Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Трудовое право Украины: в вопросах и ответах

Авторы: Под. ред. В. В. Жернакова
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2007
Количество страниц: 664

Формат файла: doc


Краткое описание:

Рецензенти:

Венедиктов В. С. - Перший проректор

Національного університету внутрішніх справ,

заслужений юрист України, доктор

юридичних наук, професор, президент Української

асоціації фахівців трудового права;

Стичинський Б. С. - Кандидат юридичних наук, доцент.

Авторський колектив - викладачі кафедри трудового права Національної юридичної академії України

ім. Ярослава Мудрого:

Гончарова Г. С. - Кандидат юридичних наук, доцент;

Жернаков В. В. - Кандидат юридичних наук,

завідувач кафедри;

Прилипко С. М. - Кандидат юридичних наук, доцент.

Трудове право України в запитаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник. Видання п'яте, перероблене і до-повнення / Под. ред. В. В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2007. - 664 с.

У навчальному посібнику висвітлені питання трудового права відповідно до програми для юридичних вищих навчальних закладів. Керівництво посібником забезпечує отримання студентами знань на рівні державного стандарту. У посібнику містяться відповіді на питання Загальної та Особливої ??частин трудового права. Значну увагу приділено предмету, методу, джерел; проаналізовані всі інститути Особливої ??частини трудового права. Особливу увагу приділено таким суб'єктам трудового права, як профспілки та трудові колективи.

Розраховано на студентів, аспірантів, магістрів. Посібником можуть користуватися юрисконсульти, профспілкові активісти, керівники підприємств, установ, організацій, підприємці та всі ті, хто цікавиться трудовим правом.

Трудове право є однією з найважливіших галузей права, і його норми покликані зіграти істотну роль в регулюванні нових соціально-економічних відносин, адекватних ринковій економіці. Знання трудового права необхідно громадянам для вибору власної моделі поведінки, організаторам виробництва - для виконання функції управління працею, підприємцям - для встановлення взаємовідносин з найманими працівниками, студентам, аспірантам, магістрам - для майбутньої професійної діяльності, профспілковим активістам - для захисту прав найманих працівників. Сучасне законодавство про працю ще не в повній мірі відповідає реаліям і потребам практики, і багато його інститути зазнають часті зміни, що значною мірою ускладнює процес його вивчення.

Статтею 3 чинного Кодексу законів про працю встановлено, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

У частині 2 цієї статті закріплені як принцип єдності правового регулювання праці працівників усіх підприємств, заснованих на різних формах власності, так і особливості в правовому регулюванні праці окремих категорій працівників.

Ці особливості визначаються законодавством і статутами підприємств. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Разом з тим праця в недержавному секторі продовжує залишатися недостатньо врегульованим. Це стосується в першу чергу акціонерних та інших господарських товариств, приватних підприємств. І не випадково в Указі Президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» від 3 серпня 1999 року № 959/99 з метою забезпечення захисту прав і гарантій працівників передбачається необхідність розробки правових норм регулювання соціально-трудових відносин в альтернативних секторах економіки («Урядовий кур'єр», 19серпня 1999 року, № 155-156). Відсутність цих норм породжує деякі неясності, суперечності в практиці і створює для студентів труднощі в процесі вивчення трудового права.

У пропонованому посібнику автори прагнули перш за все дати відповіді на питання, включені в програму навчального предмета

«Трудове право», і тим самим надати студентам допомогу в освоєнні курсу трудового права на рівні державного стандарту знань, самостійно орієнтуватися в нових правових ситуаціях, обумовлених появою багатоукладної економіки, забороною примусової праці, розширенням договірних засад у регулюванні трудових відносин, впровадженням принципів соціального партнерства .

Автори використовували нормативні акти, розкриваючи їх зміст, сенс, призначення та умови правильного застосування. Більшою мірою зверталася увага на відносно нові нормативні акти, такі як Закон «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закон «Про державні нагороди», Закон «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та деякі інші.

