В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради. Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.


Коментар статті Конституції:

Стаття, що коментується, закріплює статус місцевих державних адміністрацій у вигляді складових системи органів державної виконавчої влади, територіальну підставу діяльності яких складають область, район, міста Київ та Севастополь.

Місцеві державні адміністрації - це колегіальні органи виконавчої влади, які формуються їх головами. З метою забезпечення централізації виконавчої влади голови цих адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету Міністрів України. Фактично Конституція дає можливість Кабінету Міністрів при підтримці Президента України формувати свої регіональні "команди", чим забезпечується єдність політичної волі центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Діяльність місцевих державних адміністрацій, їх голів перебуває під постійним контролем. Особливо жорстким він є за діяльністю голів місцевих державних адміністрації* як ключових елементів системи єдиної виконавчої влади. При здійсненні своїх повноважень вони повністю відповідальні перед Прези-дентом і Кабінетом Міністрів, підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Акти голів місцевих державних адміністрацій можуть бути скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Крім контролю власно виконавчою владою діяльність голів місцевих державних адміністрацій під-лягає контролю також з боку районних та обласних рад, які згідно з Конституцією представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст. Цей контроль полягає у висловленні їм недовіри з боку вищевказаних рад. Конституція передбачає два випадки висловлення такої недовіри: простою більшістю складу відповідної ради, коли Президент зберігає за собою остаточне право вирішувати питання щодо перебування голів місцевих державних адміністрацій на своїй посаді (й дає радам обґрунтовану відповідь з даного питання) та двома третинами її конституційного складу, коли Президент зобов'язаний прийняти рішення про зміщення їх з посади. Отже, Конституція ставить голів місцевих державних адміністрації* під ефективний контроль як по вертикалі, так і по горизонталі.

Цей контроль знаходить певне відображення і в конституційних положеннях щодо підзвітності та підконтрольності місцевих державних адміністрацій. Як органи виконавчої влади вони підзвітні і під-контрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Але оскільки Конституція передбачає можливість делегування окремих повноважень районним, обласним радам, відповідним місцевим державним адміні-страціям, то в частині цих повноважень адміністрації підзвітні і підконтрольні даним радам.

З Конституції випливає, що відповідальність місцевих державних адміністрацій є дещо вужчою, аніж їх голів і це відповідає змісту та ролі діяльності голів цих адміністрацій.

Стосовно організації, повноважень і порядку діяльності місцевих державних адміністрацій в містах Києві та Севастополі, то вони повинні бути визначені окремими законами України з огляду на те, що ці міста користуються спеціальним статусом (ст.133 Конституції). Окремий закон має врегулювати також статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (див. коментар до ст. 139).


Получите за 15 минут консультацию юриста!