В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.


Коментар статті Конституції:

Стаття, розвиваючи відповідні положення преамбули та ст. 1 про Україну як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу, закріплює загальнолюдське гуманітарне підґрунтя Української держави, гуманітарний вимір у здійсненні її влади. Відповідно до змісту цієї статті, дотримання прав людини - фундаментальна конституційна засада в Україні, дія якої відповідно спрямовує всю сукупність суспільно-політичних відносин.

У статті даний принцип закріплюється багатопланово. На рівні конституційно визнаної найвищої соціальної цінності в Україні в ч. 1 ст. З перелічені не всі права і свободи людини, які передбачені цією Конституцією. Однак право на життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку належать до тих прав людини, що зумовлені її природою та не залежать від наявності певного статусу особи в дер-жаві. Саме тому всі вони в міжнародній практиці позначаються як фундаментальні.

Визначивши їх як найвищу соціальну цінність. Конституція України приєдналася до європейського і світового бачення цього питання, закріпила його загальнолюдське вирішення як обов'язкове для держави і для всіх інших учасників суспільних відносин.

Як принцип всієї практичної діяльності держави, всіх її органів та посадових осіб за ст. З права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість функціонування держави. їх утвер-дження і забезпечення є головним обов'язком держави. В цій редакції конституційний принцип дотри-мання прав людини юридично пов'язує і позитивно обмежує дії держави, її органів та посадових осіб.

Принцип відповідальності держави за свою діяльність перед людиною, закріплений туг у формі загального положення, конкретизується в інших нормах Конституції, зокрема про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної особі державою (ст. 56), про конституційну відповідальність народних депутатів (ст. 79) та ін.


Получите за 15 минут консультацию юриста!