В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства лііж громадянами і територіальними громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на за-гальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Держава прагне до збалансованості бюджету України.

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.


Коментар статті Конституції:

Україна, як і всяка інша незалежна держава, має свій власний державний бюджет. Бюджет завжди відображає систему існуючих економічних відносин, обумовлених дією закону вартості та розширення товари о-грошових відносин в умовах ринку. Конституцією встановлено, що за допомогою бюджетної системи держава здійснює справедливий і неупереджений розподіл внутрішнього національного проду-кту між громадянами і територіальними громадами.

Державний бюджет являє собою фінансове утворення і використання централізованого фонду коштів, які спрямовуються на потреби держави, адміністративно-територіальних одиниць, що сприяє зба-лансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, еколо-гічних і демографічних особливостей. Бюджет виступає основним засобом розподілу і перерозподілу гро-шових коштів, є формою організації руху коштів. У ньому фокусуються всі існуючі економічні проблеми, а у соціальній сфері через бюджет держава намагається забезпечити необхідний життєвий рівень населення, фінансує допомогу непрацюючим, задовольняє потреби соціального захисту пенсіонерів, дітей, інвалідів, інших категорій громадян, які перебувають на утриманні держави. Бюджетне фінансування враховує також потреби зміцнення оборони країни, утримання правоохоронних органів та органів виконавчої влади.

Перехід до ринкової економіки робить основним дохідним джерелом бюджету податкові платежі, особливо надходження податку на добавлену вартість, акцизного збору, податку на прибутки підприємств, на прибутки населення, а також інші обов'язкові платежі. Всі види державного мита є доходами бюджету.

В Україні створена конституційна основа функціонування бюджетної системи, яка включає: Державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети адміністративно-територіальних одиниць (місцеві бюджети), районні і обласні бюджети. Всі бюджети, які входять до бюджетної системи України, будуються на принципах єдності, повноти, реальності, справедливості, гласності, збалансованості і самостійності. Сукупність принципів, на яких будується організація бюджетів, являє собою бюджетний устрій. Він визначається завжди тільки законами України і включає структуру бюджетної системи та взаємозв'язок між окремими її ланками. Основи організації бюджетної системи України на базі консти-туційних принципів бюджетного устрою зараз визначаються Законом "Про бюджетну систему України" від 5 грудня 1990 р. в редакції від 29 червня 1995 р. Згідно з цим законом проект Державного бюджету має виходити з основних прогнозних макроекономічних показників на плановий рік, які розробляє уряд і подає на розгляд парламенту. Серед них визначальне місце займають обсяг валового внутрішнього продукту, національний дохід, зведений баланс фінансових ресурсів, баланс доходів і витрат населення, платіжний баланс, валютний план.

У зв'язку з особливим значенням для держави бюджетної процедури вона регламентується правовими нормами і становить бюджетний процес, який і складається із стадій. Верховна Рада дозволяє Ка- 1 білету Міністрів виконувати Державний бюджет, тобто збирати доходи і проводити витрати тільки на один рік, який має назву бюджетного року. На всіх стадіях бюджетного процесу застосовується принцип і спеціалізації бюджетних показників за допомогою бюджетної класифікації. Критерієм класифікації по доходах є економічне значення джерела доходів бюджету в системі податків і обов'язкових платежів. По видатках критерієм класифікації є цільове спрямування коштів з бюджету, що дає можливість розподіляти бюджетні кошти у певній системі, неухильно і послідовно за цільовим призначенням.

Таким чином, бюджетне планування і виконання бюджету дає можливість встановлювати джерела, надходження коштів, об'єкти бюджетного фінансування, покладати обов'язки і відповідальність на ор-гани виконавчої влади і місцевого самоврядування за повне і своєчасне надходження коштів у дохідну частину бюджету і ефективне використання бюджетних коштів. Значний обсяг видатків в Україні припадає на Державний бюджет, оскільки основні функції керування державою, стабілізації економіки, сприяння ефективності фінансово-кредитної системи зосереджені у віданні центральних органи* виконавчої влади.

На відміну від раніше встановленого порядку конституційна норма обумовила визначення будь-яких видатків держави на загальносуспільні потреби виключно законом. Тепер прямо заборонено здійс-нювати видатки з Державного бюджету за іншими нормативними актами, чим забезпечується більша захищеність дефіциту бюджету від подальшого збільшення, раціональне витрачання державних фінансів за їх цільовим призначенням.

Тобто відповідно до цього важливого положення в нашій державі вводиться конституційна бюджетно-фінансова дисципліна, яка дозволяє Верховній Раді 1 України затверджувати граничний розмір дефіциту Державного бюджету та визначати джерела його покриття; суми доходів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації; суми видатків Державного бюджету щодо кожного розпорядника коштів відпо-відно до бюджетної класифікації; суми дотацій, субсидій, субвенції та розміри відрахувань від регулюючих доходів до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць і розміри оборотної касової готівки.

Законодавче закріплення виключної компетенції Верховної Ради щодо питань витрачання бюджетних коштів посилює відповідальність уряду, який через Міністерство фінансів, міністерства, відомства, інші органи виконавчої влади в центрі і на місцях організовує виконання Державного бюджету. До того ж Законом "Про бюджетну систему України" передбачено відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Конституцією України встановлена регулярна звітність виконавців - організаторів формування Дер-жавного бюджету і руху державних коштів на загальносуспільні і місцеві потреби. Звітність подається до Верховної Ради у вигляді письмових доповідей, по яких проводяться засідання парламенту, де уповно-важені посадові особи виступають з відповідними матеріалами про стан надходження доходів і витрачання бюджетних ресурсів. Як важливу гарантію виконання Державного бюджету слід розцінювати конституційну вимогу про оприлюднення звітів по доходах і видатках, що відкриває можливість їх нале-жного обговорення у засобах масової інформації з участю найширших верств населення.


Получите за 15 минут консультацию юриста!