При висвітленні спірних питань автори наводять думки фахівців у галузі трудового права, часом протилежні, надаючи студентам можливість зайняти власну позицію, не нав'язуючи своєї думки, тим самим допомагаючи їм творчо підходити до вирішення складних правових ситуацій.

Зміст трудового договору, трудових правовідносин - цих центральних інститутів трудового права - дається в новому трактуванні з позиції оптимального співвідношення публічно-правових та приватноправових елементів.

У посібнику роз'яснюється зміст оціночних понять у трудовому праві, таких як «грубе порушення трудових обов'язків», «аморальний проступок» та ін Студент відшукає в ньому відповіді на питання про поняття колективного та трудового договорів, сумісництва та суміщення професій, заместительства і тимчасових перекладів на іншу роботу для заміни відсутнього працівника, скороченого та неповного робочого дня, заробітної плати і гарантійних виплат, колективних та індивідуальних трудових спорів та ін

З метою надання допомоги для вирішення казусів, виконання інших завдань, в тому числі написання курсових робіт, підготовки наукових доповідей, у посібнику вміщено найбільш важливі закони і інші нормативні акти, що регулюють різні елементи трудових відносин.

Авторський колектив сподівається на те, що підготовлене посібник надасть допомогу студентам у процесі підготовки до заліків і іспитів по трудовому праву, а практикуючим юристам - у вирішенні справ на практиці.

Нормативні акти дані станом на 5 січня 2007 року.

