В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Коментар статті Конституції:

У статті, що коментується, визначається і закріплюється ставлення України як держави до вирішення національно-культурних і мовних проблем. Вона на рівні загальних засад вирішує два питання.

По-перше, конституційно визначає характер та основний цільовий зміст політики держави щодо української нації, яка є за чисельністю основною складовою Українського народу.

Конституційно значимі аспекти практичної політики держави щодо української нації зумовлені ре-альними наслідками, її складного багатовікового історичного розвитку в підневільному стані в складі різ-них держав (Польщі, Австро-Угорщини, Росії, пізніше СРСР). Сама боротьба української нації за збере-ження своєї самобутності проти ганебних наслідків колоніального стану з самого початку виступала си-нонімом боротьби за національну свободу, а отже, реалізацію національного самовизначення як свого при-родного права на досягнення державної незалежності.

Після проголошення незалежності України український етнос очікує від держави активних заходів щодо поступового вирішення проблем національного відродження. Не всі ці заходи, зрозуміло, мають кон-ституційний характер. Конституційно закріплено (ст. 11) два основні напрямки політики держави - сприяння "консолідації та розвиткові української нації" як загальному напрямку практичної політики та розвиткові "історичної свідомості, традицій і культури" української нації, що є більш спеціальним на-прямком практичної політики. До цього слід додати також визнання української мови як державної, що конституційно закріплюється в різних статтях Конституції (див. коментар до ст. 10).

Зазначені конституційні положення юридично зобов'язують державу діяти відповідно як на рівні планування та здійснення законодавчих робіт, так і особливо в сфері функціонування структур виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зокрема в Автономній Республіці Крим, де спеціальні законодавчі акти практично відсутні.

По-друге, у ст. II конституційно визначається також характер та цілі політики держави щодо корін-них народів і національних меншин. Визначення напрямків політики держави щодо цих груп є більш конкретним і чітким. Мова йде про сприяння з боку держави розвиткові їх "етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності". Ці конституційні положення підводять найбільш авторитетну правничу базу під ті заходи законодавчого та виконавчого характеру, які проводяться в Україні з моменту проголошення її незалежності. До них відносяться прийняття Декларації прав національностей України від 1 листопада 1991 р.;, Закону України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 р.; Державної програми відродження і розвитку освіти національних меншин в Україні на 1994 - 2000 рр. та ін. Слід враховувати, що підписання від імені України Європейської Рамкової конвенції про захист національних меншин викличе подальше вдосконалення законодавства.

Щодо "корінних народів", то це поняття в українське право запроваджується вперше Реалізація конституційних положень щодо корінних народів на теренах України потребує розробки і прийняття спе-ціального законодавства.


Получите за 15 минут консультацию юриста!