В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.


Коментар статті Конституції:

Державний бюджет як правова форма зведеного фінансового плану держави встановлює обов'язки державних органів і відповідно органів місцевого самоврядування по мобілізації коштів, забезпеченню стабільності надходження доходів, їх витрачанню, і тому всі фінансові відносини, що виникають у процесі бюджетної діяльності, мають правовий характер і мають бути регламентовані спеціальним законом. Бюджетний закон враховує зміни, які відбулися в економічному житті країни, вносить зміни у бюджетний порядок, якщо вони є назрілими, враховує нові потрібні суспільству і державі зміни у складі державних доходів і видатків, що створює збалансовану основу централізованого фонду коштів. і

Встановлений державою період для перегляду 1 бюджету (фінансовий період) дорівнює одному по-точному року - з і січня по 31 грудня. Процес початку розробки проекту бюджету і затвердження звіту про виконання затвердженого Верховною Радою України бюджету триває близько 2 років і складає повний бюджетний цикл, під час якого організується рух державних фінансів. Комітети Верховної Ради і виконують покладені на них завдання щодо внесення пропозицій при розробці бюджету на наступний рік. Регламент Верховної Ради визначає термін їх подання і узагальнення Комітетом з питань бюджету до 20 травня поточного року. Останній готує проект бюджетної резолюції, що в загальному вигляді окреслює пріоритети бюджетної політики держави на наступний період. Верховна Рада не пізніше 1 липня приймає бюджетну резолюцію про основні напрями бюджетної політики, але цьому передує надходження звіту Кабінету Міністрів про стан виконання бюджету поточного року і прогнозу економічного розвитку країни.

Бюджетна резолюція після и затвердження Верховною Радою є орієнтиром як для Кабінету Міні-стрів при розробці проекту бюджету, так і для самого парламенту при розгляді цього проекту і законів, що впливають на доходи і видатки Державного бюджету

Кабінет Міністрів організовує складання проекту Державного бюджету відповідно до засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України, міждержавних зобов'язань, стану виконання внутрішнього і зовнішнього боргів, визначених Верховною Радою у бюджетній резолюції.

Міністерство фінансів України, в структурі якого виконує визначені нормативними актами завдання Державне казначейство, після узагальнення пропозицій органів виконавчої влади, судових органів та інших суб'єктів, які фінансуються з державного бюджету, зокрема органів місцевого самоврядування обласного і районного рівня, доповідає проект бюджету на засіданні Кабінету Міністрів. Міністерство фінансів є безпосередньо відповідальним органом, який обґрунтовує на цьому засіданні проект бюджет-ного плану, по якому приймається відповідне рішення. Важливо підкреслити роль Прем'єр-міністра України, який (за посадою) єдиний має право представляти і захищати проект Державного бюджету перед Верховною Радою.

Розгляд проекту бюджету продовжується у Верховній Раді України, де вирішальне значення мають висновки комітетів парламенту, а остаточний підсумок з питань бюджетної збалансованості доходів і видатків відповідно до регламенту Верховної Ради України здійснює комітет з питань бюджету, який розглядає поправки і готує доповідь і таблицю про підтримані поправки і перелік відхилених поправок для розгляду на засіданні Верховної Ради.

Відповідно до конституційної норми Кабінет Міністрів України зобов'язаний не пізніше 15 вересня кожного року подавати до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет на наступний рік. Це обумовлено необхідністю дати можливість народним депутатам України, комітетам Верховної Ради розі-братись, проаналізувати і внести відповідні пропозиції щодо збільшення доходів за рахунок інших джерел або певного скорочення видатків.

Конституція України передбачає подання доповіді Кабінету Міністрів України про хід виконання Державного бюджету поточного року разом з проектом Державного бюджету, оскільки Верховна Рада лише таким чином може проконтролювати фінансовий стан у державі і оцінити діяльність уряду. В разі незатвердження доповіді Верховна Рада може вирішити питання про відповідальність Кабінету Міністрів згідно п. 13 ст. 85 Конституції, внаслідок чого може бути прийнята резолюція недовіри останньому.


Получите за 15 минут консультацию юриста!