ЗМІСТ

Введення З

РОЗДІЛ І.. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ 5

Глава 1. Загальні питання 5

Коли виникло трудове право і яке його призначення? 5

Яке місце трудового права в системі права України? 6

Що являє собою предмет трудового права? 8

Що таке трудове правовідношення і чим воно відрізняється

від інших відносин, пов'язаних з працею? 9

Який метод правового регулювання трудових

відносин і в чому полягають його особливості? 10

Які функції трудового права? 12

Що являє собою система трудового права? 13

Які основні принципи трудового права

України? 14

Хто є суб'єктами трудового права? 17

Що таке Міжнародна організація праці

і які її основні функції? 18

Що слід розуміти під правом на працю? 20

Які основні гарантії права на працю? 21

Глава 2. Джерела трудового права 23

Що слід розуміти під джерелами трудового

права? 23

Яке значення Конституції в регулюванні

трудових відносин? 25

Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють

трудові відносини в Україні? 27

Що слід розуміти під локальним

регулюванням умов праці? 29

Чи є джерелом трудового права угоди, що укладаються на державному, галузевому

та регіональному рівнях? 31

Що означають єдність і диференціація

в трудовому праві? 31

Як здійснюється регулювання трудових

відносин громадян, які працюють за межами

своїх держав? 35

651

Чи є джерелами права постанови

Пленуму Верховного Суду України? 35

Яке значення для регулювання трудових відносин мають рішення Конституційного

Суду України? 37

Що слід розуміти під оціночними поняттями

в законодавстві про працю? 38

Глава 3. Колективний договір 39

Що являє собою колективний договір? 39

Яке значення має колективний договір? 40

Якими нормативними актами слід керуватися при укладенні колективного

договору? 41

Де укладаються колективні договори? 42

Який порядок укладення колективного договору

на новоствореному підприємстві? 45

Чи полягає колективний договір в акціонерних

і кооперативних підприємствах? 45

Полягають Чи колективні договори

в об'єднаннях підприємств? 46

Чи можна укладати колективний договір у структурних підрозділах підприємств,

установ, організацій? 46

Хто є сторонами колективного договору? 47

На кого поширюється колективний договір? 48

Який зміст колективного договору? 48

Чи підлягають реєстрації колективні

договори? 50

Чи можуть бути визнані недійсними умови

колективних договорів? 51

Коли колективний договір набирає чинності? 53

Зберігає чи дію колдоговір при реорганізації

підприємства, установи, організації та при зміні

власника? 53

Глава 4. Трудовий договір 54

Як здійснюється правове регулювання

зайнятості населення в Україні? 54

Як здійснюється працевлаштування іноземних

громадян в Україні? 56

Що розуміється під трудовим договором і яке

його зміст? 58

Що слід розуміти під трудовою функцією? 60

Хто є сторонами трудового договору? 61

У якому порядку здійснюється прийом на роботу? 62

Як оформляються трудові правовідносини, якщо

роботодавцем є фізична особа? 64

Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою

в прийомі на роботу? 64

652

Як здійснюється випробування при прийомі

на роботу? 68

На який термін може бути укладений

трудовий договір? 69

Які особливості має трудовий договір,

укладений з сезонними працівниками? 70

Які особливості має трудовий договір

з тимчасовими працівниками? 72

Що слід розуміти під трудовим контрактом? 73

Що слід розуміти під сумісництвом? 77

Чи може працівник бути прийнятий за сумісництвом,

якщо він не має основного місця роботи? 80

Що слід розуміти під суміщенням професій? 80

Що слід розуміти під тимчасовим

заступництвом? 81

Що слід розуміти під перекладом

на іншу роботу? 82

В яких випадках працівник має право вимагати

переведення на іншу роботу? 84

Що слід розуміти під переміщенням працівника? 85

Що слід розуміти під зміною істотних

умов праці? 86

За яких підстав може бути припинений

трудовий договір? 87

Який загальний порядок припинення трудового

договору з ініціативи власника? 91

В яких випадках при розірванні трудового договору з ініціативи власника не вимагається попереднього згоди

профспілкового органу? 92

Який порядок припинення трудового договору

за угодою сторін? 93

У яких випадках закінчення строку є підставою розірвання трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП

України)? 94

Як відбувається звільнення у зв'язку з призовом або вступом на військову службу (п. 3 ст. 36

КЗпП України)? 95

Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переходом на виборну посаду

(П. 5ст. 36 КЗпП України)? 96

Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з набранням законної сили вироком суду

(П. 7ст. 36 КЗпП України)? 97

Які підстави припинення трудових

правовідносин можуть бути передбачені

в контракті? 97

653

Як відбувається розірвання трудового договору

з ініціативи працівника? 98

Як бути у випадку, якщо працівник уклав трудовий договір, але фактично до виконання трудових

обов'язків не приступив? 100

Як проводиться звільнення у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату

працівників, або банкрутства? 101

Які пільги та компенсації надаються

никам? 104

Як проводиться звільнення в разі

виявленої невідповідності працівника

займаній посаді або виконуваній роботі

внаслідок недостатньої кваліфікації або

стану здоров'я, які перешкоджають

продовження роботи, а також у разі скасування

допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на

нього обов'язків вимагає

доступу до державної таємниці

(П. 2 ст. 40 КЗпП України)? 106

Як проводиться звільнення за систематичне невиконання без поважних причин трудових

обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП України)? 109

Як проводиться звільнення за прогул

(П. 4 ст. 40 КЗпП України)? 110

В якому порядку можна звільнити працівника при

тривалої хвороби (п. 5 ст. 40 КЗпП України)? 111

Яким чином відбувається розірвання трудового договору при відновленні на роботі працівника, який раніше виконував

цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України)? 112

Чи можна звільнити працівника за появу на роботі

в нетверезому стані (п. 7 ст. 40 КЗпП України)? 113

Як відбувається звільнення у зв'язку із вчиненням за місцем роботи розкрадання (в тому числі і дрібного) майна власника

(П. 8 ст. 40 КЗпП України)? 114

У яких випадках можна звільнити працівника за одноразове грубе порушення трудових

обов'язків? 115

Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з втратою до нього довіри з боку власника або уповноваженого ним органу

