизація не нараховується

Група 2

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом

15

Група 3

Будівлі

20

Споруди

15

Передавальні пристрої

10

Група 4

Машини та обладнання

5

З них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

2

Група 5

Транспортні засоби

5

Група 6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

Група 7

Тварини

6

Група 8

Багаторічні насадження

10

Група 9

Інші основні засоби

12

1) прямолінійний; 5) виробничий

Група 10

Бібліотечні фонди

-

може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості

Група 11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

-

може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості

Група 12

Тимчасові (нетитульні) споруди

5

1) прямолінійний; 5) виробничий

Група 13

Природні ресурси

-

Амортизація не нараховується

Група 14

Інвентарна тара

6

1) прямолінійний; 5) виробничий

Група 15

Предмети прокату

5

1) прямолінійний; 5) виробничий

Група 16

Довгострокові активи

7

Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та зборів.


Получите за 15 минут консультацию юриста!