Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

До пункту 276.4 статті 276 Податкового кодексу України

У пункті 276.4 йдеться про смуги відведення для залізниць. Ч. 2 ст. 6 ЗУ "Про залізничний транспорт", ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про транспорт" до земель залізничного транспорту відносять "землі, надані в користування підприємствам і організаціям залізничного транспорту відповідно до чинного законодавства України".

Розміри, внутрішня структура та правовий режим земельних ділянок лінійної частини залізничного транспорту визначаються відповідно до спеціальних норм відведення - СН 468-74 "Нормы отвода земель для железных дорог", затв. Держбудом СРСР 19.12.74. Норми встановлюють ширину смуг земель, які відводяться для залізниць колії 1520 мм загальної мережі і колії 1520 і 750 мм зовнішніх під'їзних шляхів промислових сільськогосподарських і лісозаготівельних підприємств. Ширина смуг відведення визначається в залежності від висоти насипу для залізниць колії 1520 мм і 750 мм. Розміри та внутрішня структура земельних ділянок площадних об'єктів залізничного транспорту визначається відповідно до проектної документації.

Земельні ділянки, на яких розташовуються окремо розташовані будівлі культурно-побутового призначення та інші споруди, з 01.01.2012 виключаються з переліку ділянок, оподатковуваних відповідно до коментованої норми (Закон від 07.07.2011 N 3609-VI). Такий підхід узгоджується з поширеним у законодавстві підходом до диференціації ставок оподаткування земельних ділянок окремих категорій відповідно до основної мети їх використання на противагу цільовому призначенню, обумовленому категорією земель (наприклад, оподаткування земель водного фонду, лісогосподарського призначення під об'єктами соціального призначення - п. 280.2 ст. 280 ПКУ).

Під гірничим підприємством відповідно до ст. 1 Гірничого закону України мається на увазі "... цілісний технічно та організаційно відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих технологій (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо)...".

Відповідно до ДСТУ 3517-97 "Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять"1 водойма - це "водний об'єкт у заглибині на суші, для якого характерним є уповільнене переміщення води або повна його відсутність". Водойми прийнято поділяти на природні (озера, моря) та штучні (водосховища, ставки), прісні та солоні тощо2. Водним об'єктом в розуміння ВКУ є лише такий об'єкт, де зосереджені води, включені "до складу природних ланок кругообігу води". Тому навіть маленький ставок є водним об'єктом, а дуже великий басейн - ні.

____________

1 ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять. - К.: Держстандарт України, 1997. - 108 с.

2 Українська Радянська Енциклопедія. Т. II. - К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1978. - С. 349.

Слід наголосити, що навіть тимчасова відсутність води у водному об'єкті (внаслідок пересихання, спуску води тощо) не призводить до його зникнення3.

____________

3 Колбасов О. С., Корзун В. Н., Каверин А. М. Новое в водном законодательстве. - М.: Юрид. лит., 1972. - С. 18.

Окремого розгляду потребує питання про співвідношення понять "водний об'єкт" та "земельна ділянка під водним об'єктом". Ч. 2 ст. 79 ЗК, ч. 3 ст. 373 ЦК України передбачають, що "[п]раво власності на земельну ділянку поширюється в її межах на ... водні об'єкти ..., які на ній знаходяться". На перший погляд, це свідчить про те, що поняття "земля" та "земельна ділянка" охоплюють і відповідні води (водні об'єкти). Проте, на нашу думку, оскільки води є окремим природним ресурсом, мають відмінний від землі правовий режим, для їх використання закон вимагає отримувати спеціальні дозволи незалежно від наявності у користувача прав на земельну ділянку, вважаємо, що слід розмежовувати землі, земельні ділянки, з одного боку, та води, з іншого. Слід зазначити, що підхід, за яким до поняття водних об'єктів (вод) не можуть включатися відповідні земельні ділянки, є традиційним для вітчизняної та радянської доктрини4. Разом із тим, системне тлумачення норм ПКУ свідчить про те, що у коментованій нормі під поняттям "водойма" мається на увазі саме земельна ділянка, на якій розташовано водний об'єкт.

____________

4 Колбасов О. С. Водное законодательство в СССР. - М.: Юрид. лит., 1972. - С. 105.

З 01.01.2012 до переліку об'єктів, що мають оподатковуватись за правилами коментованої норми, буде віднесено також земельні ділянки, на яких розташовуються аеродроми (Закон від 07.07.2011 N 3609-VI). Такі земельні ділянки визначаються генеральним планом і включають в себе територію під відповідними будівлями, спорудами, обладнанням та ділянки, необхідні для забезпечення роботи аеродрому (ст. 1 Повітряного кодексу України).


Получите за 15 минут консультацию юриста!