Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути до ведені до відома населення >> порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.


Коментар статті Конституції:

Основні права і свободи людини і громадянина і України закріплені й гарантовані Конституцією. Вона виходить з того, що тільки їх знання дозволяє людині мати, користуватись та розпоряджатися матеріальними, політичними, культурними та соціальними благами і цінностями, основними свободами.

В той же час кожна людина повинна знати і сумлінно виконувати свої обов'язки, поважати права і законні інтереси інших осіб, оскільки це є вимогою суспільства, бути непримиренною до анти суспільних вчинків і всіляко сприяти охороні громадського порядку і додержанню трудової дисципліни.

Знання кожним громадянином України, іншими особами, що перебувають на її території, всієї сукупності прав і свобод, які вона може використовувати, та обов'язків, які повинна виконувати, є важливою передумовою правомірної поведінки і розвитку суспільної активності.

Конституція в цій статті вперше закріпила важливий обов'язок держави щодо забезпечення доведення законів та інших нормативно-правових актів,, що визначають права і обов'язки громадян, до відома населення.

При цьому ставиться вимога до держави здійснити це у встановленому законом порядку. Якщо закон або інший (підзаконний) нормативно-правовий акт не буде доведений до населення або буде порушений порядок такого доведення, то він не вважається введеним в дію, не є чинним і не породжує: будь-яких юридичних наслідків.

Офіційно закони України обнародуються у виданнях Верховної Ради "Відомості Верховної Ради України" та газеті "Голос України". Для забезпечення установ, організацій та підприємств, а також громадян законодавчими актами Інститут законодавства Верховної Ради України здійснює багатотомне видання збірника "Закони України". Дане видання "Коментарю до Конституції України" має на меті роз'яснення змісту нового Основного Закону держави для широких верств населення.

Реалізація обов'язку держави щодо правового інформування населення має забезпечуватися з іні-ціативи, під контролем і за фінансовою підтримкою з боку держави при найширшому використанні засобів масової інформації, і пропагандистською та виховною роботою серед різних верств населення, зокрема в навчальних закладах усіх рівнів. Саме цього вимагає "Всесвітній план дій по вихованню в дусі міжнарод-ного взаєморозуміння, співробітництва, миру і в дусі поваги прав і основних свобод", прийнятий в 1993 р. з участю нашої держави.


Получите за 15 минут консультацию юриста!