Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.


Коментар статті Конституції:

Підприємництво - це гарантована Конституцією України самостійна ініціатива систематична, на власний ризик і не заборонена законом діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняттю торгівлею з метою одержання прибутку.

Суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути громадяни України, інших держав, особи без громадянства, що не обмежені законом у правоздатності або дієздатності, безпосередньо або через ство-рені ними юридичні особи. Підприємницька діяльність може бути основним видом діяльності громадянина. Якщо підприємницька діяльність не є основною. то законодавство про підприємництво стосується тієї її частини, яка за своїм характером є підприємницькою.

Конституцією і законом обмежується така діяльність депутатів, посадових чи службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Відповідно до Закону України "Про підприєм-ництво" від 7 лютого 1991 р. не допускається зайняття підприємницькою діяльністю військово-службовців. службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств.

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду.

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяль-ність, що не суперечить чинному законодавству. В установленому законом порядку Верховна Рада України затверджує перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також тих, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та централізації функції управління.

Підприємництво здійснюється на основі таких принципів: вільний вибір діяльності; залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів громадян і юридичних осіб; самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів виробленої про-дукції. встановлення цін відповідно до вимог законодавства; вільний найм працівників; вільне розпоря-дження прибутком, що залишається після внесення обов'язкових платежів, та інші. Однією з умов підприємницької діяльності є державна реєстрація: підприємництва. і

Відповідно до Конституції держава забезпечує 1 свободу конкуренції між підприємцями, захищає, споживачів від проявів несумлінної конкуренції та 1 монополізму в будь-яких сферах підприємницької ді-яльності.

Держава передбачає систему заходів для обмеження зазначеного монополізму. З цією метою при-йняті антимонопольні закони "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності від 18 лютого 1992 р. та "Про Анти монопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. Анти монопольний комітет наділений великими повноваженнями в сфері антимонопольної діяльності, в тому числі в частині запобігання зловживанням монопольним становищем, неправомірного обмеження конкуренції, недобросовісної конкуренції. Види і межі монополії визначаються зазначеним законом, зокрема зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірні угоди між підприємцями, дискримінація підприємців органами влади і управління, недобросовісна конкуренція.

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підпри-ємців віл зловживання монопольним становищем та недобросовісної конкуренції здійснюється Антимонопольним комітетом України. Основні принципи, форми і методи діяльності Антимонопольного комітету. а також його компетенція у питаннях здійснення контролю за додержанням антимонопольного законодавства, вжиття заходів до попередження чи припинення його порушень, а також щодо притягнення винних осіб до юридичної відповідальності визначені законом "Про Антимонопольний комітет України". „

Реалізація встановленого Конституцією України 1 обов'язку держави щодо захисту прав споживачів забезпечується спеціальними законами. Так. Законом України "Про захист прав споживачів" в редакції від 15 грудня 1993 р. передбачено, що споживачі на території України під час придбання, замовлення або ви-користання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх потреб мають право на державний захист своїх прав; гарантований рівень споживання; належну якість товарів (робіт, послуг) торговельного та інших видів обслуговування; безпеку товарів (робіт, послуг); відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я людей товарами (роботами, послугами), у випадках, передбачених законодавством; звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав; об'єднання в громадські організації спо-живачів (об'єднання споживачів). Державний захист споживачів здійснюється органами місцевого само-врядування та місцевими державними адміністраціями. Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації. Державним комітетом України у справах захисту прав споживачів та їх органами на місцях у межах повноважень, встановлених для них законодавством.

Слід зауважити, що Законом України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 1992 р. передбачено захист прав споживачів, які об'єднались у споживчі товариства і спілки для спільної господарської діяль-ності з метою поліпшення свого економічного і соціального стану. Але така діяльність не відноситься до підприємницької і на неї не поширюються закони "Про підприємництво" та "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності".


Получите за 15 минут консультацию юриста!