В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.


Коментар статті Конституції:

Визнання Конституцією єдиного громадянства в Україні є одним із нових суттєвих принципів, не-обхідних для створення суверенної Української держави, яка будується на демократичних і правових засадах. Це конституційне положення покликане забезпечити єдиний правовий статус для всіх громадян України. З моменту прийняття Конституції встановлення принципу єдиного громадянства в Україні за-безпечило однаковий правовий зв'язок кожного громадянина з державою, розуміння кожним своєї нале-жності до України. Таким чином Конституцією ліквідовано підґрунтя політичних і юридичних колізій, які існують у державах, де конституціями визначається інститут подвійного громадянства. Цей інститут породжує суперечності, законодавчі неузгодження внаслідок різного обсягу прав і свобод, якими особи з подвійним громадянством можуть реально користуватися за місцем проживання і на які вони мають право відповідно до порядку, що діє на їх етнічній батьківщині, громадянами якої вони також визнаються. Внаслідок цього у практиці міждержавних відносин склалася тенденція уникати застосування інституту подвійного громадянства, користуватися ним тільки на основі двосторонніх угод.

Єдине громадянство закріплено в Конституції як таке, що вже існує, а це дає можливість застосовувати юридичні внутрішньодержавні механізми захисту прав і свобод громадянина України при їх тісній взаємодії з процедурами захисту прав і законних інтересів усіх осіб, які використовуються в міжнародному співтоваристві.

Єдине громадянство в Україні є необхідною умовою стабільності політичної і соціальної ситуації в країні, воно зменшує імовірність появи міжетнічної конфронтації. Встановивши принцип єдиного грома-дянства, Конституція вносить цим упорядкованість і врегульованість у суспільні процеси, що дає мож-ливість координувати й узгоджувати інтереси різних соціальних груп і політичних сил, підводити правову основу під складну систему суспільних відносин.

Таким чином, єдине громадянство в Україні - це міцний правовий зв'язок людини з державою, що обумовлено сукупністю їх взаємних прав, обов'язків і відповідальності. Громадянство зумовлює суттєві нас-лідки для людини: п суб'єктивні права, обсяг цих прав, свободи, обов'язки, відповідальність.

Україна дотримується міжнародних принципів поваги до прав людини та основних свобод, закріп-лених у прийнятій 10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН Загальній декларації прав людини, у статті 15 якої зазначено, що кожна людина має право на громадянство і ніхто не має права довільно позба-вити громадянства або права його змінити. Конституція України закріплює порядок, згідно з яким тільки закон визначає підстави набуття і припинення громадянства України.

Чинним законодавством (Закон "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р.) встановлено, що незалежно від підстав його набуття громадянство України є рівним і єдиним. Незалежно від того, чи мають громадяни свій статус громадянства від народження, чи вони набули його за інших підстав, всі користуються рівними правами.

Цим законом не дозволяється розподіл на будь- які групи або прошарки, що породжували б різні пра-ва і обов'язки. Закон встановлює підстави набуття громадянства, зокрема за народженням, за походженням. шляхом вільного обрання громадянства, поновлення в громадянстві тощо. Ним же передбачені підстави припинення громадянства (див. коментар до ст. 25).


Получите за 15 минут консультацию юриста!