В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку і імпічменту.


Коментар статті Конституції:

Поряд з вирішенням питань, передбачених ст. 150 Конституції, до повноважень Конституційного Суду України відноситься також подання висновків щодо відповідності Конституції міжнародних договорів, ук-ладених з іноземними державами. Такі висновки даються незалежно від часу укладення міжнародних дого-ворів, але лише відносно тих із них, які чинні та продовжують діяти. Міжнародні договори, які втратили чинність незалежно з яких причин, не можуть бути предметом розгляду Конституційного Суду України.

До повноважень Конституційного Суду відноситься також розгляд питань про відповідність Консти-туції міжнародних договорів, що підготовлені для укладення і вносяться відповідно до ст. 9 Конституції до Верховної Ради, для надання згоди на їх обов'язковість. Конституційну апробацію тепер можуть проходити будь-які міжнародні договори, оскільки винятків з цього Конституція не зробила.

Можливість розгляду зазначених питань про конституційність міжнародних договорів як чинних, так і тих, що вносяться на розгляд Верховної Ради, встановлюється в Україні вперше. Раніше укладення Україною будь-яких міжнародних договорів і на будь-якому рівні не викликало сумнівів щодо їх пра-вомірності, не могло бути і мови про можливість їх попереднього розгляду на предмет конституційності.

Особлива відповідальність на Конституційний Суд покладається при поданні висновку щодо відпо-відності Конституції чинних міжнародних договорів, оскільки той чи інший його висновок стосуватиметься не тільки України, а й іноземної держави.

Правом звернення до Конституційного Суду в зазначених випадках користуються лише Президент та Кабінет Міністрів. Інші суб'єкти права, у тому числі і народні депутати, такого права не мають.

За зверненням Верховної Ради Конституційний Суд подає висновки щодо важливого державного пи-тання - про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту. Але предметом розгляду в даному випадку є не сама наявність підстав для імпічменту, а лише процесуальні питання, пов'язані з додержанням конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з посади.

Перевірці підлягає додержання порядку створення відповідно до ст. 111 Конституції спеціальної тимчасової слідчої комісії, правомочність складу та дій тимчасової слідчої комісії при проведенні розслідування та прийняття рішення про звинувачення Президента.

Питання про повноваження Конституційного Суду України визначаються також ст. 159 Конституції, де закріплено, що Конституційний Суд дає висновки щодо відповідності вимогам ст.157, 158 Конституції внесених Президентом або двома третинами від конституційного складу Верховної Ради законопроектів про зміни до Конституції України, а п. 28 ст. 85 передбачено також подання висновку щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України при вирішенні питання про дострокове припинення її повноважень.

При вирішенні зазначених питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд не ухвалює рі-шення, а дає висновки.

Висновок Конституційного Суду повинен містити відповідь на питання, що розглядається, з точки зору Конституції.

Висновки Конституційного Суду України, як і його рішення, є остаточними, оскарженню не підля-гають і обов'язкові до виконання. Недодержання висновків Конституційного Суду тягне відповідальність згідно із законом.


Получите за 15 минут консультацию юриста!