В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.


Коментар статті Конституції:

Цією статтею вводиться принцип несумісності обіймання посади керівника центрального та місцевого органів виконавчої влади України з іншою робо тою, включаючи входження до складу правління чи ради підприємства, яке має на меті одержання прибутку, крім викладацької, наукової та творчої роботи, здійснюваної у позаробочий час. Не повинно бути ніяких сумнівів щодо мети, яка переслідується запровадженням цього принципу: він повинен сприяти незалежності державних службовців від будь-якого неналежного впливу. Причому особи, які претендують на вищезазначені посади, мають бути попереджені про встановлені Конституцією обмеження.

Більш докладніше цей принцип відображено у ст, 5 Закону "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня

Згідно з цим законом державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за цс матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики); входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.

Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, по-слуг, пільг або інших переваг; неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень; бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює; надавати незаконні переваги фізичним і юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.

Дозвіл суміщати службову діяльність державним службовцям та особам, уповноваженим на виконання функцій держави із заняттям творчою діяльністю пояснюється тим, що вона має індивідуальний характер та виконується в галузі культури, науки, освіти, медицини, які є достатньо віддаленими від здійснення державної влади.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України тепер регулюється Кон-ституцією. Одночасно вони можуть знайти свій розвиток в інших законах, зокрема - спеціальному Законі "Про Кабінет Міністрів України", що буде прийнятий на розвиток її положень.

Що стосується організації, повноважень і порядку діяльності інших центральних органів виконавчої влади, які повинні регулюватися законами України, то вони поки що знайшли своє вирішення в указі Президента України "Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади" від 12 березня 1996 р.


Получите за 15 минут консультацию юриста!