В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культу-рного розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

в) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.


Коментар статті Конституції:

У статті окреслюється функціональний зміст компетенції Кабінету Міністрів. Її загальний обсяг визначається організаційно-правовим статусом Кабінету Міністрів як вищого органу у системі органів виконавчої влади (ст. 113 Конституції).

Перелік функціональних напрямів діяльності Кабінету Міністрів починається з таких ключових цілей та завдань виконавчої влади, як забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента. Діяльність Кабінету Міністрів має також цілком відповідати справді демократичній сутності нашої держави, головним обов'язком якої згідно із ст. З Конституції є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Головне функціональне призначення Кабінету Міністрів конкретизується п. З - 8 цієї статті шляхом визначення його завдань у сферах економічній, науково-технічній, екологічній, соціальній, духовно-культурній, правоохоронній, обороноздатності і національної безпеки. Передбачається, що в зазначених сферах Кабінет Міністрів, по-перше, забезпечує проведення відповідної державної політики (п. 5) і, по-друге, розробляє й здійснює загальнодержавні програми (п. 4). Окремо зазначені такі пріоритети у діяльності Кабінету Міністрів, як забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності (п. 5); розроблення і забезпечення виконання затвердженого парламентом Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіту про його виконання.

Всю свою діяльність Кабінет Міністрів здійснює, керуючись Конституцією, законами, актами Президента (ст. 113 ). Особливої уваги набуває такий важливий напрям діяльності Кабінету Міністрів, як спрямування і координація роботи міністерств та інших органів виконавчої влади. До того ж у сфері національної безпеки і оборони робота органів виконавчої влади координується і контролюється Радою національної безпеки і оборони України, до складу якої за посадою входять Прем'єр-міністр та деякі інші члени Кабінету Міністрів і яка згідно із ст. 107 Конституції є координаційним органом при Президенті.

Останній пункт коментованої статті свідчить, що наведений перелік напрямів діяльності Кабінету Мі-ністрів не є вичерпним, оскільки він виконує й деякі інші функції, визначені Конституцією, законами Ук-раїни та актами Президента. Наприклад, в Конституції окремо визначена функція Кабінету Міністрів здійснювати законодавчу ініціативу у парламенті (ст. 93 Конституції). Серед законодавчих актів, у яких додатково будуть визначатися функції Кабінету Міністрів, центральне місце посідає закон "Про Кабінет Міністрів України", в якому детальніше, ніж це зроблено у Конституції, будуть висвітлені питання про функції і повноваження, організацію і порядок діяльності Кабінету Міністрів тощо.


Получите за 15 минут консультацию юриста!