(П. 2 ст. 41 КЗпП України)? 118

За яких умов допускається звільнення за

вчинення аморального проступку? 120

У яких випадках відбувається розірвання трудового

договору з ініціативи третіх осіб? 121

Що слід розуміти під відстороненням працівника

від роботи? 122

Як оформляється звільнення з роботи і який

порядок розрахунку зі звільненим працівником? 124

Що являє собою трудова книжка

працівника? 126

Глава 5. Робочий час 127

Що таке робочий час? 127

Яка тривалість робочого часу? 128

Чи можна встановлювати для працівників меншу

тривалість робочого часу? 128

Чи має силу на території України Положення «Про порядок і умови застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий час», затверджене Постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріату

ВЦРПС від 29 квітня 1980? 129

Якої тривалості надається відпустка особам, які працюють на умовах неповного

робочого дня? 129

Для яких категорій громадян встановлюється

скорочена тривалість робочого часу? 130

Чим відрізняється неповний робочий день від

скороченого робочого дня? 131

Що слід розуміти під режимом робочого часу? 131

Що таке ненормований робочий день? 133

Чи можна встановлювати ненормований робочий день для працівників, зайнятих неповний

робочий день? 134

Для кого може встановлюватися ненормований

робочий день? 134

Чи може працівник з ненормованим робочим днем ??відмовитися вийти за межі нормального

робочого дня? 135

Що таке ущільнений робочий день? 135

Яка тривалість роботи напередодні

святкових, неробочих і вихідних днів? 135

Яка тривалість роботи в нічний час? 136

Кому заборонено працювати у нічний час? 136

Як оплачується робота в нічний час? 136

Які роботи визнаються понаднормовими? 137

Кого заборонено залучати до надурочних

роботам? 138

Що таке нормативи робочого часу? 139

Які види обліку робочого часу? 140

655

Яку відмітку слід ставити в табелі у разі відсутності на роботі більше 3 годин без поважних

