В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та

програм; .

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.


Коментар статті Конституції:

У цій статті Конституція закріплює основні напрями діяльності місцевих державних адміністрацій.

Виконання Конституції, актів законодавчої і виконавчої влади означає реалізацію суб'єктами уп-равління державними і самоврядними справами їх конституційних та інших обов'язків. Для забезпечення виконання цих обов'язків місцеві державні адміністрації повинні інформувати відповідних суб'єктів на тій чи іншій території про прийняті акти та ставити завдання щодо їх виконання; створювати умови для ефективного виконання суб'єктами управління державними і самоврядними справами актів законодавства, застосовувати примус у випадках, коли інші методи є недостатніми для забезпечення реалізації Конституції, актів законодавчої і виконавчої влади. Причому, оскільки Конституція встановлює в нашій державі розподіл влад, можна дійти висновку, за яким цей примус щодо органів місцевого самоврядування може здійснюватися тільки на підставі судових рішень.

Місцеві державні адміністрації забезпечують також здійснення державних і регіональних програм, що є комплексними планами соціально-економічного і культурного розвитку держави та відповідних території або планами реалізації гарантій прав і свобод громадян у різних галузях суспільного життя. Для забезпечення виконання цих програм місцеві державні адміністрації проводять організаційну, координаційну та іншу роботу по мобілізації необхідних засобів і ресурсів, пошуків резервів і т.д.

Про стан виконання відповідних програм місцеві державні адміністрації звітують перед органами виконавчої влади вищого рівня або відповідними районними чи обласними радами - в залежності від того, хто затвердив ці програми.

Виконавча влада покликана забезпечувати законність і правопорядок у суспільстві, додержання прав і свобод громадян. Роль місцевих державних адміністрацій у вирішенні цих питань зростає у зв'язку з тим, що до них певною мірою поступово перейде функція загального нагляду, яку традиційно виконувала прокуратура. Для здійснення відповідних функцій адміністрації наділяються необхідними юридичними засобами - такими, як право скасування актів, зупинення їх дії, звернення з позовом до суду тощо.

Місцеві державні адміністрації забезпечують три стадії бюджетного процесу в регіонах: підготовки проектів бюджетів, виконання прийнятих районними та обласними радами бюджетів і складання звітів про виконання цих бюджетів. Що стосується інших - затвердження регіональних бюджетів, контролю за їх виконанням і затвердження звітів про виконання цих бюджетів, то вони € правом відповідних районних та обласних рад. Таким чином, у бюджетній сфері місцеві державні адміністрації слід розглядати своєрідними "виконавчими органами" цих рад.

Місцеві державні адміністрації забезпечують взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються їх спільних інтересів і відносяться до їх компетенції. Це можуть бути питання соціально-економічного і культурного розвитку, охорони довкілля і т. д. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування вправі укладати відповідні договори, створювати спільні комісії тощо. Тобто у такий засіб (шляхом взаємодії) адміністрації забезпечують поєднання загальнодержавних і місце-вих інтересів.

Конституція не вичерпує перелік повноважень місцевих державних адміністрацій, що передбачає можливість подальшого законодавчо встановленого їх поширення. Крім цього, районні та обласні ради ма-ють право делегувати власні повноваження відповідним адміністраціям. Умови та порядок такого де-легування буде передбачено спеціальним законом.


Получите за 15 минут консультацию юриста!