В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень.

Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.


Коментар статті Конституції:

Вибори Президента України відповідно до ч. 1 цієї статті ґрунтуються на дійсно демократичних принципах (загальне, рівне і пряме виборче право при таємному голосуванні - див. коментар до ст. 38), на основі яких у відповідності із ст. 70 і 71 Конституції здійснюється народне волевиявлення в Україні. Конституція встановлює, що Президент України обирається строком на 5 років.

Вимоги до кандидатів у Президенти визначені ч. 2 ст. 103. Президент має бути громадянином України, адже неприпустимо, щоб главою держави була особа, що не має з цією державою сталих правових зв'язків, які встановлюються саме через інститут громадянства, При цьому Конституція не визначає необхідної для кандидата в Президенти підстави набуття громадянства України, як це робиться в конституціях деяких І країн (наприклад, у США кандидат у президенти повинен бути громадянином цієї країни за народженням) Уявляється, що такий підхід втілює закріплений у ст. 24 Конституції України принцип рівності громадян України незалежно від будь-яких їх ознак.

Кандидат у Президенти має досягти 35 років. Саме у цьому віці людина набуває певного життєвого досвіду, має достатньо здоров'я та енергії, необхідних для виконання непростих президентських повнова-жень. Такий же саме вік для кандидатів у президенти встановлено у Росії, СІЛА. В ряді держав для цього прийнято більш високий віковий ценз, наприклад у ФРН - 40, в Італії - 50 років.

Кандидат у Президенти України має протягом десяти останніх перед днем виборів років проживати в Україні. Цей строк є необхідним для того, щоб кандидат у Президенти міг орієнтуватися в особливостях суспільного життя країни, правильно визначати потреби і шляхи його вдосконалення тощо. Аналогічні норми містяться і в конституціях інших держав. Наприклад, у Росії цей строк встановлюється також у 10 років, у США - 14 років.

Кандидат у Президенти України повинен мати право голосу, тобто ним може бути лише особа, яка не обмежена у виборчих правах і володіє активним виборчим правом. У конституціях деяких держав ця вимога прямо не фіксується (Росія, США), в інших - формулюється в тих чи інших редакціях. Наприклад, у ст. 84 Конституції Італії йдеться про те, що "Президентом Республіки може бути обрана будь-яка особа, яка користується громадянськими і політичними правами". Президент має володіти державною мовою, якою згідно з ч. 1 ст. 10 Конституції є українська (див. коментар до ст. 10).

Конституція (ч. З ст. 103) визначає, що одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки підряд. Ця норма запобігає тривалому перебуванню при владі однієї особи, оскільки, як свідчить історичний досвід, це часто призводить до встановлення антидемократичних державно-правових режимів. Водночас зазначена норма допускає можливість обрання тієї ж особи на посаду Президента третій раз, але вже після того, як цю посаду займала інша особа.

Конституції по-різному підходять до встановлення можливих строків перебування особи на посаді президента. Так само, як і в Україні, ця проблема вирішується, наприклад, у Росії та ФРН. Конституція США також обмежує президентство однієї особи виключно двома строками підряд, а в Італії та Франції можливості переобрання на посаду президента не обмежуються.

Президенту заборонено мати інший представницький мандат, тобто бути членом владних виборних органів, а також обіймати оплачувані посади в державних або громадських органах чи організаціях, займа-тися підприємницькою діяльністю. Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур.

У тих чи інших формулюваннях аналогічні норми містяться в конституціях багатьох країн (наприк-лад США, ФРН та ін ).

Строки проведення чергових виборів Президента і виборів у разі дострокового припинення його повноважень встановлюються ч. 5 даної статті. Чітке конституційне визначення строків чергових і позачер-гових виборів Президента покликане забезпечити відповідну організованість у суспільстві та скорочення періодів, коли посада Президента може бути вакантною.

Усі інші положення, які стосуються порядку проведення виборів Президента України у відповідності з ч. 6 статті, встановлюються законом. У цьому зв'язку слід зауважити, що Закон "Про вибори Президента України" від 5 липня 1991 р. з прийняттям Конституції потребує суттєвого доопрацювання.