В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.


Глава 61 ЦК України регламентує підряд як єдиний у своїй правовій сутності тип договору, що спрямований на виконання певної роботи і об'єднує такі його види, як договір побутового підряду, договір будівельного підряду, договір підряду на проектні та пошукові роботи. Норми, що складають загальні положення про підряд, застосовуються в субсидіарному порядку, співвідносячись з нормами, що присвячені окремим видам підряду, за правилами співвідношення загальних та спеціальних норм.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду - консенсуальний, відплатний та двосторонній договір. Сторонами в ньому можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.

При укладенні договорів підряду слід виходити із загальних положень про форму правочинів, якщо інше не буде встановлено в законі відносно певного виду договору підряду.

Істотною умовою договору підряду є предмет, тобто робота, що виконується за завданням замовника. Результат роботи - це та матеріалізована форма (відремонтована річ, об'єкт завершеного будівництва, проектно-кошторисна документація), що опосередковує виконану роботу.

Підрядник традиційно зобов'язується виконати роботу на свій ризик, тобто у разі випадкового знищення предмета договору підряду до здачі його замовникові або неможливості за-кінчення роботи без вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за виконану роботу, а якщо оплата частково була здійснена (сплачено аванс), зобов'язаний повернути ці виплати.

Між тим, якщо знищення предмета договору або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи або після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи, підрядник має право на оплату роботи.

Цивільний кодекс України зберігає розподіл ризику між сторонами на випадок знищення або випадкового пошкодження матеріалу, покладаючи його до настання строку здачі підрядником роботи на сторону, яка надала матеріал, а після настання цього строку - на сторону, яка його пропустила. Інший розподіл ризику може бути встановлено договором або законом.

Для певних видів договору підряду застосовується конструкція "генерального підряду", тобто система взаємовідносин, за якої робота може виконуватися підрядником або особисто, або за допомогою інших осіб (субпідрядників), якщо особисте виконання роботи не передбачено договором. У разі генерального підряду підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. При цьому підрядник залишається відповідальним перед замовником за результат діяльності субпідрядників.

Права і обов'язки сторін договору підряду викладені в гл. 61 ЦК, які в узагальненому виді є наступними. Підрядник має право: не розпочинати роботи або зупинити її, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або речі, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником; на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості; на відмову від договору з відшкодуванням збитків, якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи; вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи або підвищенням ціни роботи, які настали внаслідок невиконання замовником свого обов'язку по сприянню підрядникові у виконанні роботи, якщо обсяг та порядок такого сприяння були обумовлені договором; замість усунення явних недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання за умови, що замовник поверне раніш передану йому роботу, якщо за її характером таке повернення можливе; продати результат роботи, якщо замовник протягом встановленого законом строку ухиляється від прийняття виконаної роботи за умови відповідного попередження його про це; вимагати виплати авансу у випадку та в розмірі, встановлених договором; на притримання результату роботи, устаткування, залишок невикористаного матеріалу, якщо замовник не сплатить встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору.

Підрядник зобов'язаний:

8) якщо робота виконується з матеріалу замовника і за його вказівками, належним чином прийняти цей матеріал та вжити всіх заходів щодо його збереження; своєчасно попередити замовника про недоброякісність або непридатність матеріалу для виконання роботи або про наявність інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи; надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишки після виконання роботи; відмовитися від до-говору, маючи право на відшкодування збитків, якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог;

9) якщо робота виконується з матеріалу підрядника і його засобами, надати якісні матеріали та устаткування, не обтя- жені правами третіх осіб;

10) якісно виконувати роботу і передати її результати замовнику разом з інформацією щодо експлуатації або іншого використання цього результату, якщо це передбачено договором, або, якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим у встановлений строк; зберігати конфіденційність одержаної від замовника інформації про нові рішення і технічні знання, а також відомостей, що можуть розглядатися як комерційна таєм-ниця. Замовник несе такий самий обов'язок щодо інформації, отриманої від підрядника.

