В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:

законність;

рівність усіх учасників судового пронесу перед законом і судом;

забезпечення доведеності вини;

змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

забезпечення обвинуваченому права на захист;

гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

обов'язковість рішень суду.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.


Коментар статті Конституції:

Сформульована в ч. 1 статті конституційна норма про те, що судді при здійсненні правосуддя не-залежні і підкоряються лише закону, має важливе значення як загальний принцип судочинства та пра-восуддя, і він закріплений у відповідному чинному законодавстві про судоустрій, судочинство, статус суддів.

За своїм змістом норма має двоєдине значення. Вона забороняє будь-яке обмеження і сторонній вплив (спонукання, тиск, пряме або непряме втручання та ін.) з будь-чийого боку, в тому числі органів законодавчої і виконавчої влади, посадових осіб, громадських організацій, партій і рухів, колективів і окремих громадян у процесуальну діяльність професійних суддів, народних засідателів, а в подальшому і присяжних. При вирішенні конкретних справ вони не залежать також від судів вищого рівня, слідчих ор-ганів, прокурорів і від висновків та думки кожного з учасників судового розгляду справи.

Професійні судді і народні засідателі незалежні від головуючого і один від другого в дослідженні до-казів і прийнятті рішень за своїм власним переконанням. Принцип незалежності суддів, народних засідателів і присяжних при здійсненні правосуддя 1 зобов'язує кожного з них бути неупередженим у дослідженні обставин справи і доказів та в прийнятті рішень, керуватися законом і підкорятись його вимогам.

Отже, в цілому, закріплений в ч. 1 статті принцип незалежності суддів при здійсненні правосуддя наділяє їх правом самостійності в проведенні процесуальних дій і водночас вимагає від них всебічного, повного і об'єктивного розгляду кожної справи, додержання прав його учасників та прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Судочинство відповідно до ч. 2 цієї статті провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. Дана норма з урахуванням особливостей провадження в цивільних і кримінальних та інших справах більш конкретно має бути визначена в законодавстві про судоустрій і процесуальних кодексах. В них визначатиметься склад суду в залежності від характеру справи (наприклад тяжкості злочину, міри покарання, суми і характеру цивільного позову тощо), а також підсудності справ суду присяжних.

Частина З статті визначає основні засади судочинства, які у більшості своїй відповідно визначені і урегульовані у чинному законодавстві як загально-пов'язані принципи здійснення судочинства судами окремих судових юрисдикцій. їх уточнення або конкретизація доцільна в законах про судоустрій та інших галузевих законах.

В ч. 5 ст. 129 сформульована норма про те, що за неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності. В чинному законодавстві за такі діяння передбачена адміністративна відпо-відальність за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (див. коментар до ст. 126).


Получите за 15 минут консультацию юриста!