В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Головне завдання юридичної служби щодо юридичної експер­ти організаційно-правових документів полягає в участі в підш­ивці проектів нормативно-правових, в тому числі локальних, ак­тів та актів індивідуальної дії. Алгоритм дій юридичної служби при здійсненні цього процесу має такий характер.

Так, юридична експертиза проектів нормативних правових актів здійснюється згідно з правилами, встановленими наказом Міністерства юстиції України «Про здійснення експертизи проек­тів законів та проектів актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейсько­го суду з прав людини» від 20.08.2008 р. N 1219/7 та Методич­них рекомендацій Міністерства юстиції України щодо проведен­ня правової експертизи проектів нормативно-правових актів від 09.07.2007 р. N 17/05.

Накази, договори та угоди, які підготовлені струкіурними підрозділами, до підпису керівництвом подаються ними до юри­дичної служби та реєструються у журналі обліку експертизи ор­ганізаційно-правових актів.

Про результати перевірки начальник юридичної служби, у разі відсутності зауважень і пропозицій до проекту наказу чи іншого акта та його відповідності законодавству і міжнародним догово­рам України, візує його та повертає в установленому порядку до структурного підрозділу.

У разі невідповідності законодавству чи міжнародним догово­рам України, наявності зауважень та пропозицій до проекіу та їх неврахування структурним підрозділом у робочому порядку, від­повідальним працівником відділу складається довідка за результа­тами його розгляду з відповідними пропозиціями щодо усунення недоліків та невідповідностей.

При цьому керівник юридичної служби за наявності віз на копії довідки начальника відділу та відповідального працівника, який здійснював опрацювання, засвідчує її своїм підписом і, не візуючи наказ чи інший акт, повертає його разом з довідкою до відповідно­го структурного підрозділу.

Контрольні питання:

1. Локальні акти як внутрішні документи підприємств.

2. Положення про структурний підрозділ. Посадові інструкції.

3. Юридична експертиза проектів нормативно-правових актів.

4. Юридична експертиза проектів організаційно-правових ак­тів.

5. Відомості, що містить експертний висновок за результатами проведення юридичної експертизи проекту організаційно-право- вого акта.

6. Особливості перевірки на відповідність законодавству про­ектів юридичних документів.


Получите за 15 минут консультацию юриста!