В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.


Коментар статті Конституції:

Автономна Республіка Крим (далі - АРК) має свої власні представницькі і виконавчі органи, в особі яких вона здійснює свої конституційні повноваження

Представницьким органом АРК є Верховна Рада АРК. Її повноваження, порядок формування і ді-яльності визначаються цією Конституцією та законами України, а також Конституцією АРК в межах пи-тань, що належать до її компетенції за цією Конституцією. Конституція України на відміну від попередніх законодавчих актів визначає Верховну Раду АРК як представницький, а не законодавчий орган влади. Таке положення відповідає ст. 75 цієї Конституції, за якою єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України (див. також коментар до ст. 135).

Верховна Рада АРК є однопалатною і складається із 100 депутатів, які обираються на основі загального, прямого і рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Верховна Рада АРК є постійно діючим органом. Частина її депутатів здійснює свої функції на постійній основі, частина поєднує їх з виробничою та іншою діяльністю. Верховна Рада працює сесійно.

Для ведення нормотворчої роботи, підготовки та подальшого розгляду рішень і постанов з питань, віднесених до відання Верховної Ради АРК, з числа її депутатів утворюються постійні комісії. На Верховну Раду АРК покладається прийняття нормативно-правових актів і здійснення контролю за їх виконанням.

Виконавчим органом АРК, її урядом є Рада міністрів АРК. Згідно зі ст. 123 Конституції АРК уряд є відповідальним перед Верховною Радою і не рідше одного разу на рік або на вимогу не менше однієї третини депутатів Верховної Ради подає звіт про свою діяльність. Верховна Рада може виразити недовір'я уряду.

Конституція України змінила порядок призначення на посаду та звільнення з посади глави уряду АРК, а також його найменування. Якщо згідно із зазначеною вище статтею це був Прем'єр-міністр, який призначався на посаду Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради автономії, то тепер очолює уряд Голова Ради міністрів АРК, призначення на посаду та звільнення з посади якого повинно погоджуватися з Президентом України.

Введення Конституцією України інституту погодження призначення на посаду та звільнення з поса-ди Голови Ради міністрів АРК повністю відповідає основним функціям Президента України як глави держави. Воно не порушує одного з головних принципів територіальної автономії - організаційної са-мостійності органів, які створюються в ній.

Правосуддя в АРК здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України. Тому вони не мають і не можуть мати будь-яких особливостей, пов'язаних із статусом автономії.

Стаття 136 Конституції України нічого не говорить про особливості здійснення місцевого самовря-дування в межах АРК.

Це означає, що місцеве самоврядування на іі території має здійснюватися в повному обсязі у від-повідності з цією Конституцією (р. XI "Місцеве самоврядування") та законами України, з певними осо-бливостями, якщо вони будуть передбачені Конституцією АРК.


Получите за 15 минут консультацию юриста!