причин? 141

Що таке чергування? 141

Глава 6. Час відпочинку 141

Що означає час відпочинку? 141

Які відомі види часу відпочинку? 142

У яких випадках дозволяється робота

у вихідні дні? 143

Як компенсується робота у вихідний день? 144

Які дні є святковими і неробочими? 144

Як компенсується робота у святкові

і неробочі дні? 144

Які види відпусток надаються працівникам? 145

Яка мінімальна тривалість щорічної

відпустки? 145

Який новий вид соціальної відпустки ввів Закон

України «Про відпустки»? 145

Хто має право на відпустку? 146

Хто має право на творчу відпустку? 146

Як визначається тривалість відпусток? 147

У яких інших нормативних актах врегульовані

питання про відпустки? 147

В якому порядку обчислюється тривалість

щорічної відпустки? 149

Чи мають право на відпустку сезонні і тимчасові

працівники? 150

Якої тривалості надається відпустка

особам віком до 18 років? 150

Яка тривалість відпустки у педагогічних

і науково-педагогічних працівників? 150

Який порядок надання щорічних відпусток? 150

Чи допускається поділ відпустки на частини? 152

Чи допускається відкликання з щорічної відпустки? 153

Чи припустима виплата грошової компенсації

за невикористану відпустку? 153

Чи можна отримати грошову компенсацію при

продовженні роботи? 153

Який порядок надання відпусток без

збереження зарплати? 154

Хто вважається ветераном праці? 155

Глава 7. Оплата праці 156

Яким чином здійснюється правове

регулювання оплати праці? 156

Що слід розуміти під заробітною платою? 157

Яка структура заробітної плати? 158

Які існують способи регулювання

оплати праці? 158

656

Яким чином встановлюється мінімальна

заробітна плата? 160

Що слід розуміти під тарифною системою

оплати праці? 161

Що слід розуміти під почасової системою

і відрядною системою оплати праці? 163

Як здійснюється оплата праці працівників установ

і організацій, що фінансуються з бюджету? 164

Як здійснюється оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами

підвищеного ризику для здоров'я? 165

В яких розмірах провадиться оплата праці за

сумісництвом? 166

Як здійснюється оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків

тимчасово відсутнього працівника? 166

Як здійснюється оплата праці в

понаднормовий час? 168

Як проводиться оплата за роботу у святкові

і неробочі дні? 168

В яких розмірах провадиться оплата роботи

в нічний час? 169

Як здійснюється оплата роботи за незакінченим

відрядним нарядом? 170

Який порядок оплати праці при невиконанні

норм виробітку? 170

Який порядок оплати праці при виготовленні

продукції, що виявилася браком? 170

Який порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва

(Продукції)? 171

Які терміни виплати заробітної плати? 172

Які строки розрахунку при звільненні? 172

Що слід розуміти під гарантійними

виплатами? 173

Що слід розуміти під компенсаційними

виплатами? 176

Які існують гарантії та компенсації при

службові відрядження? 177

Як визначається компенсація за зношування інструментів,

належних працівникам? 179

Які існують обмеження відрахувань

із заробітної плати? 179

Що є підставою для утримання із

заробітної плати працівника? 181

Як обчислюється середня заробітна плата

працівника? 181

657

Глава 8. Матеріальна відповідальність 182

Що слід розуміти під матеріальною відповідальністю працівників за трудовим правом

України? 182

Що є підставою і які умови

матеріальної відповідальності працівників? 183

У чому полягає відмінність матеріальної відповідальності по трудовому праву від майнової відповідальності

за нормами цивільного права? 185

Які види матеріальної відповідальності працівників

передбачені законодавством України? 187

В яких випадках настає обмежена

матеріальна відповідальність? 187

У яких випадках передбачена повна матеріальна

відповідальність? 188

В яких випадках можлива колективна (бригадна)