Замовник має право: у будь-який час перевіряти хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника; відмовитись від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, або, якщо будуть виявлені істотні відступи від умов договору або інші істотні недоліки, що допустив підрядник; призначити підрядникові строк для усунення недоліків, якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, а в разі невиконання підрядником цієї умови - відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника; у разі виявлення на етапі при-ймання виконаної роботи явних недоліків за своїм вибором вимагати безоплатного їх виправлення в розумний строк або виправити їх за свій рахунок, отримавши право на відшкодування своїх витрат на виправлення цих недоліків або відповідне зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.

Замовник зобов'язаний: видати завдання підряднику, якщо це передбачено договором; надати матеріал; замінити на вимогу підрядника у відповідний строк недоброякісний або непридатний матеріал; змінити вказівки про спосіб виконання роботи або усунути інші обставини, що загрожують якості або придатності результату роботи, сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором; прийняти роботу; негайно заявити підря-днику про виявлені явні недоліки; негайно повідомити підрядника про виявлені вже після прийняття роботи приховані недоліки; сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи, якщо роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, у разі його згоди, достроково.

За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти чи оплатити виконану роботу.

Виходячи з того, що підрядником у договорі виступає суб'єкт підприємницької діяльності, який виконує роботу, призначену виключно для задоволення побутових чи інших особистих потреб замовника - фізичної особи, вказаний договір є публічним.

Договір вважається укладеним, якщо замовникові видано квитанцію або інший документ (касовий або товарний чек тощо)55.

За цим договором підрядник зобов'язаний: доукладення договору надати замовникові необхідну й достовірну інформацію про запропоновану роботу, а також назвати конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення; на стадії здачі робіт повідомити замовника про вимоги, яких необхідно додержуватися, для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

Замовник зобов'язаний: одержати виконану роботу і оплатити її. У випадку неявки замовника за одержанням виконаної роботи або при іншому ухиленні від прийняття роботи останнім підрядник має право, попередивши письмово замовника за два місяці, або продати предмет договору за розумну ціну і суму виторгу, за вирахуванням певних платежів, внести в депозит нотаріуса на ім'я замовника, або притримати предмет договору, або вимагати відшкодування.

Якщо робота виконується з матеріалу замовника і підрядником допущені істотні відхилення від умов договору або інші істотні недоліки в роботі, замовник має право вимагати за своїм вибором: виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості або розірвання договору та відшкодування збитків. Якщо виявлені недоліки чи відступи не носять істотного характеру, замовник має право вимагати: або безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк, або відшкодування власних витрат на усунення недоліків, або відповідного зменшення плати.

Якщо виявлені недоліки можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я замовника та інших осіб, замовник або його правонаступник мають право пред'явити вимогу про їх безоплатне усунення протягом десяти років з моменту прийняття результату роботи, якщо у встановленому законом порядку не закріплені більш тривалі строки (строки служби). При цьому закон не ставить можливість пред'явлення такої вимоги в залежність від строку виявлення недоліків. Право пред'яв-лення такої вимоги зберігається і в тому разі, якщо недоліки виявлено після закінчення гарантійного строку.

Протягом встановленого десятирічного строку замовник має право, якщо підрядник безоплатно не усуне недоліків роботи, вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків.

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до про- ектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Будівельний підряд має специфічний предмет - відповідний об'єкт будівництва (будівельні роботи). З урахуванням характеру будівельних робіт і сфери їх виконання законодавець виділяє такі види договору будівельного підряду: договір на проведення нового будівництва; договір капітального ремонту будівель (споруд); договір на реконструкцію (технічне переоснащення) підприємств, будівель (зокрема, житлових будинків), споруд; договір на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт.

Підрядником у договорі будівельного підряду виступає особа, що спеціалізується на виконанні будівельних робіт і у випадках, передбачених законом, має ліцензію на їх здійснення. У таких випадках договір вважається підприємницьким. Замовник - юридична чи фізична особа.

До істотних умов договору відносяться: предмет, ціна та строк договору. Ціна договору визначається кошторисом. У договорі визначається не тільки початок і закінчення робіт в цілому, строки завершення окремих етапів робіт, а й гарантійні строки експлуатації об'єкта.

