В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Народ безпосередньо бере участь здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.


Коментар статті Конституції:

Відповідно до ст. 6 Конституції державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на зако-нодавчу, виконавчу та судову. Судова влада, як і інші гілки державної влади, здійснює свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

У даному розділі визначаються основні засади правосуддя як особливої функції державної влади. Метою правосуддя є захист конституційного ладу, прав і свобод громадян, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

Правосуддя вправі здійснювати тільки суди, створені у відповідності з Конституцією. Ніякий інший державний орган чи посадова особа не вправі брати на себе виконання повноважень суду - визнавати особу винною у вчиненні злочину, призначати за нього міру покарання, виконувати інші функції сулу.

Згідно зі ст. 55 Конституції всі права і свободи людини і громадянина захищаються судом. У цьому плані принципове значення має положення ст. 124 про те, що юрисдикція судів поширюється на всі пра-вовідносини, що виникають у державі і суспільстві. Це означає, що всі суспільні відносини, врегульовані нормами права, в разі виникнення спору можуть бути предметом судового розгляду.

Конституційний Суд є єдиним органом конституційної юрисдикції. Він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України. Конституційний Суд покликаний забезпечити конституційний правопорядок у державі. Повноваження, порядок організації і діяльності, процедура розгляду справ Конституційним Судом ви-значаються розділом XII Конституції та законом про Конституційний Суд.

Судами загальної юрисдикції є діючі районні (міські) суди, військові суди гарнізонів, Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні, міжобласний, Київський і Севастопольський міські суди, військові суди регіонів та Військово-морських Сил, арбітражні суди областей. Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, Виший арбітражний суд. Верховний Суд України та всі інші суди, які мають бути утворені відповідно до Конституції України за принципами територіальності і спеціалізації. Ці суди розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, віднесені законом до їх компетенції.

Виходячи з конституційного положення про те, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, ст.124 закріплює форму його участі в здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Порядок обрання народних засідателів, формування суду присяжних, їх повноваження і по-рядок діяльності та категорії справ, у розгляді яких вони будуть брати участь, мають визначатися зако-нодавством.

Ухвалення судових рішень іменем держави обумовлено їх значенням як загальнообов'язкових рішень органу судової влади, піднімає їх авторитет як акта державної влади. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими для всіх без винятку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, посадових осіб, окремих громадян та їх об'єднань і підлягають виконанню на всій території України. Зважаючи на особливе значення судових рішень як актів правосуддя, законодавством за невиконання судових рішень встановлено кримінальну, майнову та адміністративну відповідальність.


Получите за 15 минут консультацию юриста!