матеріальна відповідальність? 194

Як визначається розмір збитку і який порядок його

відшкодування? 196

Глава 9. Трудова дисципліна 198

Що слід розуміти під трудовою дисципліною? 198

Як забезпечується дисципліна праці? 199

Як регулюється внутрішній трудовий розпорядок

на підприємствах, в установах, організаціях? 200

Які основні обов'язки працівників і чим вони

встановлені? 200

Які основні обов'язки роботодавця? 202

Які заохочення за успіхи у праці і як

вони застосовуються? 204

Які переваги та пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої

трудові обов'язки? 205

Які заохочення за особливі трудові заслуги? 205

Де відображаються відомості про заохочення та нагороди

працівників? 207

Що слід розуміти під порушенням трудової

дисципліни? 207

Які види дисциплінарної відповідальності? 207

Які стягнення та заходи впливу передбачені

законодавством про працю? 208

Хто має право застосовувати дисциплінарне

стягнення? 209

Які строки встановлено для накладання

дисциплінарного стягнення? 210

Який порядок застосування дисциплінарних

стягнень встановлено законодавством? 211

В якому порядку можна оскаржити накладення

дисциплінарного стягнення? 213

658

У якому порядку знімається дисциплінарне

стягнення? 214

Чи можуть за порушення трудової дисципліни

застосовуватися заходи громадського впливу? 215

Глава 10. Охорона праці 215

Що слід розуміти під охороною праці? 218

Які встановлено гарантії прав працівників на

охорону праці? 219

Як організована охорона праці на виробництві? 220

Який порядок розробки інструкцій з охорони

праці? 223

Які види інструктажу слід проводити

з працівниками? 224

Який порядок проведення медичних оглядів? 226

Які засоби індивідуального захисту

передбачені в законодавстві? 227

У якому порядку розслідуються і враховуються

нещасні випадки, професійні захворювання

і аварії? 228

Які встановлено в законодавстві спеціальні

норми з охорони праці жінок, неповнолітніх

та інвалідів? 230

Які органи здійснюють державний

нагляд і громадський контроль за дотриманням

законодавства про охорону праці? 233

Якими правами наділений Державний

департамент нагляду за додержанням

законодавства про працю? 236

Які органи здійснюють громадський контроль

за додержанням законодавства про охорону праці? 237

Глава 11. Трудові спори 238

Що слід розуміти під трудовими спорами? 238

Які бувають види трудових спорів? 238

Які органи розглядають індивідуальні

трудові спори? 238

Як організовуються комісії по трудових спорах? 239

Який порядок і строки звернення до комісії по

трудових спорах? 240

Який порядок і терміни розгляду спору в комісії

по трудових спорах? 240

Який порядок прийняття рішень комісією

по трудових спорах? 241

У яких випадках трудові спори розглядаються

в суді? 242

Які існують строки звернення до суду? 244

Що слід розуміти під колективними

трудовими спорами і який порядок їх

дозволу? 247

659

Які сторони беруть участь у вирішенні колективного

трудового спору? 248

З якого моменту виникає колективний

трудовий спір? 249

Що є предметом колективного

трудового спору? 249

Який порядок вирішення колективних

трудових спорів? 250

Який порядок розгляду спору

примирною комісією? 252

Який порядок розгляду колективного

трудового спору в трудовому арбітражі? 254

Які передбачаються гарантії працівникам, задіяним у примирних процедурах

вирішення колективного трудового спору? 256

Якими повноваженнями володіє Національна

служба посередництва і примирення? 256

Як здійснюється реалізація конституційного

права на страйк? 258

У яких випадках право на страйк

обмежується? 260

У яких випадках страйк визнається

недійсною? 261

Які передбачені гарантії для працівників

під час страйку? 263

Що являє собою Європейський суд з прав

людини? 263

Чи може громадянин України звернутися для вирішення трудового спору до Європейського суду з

прав людини? 264

Глава 12. Професійні спілки 265

Що таке професійні спілки? 265

Хто може бути членом профспілки? 268

Чи є профспілки суб'єктом трудового права? 269

Які основні права і обов'язки профспілок? 2 70

Якими правами наділені виборні профспілкові органи на підприємствах, в установах,

організаціях? 271

Чи беруть участь профспілки в обговоренні проектів

нормативних актів? 274

Які обов'язки несуть профспілки? 275

У якому порядку здійснюється легалізація

профспілок, їх об'єднань? 275

Яка символіка профспілок, їх об'єднань? 276

Які гарантії встановлені для працівників підприємств, установ або організацій,

обраних до профспілкових органів? 276

Які встановлено обов'язки роботодавця щодо

створення умов для діяльності профспілок? 2 78

660

Глава 13. Трудовий колектив 279

Що означає трудовий колектив? 279

Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового

колективу? 280

Чи є членами трудового колективу особи, які виконують роботу для даного підприємства, установи, організації на підставі договору

підряду та інших цивільно-правових угод? 281

Чи входить керівник підприємства, установи,

організації в трудовий колектив? 281

Чи є трудовий колектив суб'єктом трудового

права? 282

У яких формах здійснюються правомочності

трудових колективів? 284

Чи є виробнича бригада суб'єктом

трудового права? 286

Яким чином розподіляється в бригаді заробіток? 287

РОЗДІЛ II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 288

Закон України «Про оплату праці» 288

Закон України «Про відпусткі» 300

Закон України «Про Професійні Спілки, їх права

та Гарантії діяльності »319

Закон України «Про державну службу» 346

Закон України «Про охорону праці» 366

Закон України «Про колектівні Договір І угоди» 392

Закон України «Про порядок Вирішення колективних

трудових спорів (конфліктів) »401

Гірнічій закон України 415

Закон України «Про зайнятість населення» 423

Закон України «Про прокуратуру» 441

Закон України «Про судоустрій України» 444

Постанова від 13 березня 2002 р. № 294 «Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Положення про дісціпліну працівніків