Права та обоє 'язки сторін. Замовник зобов'язаний: надати підрядникові підготовлений будівельний майданчик (фронт робіт); передати затверджену проектно-кошто- рисну документацію, якщо цей обов'язок не покладено на підрядника; забезпечити будівництво матеріалами, обладнанням, якщо інше не передбачено у договорі; сприяти підряднику в забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг, якщо це випливає з договору; застрахувати об'єкт будівництва або комплекс робіт, а у разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин оплатити підрядникові виконані до консервації роботи та відшкодувати йому витрати, пов'язані з цим, якщо це встановлено в договорі; прийняти об'єкт будівництва або закінчені будівельні роботи, оформивши це відповідним актом, підписаним обома сторонами. Прийняття робіт можливо як після повного їх завершення, так і, якщо це передбачено договором, після завершення її окремих етапів; оплатити виконану роботу. Як правило, оплата провадиться після прийняття замовником збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений сторонами; заявити підряднику в розумний строк про виявлені протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта будівництва недоліки.

Замовник має право: вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання при дотриманні ним певних умов; здійснювати контроль та нагляд за будівництвом, приймаючи від свого імені відповідні рішення; відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в договорі мети і які не можуть бути усунені ні підрядником, ні замовником.

Підрядник зобов'язаний: здійснити матеріально-технічне забезпечення будівництва та надати замовникові проектно-кошторисну документацію, якщо це передбачено в договорі; виконати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації; повідомити замовника про виявлені в ході будівництва не враховані необхідні додаткові роботи, здійснення яких тягне до збільшення кошторису, а в разі неодержання від останнього в розумний строк відповіді - зупинити здійснення відповідних робіт з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на замовника; страхувати об'єкт будівництва або комплекс робіт, якщо інше не встановлено договором; усувати за свій рахунок недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, якщо вони допущені з його вини (або з вини субпідрядника); усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає, якщо це передбачено договором.

Підрядник може відмовитися від договору: якщо він дійде висновку про неможливість використання матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування, наданого замовником, без погіршення якості виконуваних робіт. При цьому він має право вимагати від замовника сплати ціни роботи, а також відшкодування збитків: а) не покритих цією сумою; б) якщо замовник хоче внести зміни до проектно-кошторисної документації, що потребують додаткових робіт, вартість яких пере-вищує десять відсотків визначеної у кошторисі ціни. При цьому підрядник має право на відшкодування збитків.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору наступає за наявності загальних підстав цивільно-правової відповідальності. Слід звернути увагу на те, що відповідальність підрядника за цим договором має певні особливості: він несе відповідальність за дефекти, виявлені під час експлуатації об'єкта в межах гарантійного строку будівництва, якщо не буде доведено, що вони сталися внаслідок обставин, що від нього не залежать.

Відповідальність сторін за договором реалізується в стягненні неустойки (пені) і відшкодуванні збитків і упущеної вигоди, якщо сторони не доведуть, що ці порушення сталися не з їх вини. Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну.

За договором підряду на проведення вказаних робіт підрядник (проектант, пошуковець) зобов'язується розробити за завданням замовника56 проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, азамовник зобов'язується прийняти та оплатити їх (ст.887 ЦК).

Як правило, пошукові та проектні роботи виконуються суб'єктами підприємницької діяльності, що мають відповідну ліцензію на їх здійснення, що дозволяє віднести цей договір до підприємницьких договорів.

Порівняно з тими обов'язками та правами сторін, що закріплені в загальних положеннях про підряд, сторони в договорі підряду на проведення проектних та пошукових робіт мають більш широкий їх обсяг. Так, замовник зобов'язаний: передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно- кошторисної документації; сплатити підрядникові встановлену ціну в порядку, встановленому договором або законом; використовувати проектно-кошторисну документацію лише для цілей, встановлених договором, не передавати її іншим особам і не розголошувати без згоди підрядника дані, що містяться у ній; надавати послуги підрядникові у виконанні робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором; брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з відповідними органами; відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для проведення робіт внаслідок обставин, що не залежать від останнього; залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

Підрядник зобов'язаний: своєчасно та якісно виконати роботу з додержанням вимог, що містяться в завданні та інших вихідних даних для проектування й виконання пошукових робіт (підрядник має право відступити від вказаних вимог тільки за згодою замовника); погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності й з уповноваженими органами; не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам; передати замовникові результати виконаної роботи; гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації; на вимогу замовника у разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах безоплатно переробити про- ектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.


Получите за 15 минут консультацию юриста!