В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Кон-ституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.


Коментар статті Конституції:

Коментованою статтею визначаються кількісний склад, порядок обрання та вимоги до суддів Консти-туційного Суду України. Особливістю порядку формування суддівського корпусу є призначення до його складу суддів Верховною Радою України, Президентом України і з'їздом суддів України. Аналогічний порядок формування конституційних судів передбачено в Італії, де участь у ньому беруть президент, парламент і виші інстанції загальної та адміністративної юрисдикції, в Іспанії він утворюється парламен-том, урядом та вищими судовими інстанціями.

Кожна із зазначених гілок влади в Україні призначає по шість суддів Конституційного Суду строком на дев'ять років. Обмеження строком призначення, а також неприпустимість призначення на цю посаду на повторний строк обумовлюється великою владою, яка надається конституційним суддям, виключатиме можливість "зживання" з посадою, втрату принциповості при вирішенні конкретних справ.

Виходячи з особливого місця Конституційного Суду України, дещо підвищуються вимоги до канди-датів на посади суддів у ньому. Суддями можуть бути лише громадяни України з великим життєвим дос-відом, які на день призначення досягли сорокарічного віку, мають вишу юридичну освіту, а також стаж роботи за фахом не менше десяти років (на посадах юридичного профілю в правоохоронних органах, нау-кових, навчальних та інших закладах). Обов'язковим є володіння кандидатом у судді державною мовою та проживання його в Україні протягом останніх двадцяти років. Підвищення вимогливості до формування складу суддів цілком виправдане, оскільки у державі має бути такий конституційний суддівський корпус, який відповідально і переконливо виконував би покладені на нього завдання і забезпечував би справедливе неупереджене і об'єктивне вирішення справ.

З числа суддів Конституційного Суду України на спеціальному пленарному засіданні цього суду шляхом таємного голосування обирається його Голова. Строк повноважень Голови обмежується трьома роками. Цим може бути забезпечено протягом дев'ятирічного строку повноважень Конституційного Суду України виконання обов'язків Голови більш широким колом суддів, можливо, представниками всіх трьох гілок влади.


Получите за 15 минут консультацию юриста!