гірнічіх підпріємств »461

Положення про дісціпліну працівніків гірнічіх

підпріємств 461

Постанова від 26 січня 1993 р. № 55 «Про Положення про дісціпліну працівніків залізнічного

транспорту »466

Положення про дісціпліну працівніків залізнічного

транспорту 466

Постанова Верховної Ради України «Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Дісціплінарного статуту прокуратури

України »473

Дісціплінарній статут прокуратури України 473

Закон України «Про Дісціплінарній статут мітної

служби України »478

661

Дісціплінарній статут мітної служби України 478

Постанова від 18 січня 2003 р. № 50 «Деякі питання Державного департаменту наочний ЗА ДОДЕРЖАННЯМ

законодавства про працю »490

Положення про Державний департамент наочний

ЗА ДОДЕРЖАННЯМ законодавства про працю 491

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, Що

Втрата чінність 496

Указ Президента України «Про утворення Національної

служби Посередництво и примирення »497

Положення про Національну службу Посередництво

и примирення 499

Постанова від 8 лютого 1995 р. № 100

«Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ« Порядку обчислення середньої

заробітної плати »503

Порядок обчислення середньої заробітної плати 504

Постанова від 25 серпня 2004 р. № 1112 «Деякі питання розслідування та ведення ОБЛІКУ нещасних віпадків,

професійніх захворювань и аварій на віробніцтві »511

Порядок розслідування та ведення ОБЛІКУ нещасних віпадків, професійніх захворювань и аварій на

віробніцтві 512

Постанова від 23 травня 2001 р. № 559 «Перелік професій, виробництв та організацій, Працівники якіх підлягають обов'язковим

профілактічнім медичний огляд »545

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних

оглядів та відачі особистих медичних книжок 551

Наказ № 7 від 10.10.97 «Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Рекомендацій Щодо порядку Надання Працівникам з ненормованім робочим днем ??щорічної додаткової

відпусткі за особливий характер праці »554

Рекомендації Щодо порядку Надання Працівникам з ненормованім робочим днем ??щорічної додаткової

відпусткі за особливий характер праці 555

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 260 від 08.06.2001 р. «Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Форми трудового договору Між працівніком и фізічною особою та Порядку реєстрації

трудового договору Між працівніком и фізічною особою »557

Порядок реєстрації трудового договору Між працівніком

и фізічною особою 558

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України от 08.06.2001 р. № 260 «Форма трудового договору

Між працівніком и фізічною особою »559

Конвенції Міжнародної організації праці 563

Конвенція № 87 1948 року «Про свободу асоціації

і захист права на організацію »563

Конвенція № 122 1964 року «Про політику в області

зайнятості »(витяг) 564

Конвенція № 9 29 1930 року «Про примусову працю»

(Витяг) 566

Конвенція № 158 1982 року «Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця»

(Витяг)> # 575

Рекомендація № 166 МОП 1982 року «Про припинення

трудових відносин з ініціативи підприємця »581

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, Що Втрата

чінність 588

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівніків державних навчально-виховних закладів

України 589

РОЗДІЛ III. УХВАЛИЛИ Пленуму

ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 599

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику Розгляд

судами трудових спорів »599

Постанова Пленуму Верховного Суду України

№ 14 від 29.12.1992 р. «Про Судова практика в справах

про Відшкодування Шкоди, заподіяної підпріємствам,

установам, організаціям їх працівнікамі »617

Постанова Пленуму Верховного Суду України

№ 13 від 24.12.1999 р. «Про практику застосування

судами законодавства про оплату праці »628

Постанова Пленуму Верховного Суду України

№ 4 від 31.03.1995 р. «Про Судова практика в справах

про Відшкодування моральної (немайнової) шкод 641


Получите за 15 минут консультацию юриста!