В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.


Коментар статті Конституції:

Конституція України закріпила за Автономною Республікою Крим (далі - АРК) право мати свою Конституцію, тим самим визнавши доцільним досвід її творення і дії у попередні роки.

Право приймати Конституцію АРК належить Верховній Раді АРК, яка є представницьким органом всієї автономії. Водночас прийняття Верховною Радою АРК Конституції ще не означає, що вона одразу, набуває чинності. Конституцією України встановлено обов'язковість затвердження Верховною Радою України Конституції, прийнятої Верховною Радою АРК Тільки після цього вона набуває чинності. Якщо Верховна Рада України затверджує лише частину статей Конституції АРК. то вона є чинною тільки в цій частині. Такий самий порядок існує і щодо внесення змін і доповнень до Конституції АРК.

Для затвердження Верховною Радою України Конституції автономії необхідно її схвалення не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України. Ця конституційна норма дає оптимальні можливості як для позитивного вирішення питання щодо затвердження Конституції, так і для повного врахування її відповідності Конституції і законам України.

Визначений Конституцією України процес прийняття і затвердження Конституції АРК забезпечує відповідне місце її в єдиній системі законодавства України, органічною складовою частиною якого вона є. Саме так вирішено це питання і в Законі України "Про Конституцію Автономної Республіки Крим" від 4 квітня 1996 р. (ст. 2). Конституція АРК діє лише на її території.

Законом України "Про Конституцію Автономної Республіки Крим" від 4 квітня 1996 р. була затвер-джена, за винятком преамбули і окремих статей (або їхніх частин), Конституція АРК, прийнята її Верхов-ною Радою наприкінці 1995 р. Верховна Рада України не затвердила статті цієї Конституції, що виходили за межі діючих на той час повноважень автономії, порушували Конституцію України, Конституційний До-говір і закони України. Постановою Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про Конституцію Автономної Республіки Крим" від 4 квітня 1996 р. було запропоновано Верховній Раді АРК внести відповідні змін і доповнення до Конституції АРК. З прийняттям нової Конституції України стали нечинними і ті положення затвердженої у значній частині Конституції АРК, які суперечать Конституції України (див. коментар до п.1 р. XV). Таким чином, процес творення Конституції АРК ще не завершився, і вона підлягає ґрунтовному доопрацюванню.

Іншою формою нормативно-правових актів АРК є власні рішення та постанови Верховної Ради АРК.

Конституція України конкретно визначила перелік тих питань, з яких АРК має право здійснювати нормативне регулювання (ст.137), що є важливою новелою в правовому статусі автономії. Сфера правотворчої діяльності автономій, як про це свідчить світовий досвід, не може бути надто широкою. Адже в державі, що вважає себе демократичною і правовою, має забезпечуватися єдність у системі законодавства та застосуванні законів.

Слід відзначити, що Конституція України в даній статті значно зміцнила принцип верховенства за-кону в системі підзаконних актів, що приймаються і і діють на території України. Так, згідно з Законом І України "Про Автономну Республіку Крим" від 17 березня 1995 р. АРК мала право приймати закони 1 АРК. Це право було визнано і Законом України "Про Конституцію Автономної Республіки Крим" від 4 квітня 1996 р.. затвердженими цим законом статтями Конституції АРК (див. ст. З, 4 та ін.). За чинною Конституцією України Верховна Рада АРК приймає не закони, а нормативно-правові акти - рішення та постанови (п. 2, ст. 136). Щодо Ради міністрів АРК, то вона приймає рішення. Тим самим скасована система подвійного законодавства, що принципово не: притаманна унітарній державі. Всі нормативно-правові акти АРК є підзаконними, а єдиними законами на всій території України є закони України.

Цей принцип підзаконності нормативно-правових актів автономії набув чіткої конкретизації в другій частині даної статті, за якою згадані акти не можуть суперечити не тільки Конституції і законам України, а й підзаконним нормативно-правовим актам, що видаються вищими державними органами України, - актам Президента України та Кабінету і Міністрів України. Причому нормативно-правові акти АРК видаються саме з метою виконання зазначених: вище нормативно-правових актів України і в межах і власних повноважень автономії.