В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна е унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.


Коментар статті Конституції:

Суверенітет - це одна з основних ознак кожної держави. Державний суверенітет України був прого-лошений у зазначеній Декларації про державний суверенітет України. Відповідно до неї Верховна Рада проголосила державний суверенітет як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Респуб-ліки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Захист суверенітету і те-риторіальної цілісності України є найважливішою функцією держави, справою всього Українського на-роду, її виконання покладається на Збройні Сили України. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Жодна частина цієї території не може проголосити себе незалежною від суверенної влади держави.

Частина друга коментованої статті закршлює положення про те, що за своїм державним устроєм Україна є унітарною державою.

На відміну від федерації та конфедерації унітарні держави мають єдину конституцію, єдиний виший представницький орган державної влади, єдиний уряд, єдині збройні сили, податкову систему, проводять єдину зовнішню політику і т.д.

Унітарна форма державного устрою для України є найбільш виправданою, оскільки вона відповідає її етнічному складу, історичному минулому, економічним та культурним реаліям. На відміну від України, наприклад, про Російську Федерацію такого сказати не можна. В такій багатонаціональній державі, як, наприклад, Росія, найбільш прийнятною є федеративна форма державного устрою, оскільки федерація дає можливість органічно поєднувати спільні інтереси всього народу Росії з інтересами кожної нації і на-родності.

В окремих випадках до складу унітарних держав можуть входити одна або кілька адміністративно- територіальних одиниць, що користуються особливим статусом автономних утворень. В Україні такий ста-тус має Автономна Республіка Крим, яка згідно з Конституцією є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією, вирішує питання, віднесені до її відання (див. коментар до розділу X).

У частині третій статті сказано про те, що в межах існуючого кордону територія України є цілісною і недоторканною. Загальновідомо, що жодна держава не може існувати без території. Територія - це прита-манна будь-якій державі ознака. Територія держави відокремлюється від території інших держав держав-ними кордонами. Принципи міжнародного права включають цілісність та недоторканність державної території. Цілісність означає заборону насильницького поділу території держави. Під недоторканністю державної території розуміють те, що інші держави зобов'язані утримуватися від будь-яких зазіхань на те-риторію суверенних держав.

Україна, як і будь-яка держава, на своїй території володіє всією повнотою суверенної влади, тобто лише вона здійснює територіальне верховенство.

Складовими державної території є її суша, континентальний шельф, водні. Підземні та повітряні простори. Об'єктами, прирівняними до державної території, є морські і повітряні судна, космічні кораблі й станції, що мають прапор чи відрізняльні знаки даної держави, підводні телеграфні кабелі, трубопроводи та інші об'єкти, що належать цій державі, але знаходяться за межами її території.


Получите за 15 минут консультацию юриста!